Person Image

  Education

  • วศ.บ.(วิศวกรรมเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2540
  • วศ.ม.(เทคโนโลยีพลังงาน), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ไทย, 2543
  • ปร.ด.(เทคโนโลยีพลังงาน), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ไทย, 2550

  Expertise Cloud

  AllicinAmyloseantioxidant activityBeaconsBeeembrown riceburdock rootDryingFar-infrared radiationFluidizationFluidized bed dryingFluidized bed processFluidized bedsGlycemic IndexIndoor positioningKalman filterKoreamangoMicrowave dryingMicrowave heatingMicrowave-heatingMicrowavesPaddypaddy rice storagePelletPelletizationphenolic contentPhysical webpredictionQuality controlQuick cookingRelative HumidityriceRice branRice bran oilRice strawScrew presssmall-scale agriculturesmall-scale furnaceSpecific energy consumptionStep-up heatingstudent mobilityTemperatureTempering timeTextural propertiesTextural propertyThai Brown riceThai riceTotal flavonoid contenttotal phenolic contentTwo-stage dryingVenues mapsVolatile oil contentwater activityกระเจี๊ยบการเก็บในที่อับอากาศการแผ่รังสีอินฟราเรดไกลการพัฒนาการลดความชื้นการอบแห้งการอบแห้งด้วยเทคนิคฟลูอิไดซ์เบดการอบแห้งด้วยอากาศร้อนการอบแห้งแบบฟลูอิไดซ์เบดการออกแบบการอัดเม็ดกิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระข้าวกล้องข้าวกล้องงอกข้าวเคลือบข้าวเคลือบชาเขียวขาวดอกมะลิ 105ข้าวเปลือกข้าวพื้นเมืองไทยขิงความชื้นสัมพันธ์ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระเครื่องปอกเปลือกเครื่องปอกผลไม้เครื่องปอกฝรั่งชีวมวลชีวมวลอัดซังข้าวโพดติดตามประเมินผล แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ความมั่นคงเตาเผาชีวมวลขนาดเล็กถ่านชีวภาพถ่านดูดซับกลิ่นถ่านมังคุดดูดกลิ่นทรายแมวทุเรียนเทคนิคโฟมมิ่งเทคโนโลยีการอบแห้ง พลังงานทดแทน การจัดการพลังงานนวัตกรรมปริมาณสารฟีนอลิกทั้งหมดแป้งข้าวกล้องฟลูอิไดซ์เบดโฟมสาหร่ายผักกาดทะเลสาหร่ายผักกาดทะเลอบแห้งอะมิโลสอากาศร้อนร่วมกับการแผ่รังสีอินฟราเรดไกล

  Interest

  เทคโนโลยีการอบแห้ง พลังงานทดแทน การจัดการพลังงาน

  Administrative Profile

  • ธ.ค. 2556 - ปัจจุบัน รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะเกษตร

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้องโถง ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการภาควิชาเกษตรกลวิธาน
   • ห้องศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ ชั้น 1 อาคารศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์
   • ห้องห้องพักอาจารย์ 3 ชั้น 2 อาคาร2

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 2 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)
  • ทุนนอก 13 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 37 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 18 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 19 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 1 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 15 เรื่อง (เชิงวิชาการ 15 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 2 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Desorption isotherms and drying characteristics of shrimp in superheated steam and hot airPrachayawarakorn S., Soponronnarit S., Wetchacama S., Jaisut D.2002Drying Technology
  20(3),pp. 669-684
  91
  2Effects of drying temperature and tempering time on starch digestibility of brown fragrant riceJaisut D., Prachayawarakorn S., Varanyanond W., Tungtrakul P., Soponronnarit S.2008Journal of Food Engineering
  86(2),pp. 251-258
  76
  3Accelerated aging of jasmine brown rice by high-temperature fluidization techniqueJaisut D., Prachayawarakorn S., Varanyanond W., Tungtrakul P., Soponronnarit S.2009Food Research International
  42(5-6),pp. 674-681
  66
  4Enhancement of γ-aminobutyric acid in germinated paddy by soaking in combination with anaerobic and fluidized bed heat treatmentThuwapanichayanan R., Yoosabai U., Jaisut D., Soponronnarit S., Prachayawarakorn S.2015Food and Bioproducts Processing
  95,pp. 55-62
  17
  5Effects of pretreatments and drying temperatures on drying characteristics, antioxidant properties and color of ginger sliceThuwapanichayanan R., Phowong C., Jaisut D., Štencl J.2014Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis
  62(5),pp. 1125-1134
  12
  6Effects of Stepwise Microwave Heating and Expanded Bed Height Control on the Performance of Combined Fluidized Bed/Microwave Drying for Preparing Instant Brown RiceChupawa P., Inchuen S., Jaisut D., Ronsse F., Duangkhamchan W.2022Food and Bioprocess Technology
  11
  7Modelling the moisture sorption isotherms of roselle (hibiscus sabdariffa l.) in the temperature range of 5-35 °cLangová J., Jaisut D., Thuwapanichayanan R., Phowong C., Štencl J., Jovanovic D., Fryč J., Vlášek V.2013Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis
  61(6),pp. 1769-1777
  5
  8Combined Heat and Mass Transfer Associated with Kinetics Models for Analyzing Convective Stepwise Drying of Carrot CubesChupawa P., Suksamran W., Jaisut D., Ronsse F., Duangkhamchan W.2022Foods
  11(24)
  1
  9Enhancing Paddy Rice Preservation in Small-Scale Barns: Comparative Analysis of Hot Air-Drying Techniques and Ventilation Impact on Quality and Energy EfficiencyDuangkhamchan W., Huangsaeng K., Kondo N., Jaisut D.2024Foods
  13(5)
  0
  10The Way Forward for ASEAN Students’ Exchange Program Participation With South Korean Universities After the COVID-19 Pandemic: Focusing on the needs of non-participating studentsByun K., Hong B., Lee H., Lap N.T., Nordin N.M., Purnomo E.H., Jaisut D.2024Higher Education Forum
  21,pp. 115-139
  0
  11Smart class schedule with indoor positioningHorvath Z., Jaisut D., Osztopanyi A., Sugar K.20172017 4th International Conference on Systems and Informatics, ICSAI 2017
  2018-January,pp. 643-648
  0
  12Smart ClassroomsHorvath Z., Jaisut D.2019Advances in Science, Technology and Innovation
  ,pp. 339-347
  0
  13Effect of Drying Temperature on Drying Characteristics, Total Phenolic Content and Antioxidant Activity of Slightly Sticky Mango (Mangifera Indica L.) SheetNungwongsa S., Sayasoonthorn S., Jaisut D., Chungcharoen T., Thakhiew W., Thuwapanichayanan R.2022IOP Conference Series: Earth and Environmental Science
  943(1)
  0