Person Image

Administration

Education

  • วศ.บ.(วิศวกรรมเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2540
  • วศ.ม.(เทคโนโลยีพลังงาน), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ไทย, 2543
  • ปร.ด.(เทคโนโลยีพลังงาน), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ไทย, 2550

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของดลฤดี

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของดลฤดี 5 ปีล่าสุด

Year Academic 15
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01005451 ชื่อวิชา Post-Harvest Mechanization,2 ก.ค. 2009 - 2 ก.ค. 2009
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01005451 ชื่อวิชา Post Harvest Mechanization,30 มิ.ย. 2010 - 14 ก.ค. 2010
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01005462 ชื่อวิชา Energy Management in Agricultural System,26 พ.ย. 2013 - 26 พ.ย. 2013
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01018555 ชื่อวิชา Advanced Rice Processing Technology,1 ส.ค. 2013 - 29 ส.ค. 2013
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01005496 ชื่อวิชา Selected Topics in Agricultural Mechanization,2 ก.ย. 2009 - 9 ก.ย. 2009
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01005451 ชื่อวิชา Post Harvest Mechanization,30 มิ.ย. 2010 - 14 ก.ค. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01005451 ชื่อวิชา Post Harvest Mechanization,30 มิ.ย. 2009 - 4 ก.ค. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการแปรรูปสมุนไพรและผลิตผลทางการเกษตรเพื่อการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิต,14 ส.ค. 2010 - 15 ส.ค. 2010
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01018555 ชื่อวิชา Advanced Rice Processing Technology,8 ส.ค. 2013 - 15 ส.ค. 2013
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01005452 ชื่อวิชา Drying & Storage Tech. for Agri. Commodities,3 ม.ค. 2013 - 31 ม.ค. 2013
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01005452 ชื่อวิชา Drying & Storage Tech. for Agri. Commodities,27 ก.พ. 2014 - 27 ก.พ. 2014
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01018555 ชื่อวิชา Advanced Rice Processing Technology,3 เม.ย. 2015 - 10 เม.ย. 2015
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :Hiroshima University ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Tropical Biosphere Science II: Thai Agriculture and Rice Processing ,1 ธ.ค. 2014 - 30 ม.ค. 2015
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :Hiroshima University ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Tropical Biosphere Science I: Drying Technology for Agricultural Commodities,1 ต.ค. 2014 - 30 ม.ค. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01005462 ชื่อวิชา Energy Management in Agricultural System,19 ม.ค. 2015 - 22 พ.ค. 2015