Person Image

Administration

Education

  • วศ.บ.(วิศวกรรมเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2540
  • วศ.ม.(เทคโนโลยีพลังงาน), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ไทย, 2543
  • ปร.ด.(เทคโนโลยีพลังงาน), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ไทย, 2550

โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 3 Project 0 0 0 0
2021 เทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์กระเทียมอัลลิซินสูง ผู้ร่วมวิจัย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข) 0 0 0 0
2018 โครงการประเมินผลกระทบและผลประโยชน์ของการผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคม สำหรับทุนอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัยจากเงินอุดหนุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560 ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2012 การพัฒนาออกแบบเครื่องปอกมะม่วงดอกเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากการแปรรูปมะม่วงดอง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 6 Project 5 3 1 0
2019 นวัตกรรมในการผลิตสาหร่ายทะเลเพื่อพัฒนาและใช้ประโยชน์เป็นผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2019 การศึกษาหาวิธีการและสภาวะการอบแห้งที่เหมาะสมสำหรับสาหร่ายทะเล ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
2014 การผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลจากฟางข้าวด้วยเครื่องอัดแบบ Flat die ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2011 เทคนิคการอบแห้งที่เหมาะสมสำหรับการผลิตชากระเจี๊ยบเพื่อสุขภาพ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2010 การพัฒนาเครื่องผลิตปุ๋ยหมักแบบถังตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 1 0
2010 การศึกษาหาแนวทางการอบแห้งที่เหมาะสมสำหรับผลิตขิงผง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 11 Project 8 11 0 0
2018 โครงการการวิเคราะห์ผลสำเร็จของการดำเนินโครงการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติในบริบททางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 0 0 0 0
2017 โครงการวิจัยร่วมระหว่าง Faculty of Biosphere Science, Hiroshima University และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ Hiroshima University Research Scholarship for Visiting Professor 0 1 0 0
2017 โครงการวิจัยร่วมระหว่าง University of Pecs และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย Innav International Consortium 1 1 0 0
2014 การปรับปรุงประสิทธิภาพโรงเก็บข้าวเปลือกระดับชุมชนด้วยเทคนิคการลดความชื้นด้วยลมร้อนร่วมกับการเป่าอากาศแวดล้อม หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 1 0 0 0
2012 การเพิ่มมูลค่าข้าวพันธุ์พื้นเมืองไทยด้วยเทคนิคการอบแห้งที่อุณหภูมิสูง หัวหน้าโครงการ มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย 1 0 0 0
2012 การเพิ่มมูลค่าลูกทุเรียนขนาดเล็กด้วยการผลิต Bio-Char หัวหน้าโครงการ โครงการความร่วมมือทางวิชาการเพื่อจัดตั้ง “ศูนย์วิจัยการเกษตรเครือข่ายชุมชน บริษัทไออาร์พีซี จำกัด – คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 1 0 0
2012 การแปรรูปเนื้อผสมเปลือกมังคุดเพื่อผลิตเป็นเครื่องดื่มผงสำเร็จรูป ผู้ร่วมวิจัย โครงการความร่วมมือทางวิชาการเพื่อจัดตั้ง “ศูนย์วิจัยการเกษตรเครือข่ายชุมชน บริษัทไออาร์พีซี จำกัด – คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
2011 การออกแบบเครื่องปอกฝรั่งแบบแกนขัดผิวแนวนอนเพื่อการผลิตฝรั่งแช่บ๊วย ผู้ร่วมวิจัย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0 0
2010 การผลิตข้าวกล้อง Glycemic Index ต่ำ ด้วยเทคนิคฟลูอิไดเซชันร่วมกับการเก็บในที่อับอากาศ หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 2 5 0 0
2009 การผลิตข้าวกล้อง Glycemic Index ต่ำ ด้วยเทคนิคฟลูอิไดเซชันร่วมกับการเก็บในที่อับอากาศ หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 2 3 0 0
2009 การออกแบบเครื่องปอกฝรั่งเพื่อการผลิตฝรั่งแช่บ๊วย ผู้ร่วมวิจัย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0 0