วิทยาเขตบางเขน
คณะเกษตร บางเขน
Show

Summary

Equipment and Resource Research

Resources

#ProjectUniv. Grants
(Unit: Baht Million)
Ext. Grants
(Unit: Baht Million)
#Univ. Project#Ext. PRojectAmountAmount
1,133 1,845 416.589 2,385.180
2,978 2,801.769
Academic PositionEducation Background
Prof.Assoc. Prof.Asst. Prof.Lect.Res.Ph.D.M.B.
39 115 148 68 158 ---
528 -
#Research Unit
(Unit: ea)
#District
(Unit: m2)
#Equipment
(Unit: ea)
#Equip Amount
(Unit: Baht Million)
AmountAmountAmountAmount
4 50.00 0 0.000

Productions

JournalConferencePatent /
Petty Patent
Trademark /
Copyrights
Plant & Animal
Regis. And Cert. /
KU Invention
Practical
Research
Output
Graduate
Education
Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat. Ph.D. & M.B.
1,571 935 600 1,630 3 40 0 17 0 21 549 1 3
5,366 4

Detail Report

Equipment and Resource Research

Resources

Department#ProjectUniv. Grants
(Unit: Baht Million)
Ext. Grants
(Unit: Baht Million)
 #Univ. Project#Ext. ProjectAmountAmount
ภาควิชากีฏวิทยา21522782.603299.462
ภาควิชาเกษตรกลวิธาน7222813.677401.321
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์562319.229193.588
ภาควิชาปฐพีวิทยา25846697.075563.951
ภาควิชาพืชไร่นา434679273.2521,564.559
ภาควิชาพืชสวน23038246.368598.913
ภาควิชาโรคพืช23722168.642337.647
ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร291573.53172.871
ภาควิชาสัตวบาล16126761.786365.635
ศูนย์วิจัยข้าวโพดข้าวฟ่างแห่งชาติ000.0000.000
ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ37018652.377291.623
ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร23320669.70697.919
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกร ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร382112.15816.141
สถานีวิจัยเขาหินซ้อน000.0000.000
สถานีวิจัยเขาหินซ้อน ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร58478.71045.067
สถานีวิจัยดอยปุย ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร12413025.41069.041
สถานีวิจัยทับกวาง ภาควิชาสัตวบาล11231.22031.675
สถานีวิจัยปากช่อง ภาควิชาพืชสวน64649.74646.953
สถานีวิจัยพืชไร่สุวรรณวาจกกสิกิจ000.0000.000
สถานีวิจัยเพชรบูรณ์ ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร494614.98229.616
สถานีวิจัยลพบุรี ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร32161.61010.756
สถานีวิจัยและพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกร ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร000.0000.000
สำนักงานเลขานุการ4123.2000.966
ห้องปฏิบัติการที่ขึ้นต่อคณะ000.0000.000
DepartmentAcademic PositionEducation Background
 Prof.Assoc. Prof.Asst. Prof.Lect.Res.Ph.D.M.B.
ห้องปฏิบัติการที่ขึ้นต่อคณะ00000---
สำนักงานเลขานุการ01002---
ภาควิชากีฏวิทยา791849---
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์010281510---
ภาควิชาปฐพีวิทยา6102098---
ภาควิชาพืชไร่นา8231637---
ภาควิชาพืชสวน8201798---
ภาควิชาโรคพืช4121353---
ภาควิชาเกษตรกลวิธาน03972---
ภาควิชาสัตวบาล51918510---
ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร179112---
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกร ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร01004---
ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร000013---
สถานีวิจัยดอยปุย ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร000012---
สถานีวิจัยเพชรบูรณ์ ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร00002---
ศูนย์วิจัยข้าวโพดข้าวฟ่างแห่งชาติ00000---
ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ000046---
สถานีวิจัยเขาหินซ้อน00000---
สถานีวิจัยปากช่อง ภาควิชาพืชสวน00007---
สถานีวิจัยพืชไร่สุวรรณวาจกกสิกิจ00000---
สถานีวิจัยลพบุรี ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร00004---
สถานีวิจัยเขาหินซ้อน ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร00004---
สถานีวิจัยและพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกร ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร00000---
สถานีวิจัยทับกวาง ภาควิชาสัตวบาล00005---
Department#Research Unit
(Unit: ea)
#District
(Unit: m2)
#Equipment
(Unit: ea)
#Equip Amount
(Unit: Baht Million)
 AmountAmountAmountAmount
ภาควิชากีฏวิทยา10.0000.00
ภาควิชาเกษตรกลวิธาน10.0000.00
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์10.0000.00
ภาควิชาปฐพีวิทยา10.0000.00
ภาควิชาพืชไร่นา150.0000.00
ภาควิชาพืชสวน10.0000.00
ภาควิชาโรคพืช10.0000.00
ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร10.0000.00
ภาควิชาสัตวบาล30.0000.00
ศูนย์วิจัยข้าวโพดข้าวฟ่างแห่งชาติ10.0000.00
ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ10.0000.00
ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร10.0000.00
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกร ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร10.0000.00
สถานีวิจัยเขาหินซ้อน10.0000.00
สถานีวิจัยเขาหินซ้อน ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร10.0000.00
สถานีวิจัยดอยปุย ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร10.0000.00
สถานีวิจัยทับกวาง ภาควิชาสัตวบาล10.0000.00
สถานีวิจัยปากช่อง ภาควิชาพืชสวน10.0000.00
สถานีวิจัยพืชไร่สุวรรณวาจกกสิกิจ10.0000.00
สถานีวิจัยเพชรบูรณ์ ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร10.0000.00
สถานีวิจัยลพบุรี ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร10.0000.00
สถานีวิจัยและพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกร ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร10.0000.00
สำนักงานเลขานุการ10.0000.00
ห้องปฏิบัติการที่ขึ้นต่อคณะ10.0000.00

Productions

DepartmentJournalConferencePatent /
Petty Patent
Trademark /
Copyrights
Plant &
Animal Regis.
And Cert. /
KU Invention
Practical
Research
Output
Graduate
Education
 Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat. Ph.D. & M.B.
ห้องปฏิบัติการที่ขึ้นต่อคณะ0000000000000
ภาควิชาพืชสวน29634840840833110014000
ภาควิชาสัตวบาล43694271271440010106400
สถานีวิจัยปากช่อง ภาควิชาพืชสวน14961561560000992300
สถานีวิจัยดอยปุย ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร4128787000022700
สถานีวิจัยทับกวาง ภาควิชาสัตวบาล001212000000000
สถานีวิจัยเขาหินซ้อน ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร61369690000001600
สถานีวิจัยและพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกร ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร0000000000000
ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ5639652652000014142300
สำนักงานเลขานุการ4166000000000
สถานีวิจัยลพบุรี ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร453434000000900
ภาควิชาเกษตรกลวิธาน427113013018181313004800
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกร ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร001111110000100
ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร20471991992222333800
ภาควิชาปฐพีวิทยา3323132672673300117900
สถานีวิจัยเพชรบูรณ์ ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร5840405500001100
ศูนย์วิจัยข้าวโพดข้าวฟ่างแห่งชาติ0000000000000
ภาควิชาพืชไร่นา3921443293299900665900
ภาควิชากีฏวิทยา351251381387755223000
สถานีวิจัยเขาหินซ้อน0000000000000
ภาควิชาโรคพืช2781313093092200115600
ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร501891261260022003200
สถานีวิจัยพืชไร่สุวรรณวาจกกสิกิจ0000000000000
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์451851781788811001300

Research Unit

Research Unit and Equipment

Research Unit

DepartmentResearch UnitDistrict
(Unit: m2)
Head of
Research Unit
ภาควิชาพืชไร่นาห้องปฏิบัติการปรับปรุงพันธุ์พืชไร่50.00ผศ.ปิยะกิตติภาดากุล
ภาควิชาสัตวบาลAnimal Breeding and Genetics-รศ.พรรณวดีโสพรรณรัตน์
ภาควิชาสัตวบาลAnimal Physiology-ผศ.อุคเดชบุญประกอบ
ภาควิชาสัตวบาลTropical Animal Genetic Unit-รศ.ศกรคุณวุฒิฤทธิรณ

Equipment

DepartmentResearch UnitEquipmentEquip. Amount
(Unit: Baht)

No data

Person

Person in Organization

Head of Research Unit

ดร. ปิยะ กิตติภาดากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาพืชไร่นา
Email: agrpykd@ku.ac.th
โทร. 0-2579-3130
ห้องปฏิบัติการปรับปรุงพันธุ์พืชไร่ (pb-lab)
Member: 4 (Int: 3 Nisit: 1 Ext: 0)
ดร. ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาสัตวบาล
Email: agrskk@ku.ac.th
โทร. 0-2579-1120
Tropical Animal Genetic Unit (TAGU)
Member: 37 (Int: 6 Nisit: 31 Ext: 0)
ดร. อุคเดช บุญประกอบ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาสรีรวิทยา
Email: fvetudb@ku.ac.th
โทร. 0-2579-7538
Animal Physiology (APLAB)
Member: 5 (Int: 2 Nisit: 3 Ext: 0)
ดร. พรรณวดี โสพรรณรัตน์, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาสัตวบาล
Email: agrpds@ku.ac.th
โทร. 0-2942-8357
Animal Breeding and Genetics (LAB21)
Member: 8 (Int: 2 Nisit: 6 Ext: 0)

สำหรับ Resource

ภาควิชาชื่อ-สกุลProjectGrants#Research
Unit
#District
(m2)
#Equip#Equip Price
  Univ. ProjectExt. ProjectUniv. GrantsExt. Grants    
ภาควิชากีฏวิทยาขยัน สุวรรณ000.00000.0000.00
ภาควิชากีฏวิทยาขวัญชัย สมบัติศิริ000.00000.0000.00
ภาควิชากีฏวิทยาจริยา จันทร์ไพแสง24513,060,000.003,273,94000.0000.00
ภาควิชากีฏวิทยาจารุวัฒน์ เถาธรรมพิทักษ์16101,340,000.003,203,96900.0000.00
ภาควิชากีฏวิทยาชามา อินซอน4168,000,000.0013,647,42800.0000.00
ภาควิชากีฏวิทยาชิตาภา เกตวัลห์010.001,000,00000.0000.00
ภาควิชากีฏวิทยาชุลีพร นาคพวง000.00000.0000.00
ภาควิชากีฏวิทยาฐิตราพร ปั้นดี000.00000.0000.00
ภาควิชากีฏวิทยาณรรฐพล วัลลีย์ลักษณ์000.00000.0000.00
ภาควิชากีฏวิทยาณิศ กีร์ติบุตร010.00850,00000.0000.00
ภาควิชากีฏวิทยาธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ223824,842,000.0095,030,34500.0000.00
ภาควิชากีฏวิทยานันท์นภัส เตชะวันโต030.002,363,08800.0000.00
ภาควิชากีฏวิทยาเนื่องพณิช สินชัยศรี000.00000.0000.00
ภาควิชากีฏวิทยาบรรพต ณ ป้อมเพชร010.001,000,00000.0000.00
ภาควิชากีฏวิทยาบุญฤทธิ์ สายัมพล000.00000.0000.00
ภาควิชากีฏวิทยาเบญจคุณ แสงทองพราว0100.009,272,97500.0000.00
ภาควิชากีฏวิทยาประกาย ราชณุวงษ์10192,000,000.0030,452,85100.0000.00
ภาควิชากีฏวิทยาประภารัจ หอมจันทน์3007,600,000.00000.0000.00
ภาควิชากีฏวิทยาพิชัย คงพิทักษ์000.00000.0000.00
ภาควิชากีฏวิทยาพิทักษ์พงศ์ ป้อมปราณี000.00000.0000.00
ภาควิชากีฏวิทยาเพ็ญสุข เต่าทอง000.00000.0000.00
ภาควิชากีฏวิทยารัชฎาวรรณ เงินกลั่น510150,500.007,317,08000.0000.00
ภาควิชากีฏวิทยารุ่งอรุณ ทิศกระโทก20300,000.00000.0000.00
ภาควิชากีฏวิทยาวนิดา อ่วมเจริญ63997,500.00607,60000.0000.00
ภาควิชากีฏวิทยาวรวุฒิ วาณิชสกุลพงศ์000.00000.0000.00
ภาควิชากีฏวิทยาวราภรณ์ จันทรจำนงค์16184,510,000.0014,608,40800.0000.00
ภาควิชากีฏวิทยาวาลุลี โรจนวงศ์010.0080,00000.0000.00
ภาควิชากีฏวิทยาวิบูลย์ จงรัตนเมธีกุล8101,260,000.0025,140,80500.0000.00
ภาควิชากีฏวิทยาวิภาดา ปลอดครบุรี000.00000.0000.00
ภาควิชากีฏวิทยาวิรัตน์ สุขีวงษ์000.00000.0000.00
ภาควิชากีฏวิทยาวีรวรรณ อมรศักดิ์070.003,576,88000.0000.00
ภาควิชากีฏวิทยาสกล ศุภมาศ000.00000.0000.00
ภาควิชากีฏวิทยาสมนึก วงศ์ทอง11150,000.00200,00000.0000.00
ภาควิชากีฏวิทยาสมศรี กันตรัตนากุล000.00000.0000.00
ภาควิชากีฏวิทยาสว่าง เจริญยิ่ง000.00000.0000.00
ภาควิชากีฏวิทยาสาวิตรี มาไลยพันธุ์842,360,000.007,024,92800.0000.00
ภาควิชากีฏวิทยาสุขสวัสดิ์ พลพินิจ251,200,000.003,763,46800.0000.00
ภาควิชากีฏวิทยาสุทธิ ทองขาว010.00150,00000.0000.00
ภาควิชากีฏวิทยาสุธรรม อารีกุล010.00400,00000.0000.00
ภาควิชากีฏวิทยาสุรเชษฐ จามรมาน030.0013,744,00000.0000.00
ภาควิชากีฏวิทยาอธิราช หนูสีดำ1243,150,000.003,746,90000.0000.00
ภาควิชากีฏวิทยาอภิชัย ดาวราย020.004,906,12800.0000.00
ภาควิชากีฏวิทยาอวบ สารถ้อย010.00850,00000.0000.00
ภาควิชากีฏวิทยาอังศุมาลย์ จันทราปัตย์0140.0022,516,30000.0000.00
ภาควิชากีฏวิทยาอัญชนา ท่านเจริญ11242,200,000.0015,045,47500.0000.00
ภาควิชากีฏวิทยาอัศเลข รัตนวรรณี843,185,000.003,049,90000.0000.00
ภาควิชากีฏวิทยาเอกวัต วิถีประดิษฐ์30106,297,500.0012,639,64800.0000.00
ภาควิชาเกษตรกลวิธานเกรียงไกร แก้วตระกูลพงษ์13381,800,000.00105,903,16900.0000.00
ภาควิชาเกษตรกลวิธานฉลวย สุขีวงศ์000.00000.0000.00
ภาควิชาเกษตรกลวิธานชาญชัย โรจนสโรช000.00000.0000.00
ภาควิชาเกษตรกลวิธานดลฤดี ใจสุทธิ์211400,000.006,130,18000.0000.00
ภาควิชาเกษตรกลวิธานถวัลย์ศักดิ์ เผ่าสังข์0120.0041,658,80000.0000.00
ภาควิชาเกษตรกลวิธานทนง ปทุมพงษ์000.00000.0000.00
ภาควิชาเกษตรกลวิธานนิติ สายจันทร์000.00000.0000.00
ภาควิชาเกษตรกลวิธานบัญญัติ เศรษฐฐิติ731,430,000.003,111,57500.0000.00
ภาควิชาเกษตรกลวิธานปิยะพงษ์ ศรีวงษ์ราช311405,000.006,784,00000.0000.00
ภาควิชาเกษตรกลวิธานพงษ์ศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์000.00000.0000.00
ภาควิชาเกษตรกลวิธานพูลประเสริฐ ปิยะอนันต์040.0013,331,80000.0000.00
ภาควิชาเกษตรกลวิธานยุพดี ฟูประเสริฐ44740,000.007,432,00000.0000.00
ภาควิชาเกษตรกลวิธานรติยา ธุวพาณิชยานันท์913600,000.006,319,80000.0000.00
ภาควิชาเกษตรกลวิธานรักศักดิ์ เสริมศักดิ์123112,500.0065,776,66100.0000.00
ภาควิชาเกษตรกลวิธานศักดา อินทรวิชัย3222,820,000.0027,368,24800.0000.00
ภาควิชาเกษตรกลวิธานศุภกิตต์ (ยกเลิก) สายสุนทร000.00000.0000.00
ภาควิชาเกษตรกลวิธานศุภกิตต์ สายสุนทร19263,240,000.0013,738,28900.0000.00
ภาควิชาเกษตรกลวิธานสมพงษ์ เจษฎาธรรมสถิต731900,000.0070,534,66100.0000.00
ภาควิชาเกษตรกลวิธานสุดสายสิน แก้วเรือง4281,229,644.0032,220,04000.0000.00
ภาควิชาเกษตรกลวิธานสุรัสวดี อรุณวรากรณ์000.00000.0000.00
ภาควิชาเกษตรกลวิธานอนุสรณ์ เชื้อสามารถ020.001,012,00000.0000.00
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์กรกฎ แพทย์หลักฟ้า30675,000.00000.0000.00
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์กรพินธุ์ ฤทธิบุตร010.00169,00000.0000.00
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์กรรณีย์ ถาวรสุข020.00189,00000.0000.00
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์กษมน (นัฐนันท์) หัศบำเรอ000.00000.0000.00
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์กัญญา ภัทรกุลอมร020.00320,72500.0000.00
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์กาญจนา ลุศนันทน์000.00000.0000.00
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์กานต์สุดา วันจันทึก24300,000.007,228,56000.0000.00
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์กิ่งแก้ว ตั้งมั่นภักดีพงศ์000.00000.0000.00
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ขจีจรัส ภิรมย์ธรรมศิริ5121,290,000.003,042,17000.0000.00
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ขนิษฐา พูนผลกุล20120,000.00000.0000.00
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์จุฑามาศ เอกะวิภาต000.00000.0000.00
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์จุไร กัลยาณมิตร010.00295,86600.0000.00
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ชนิดา ปโชติการ000.00000.0000.00
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ชุติมา ชวลิตมณเฑียร060.00894,47500.0000.00
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ณรงค์ นิยมวิทย์000.00000.0000.00
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ทวีศักดิ์ เตชะเกรียงไกร0140.0011,768,53000.0000.00
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ทัศนีย์ โรจนไพบูลย์000.00000.0000.00
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ313700,000.0011,865,35900.0000.00
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ทิพวรรณ ดวงปัญญา020.001,426,86600.0000.00
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ทิพากร ม่วงถึก060.008,539,90000.0000.00
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ทิวาพร มณีรัตนศุภร010.0050,00000.0000.00
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์น้องนุช ศิริวงศ์0110.0010,608,66000.0000.00
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์นิภา ลิมป์สุรพงษ์000.00000.0000.00
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์บุญนำ พัชรปิยะกุล000.00000.0000.00
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ปณิดา ทองมูล000.00000.0000.00
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ประภาพร ป้องขวาเลา000.00000.0000.00
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ปรียา เกตุทัต000.00000.0000.00
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ปาริสุทธิ์ เฉลิมชัยวัฒน์215300,000.0026,394,06000.0000.00
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์พรทิพย์ พสุกมลเศรษฐ์37450,000.009,841,25000.0000.00
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์พัชรี วาศวิท010.00295,86600.0000.00
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์พิมล อารีกุล000.00000.0000.00
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์พีรานุช เลิศวัฒนารักษ์010.0060,00000.0000.00
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์มณฑารพ จักกะพาก000.00000.0000.00
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์มาริษา ภู่ภิญโญกุล000.00000.0000.00
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์รจนา สังข์ทอง000.00000.0000.00
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์รฐา สมิตานนท์000.00000.0000.00
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์รุ่งทิพย์ ลุยเลา0160.006,340,74300.0000.00
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ฤทัย เรืองธรรมสิงห์080.0011,279,65000.0000.00
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์วรรณวิมล ด้วงกลัด050.00934,56600.0000.00
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์วสพร นิชรัตน์42315,000.00770,00000.0000.00
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์วัลภา แต้มทอง040.00385,72500.0000.00
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์วัลลภา โพธาสินธ์010.003,000,00000.0000.00
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์วิภูษณะ ศุภนคร30675,000.00000.0000.00
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ศรันยา เผือกผ่อง180.004,184,47500.0000.00
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ศศิประภา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต24600,000.001,492,47500.0000.00
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ศิริพร เรียบร้อย คิม69415,000.006,148,05000.0000.00
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์สถาพร ประดิษฐพงษ์020.0070,70000.0000.00
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์สาวิตรี พังงา090.00596,56600.0000.00
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์สิริพันธุ์ จุลกรังคะ020.00362,00000.0000.00
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์สุขกมล ปัญญาจันทร์020.00355,86600.0000.00
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์สุจิตตา เรืองรัศมี010.001,618,00000.0000.00
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์สุจิตตา เรืองรัศมี761,102,000.005,000,00000.0000.00
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์สุดาวดี เหมทานนท์060.00741,00000.0000.00
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์สุธีลักษณ์ ไกรสุวรรณ213262,800.001,923,03500.0000.00
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์สุนิสา ด้วงนุ่ม040.003,380,00000.0000.00
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์สุภาณี หล่อวัฒนตระกูล010.00295,86600.0000.00
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์สุวรรณา เผ่ากุ่ม010.003,000,00000.0000.00
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์สุวิทย์ รัตนานันท์000.00000.0000.00
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์อนงค์ พูนสุวรรณ000.00000.0000.00
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์อบเชย วงศ์ทอง1112,024,000.00659,90000.0000.00
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์อัจฉรา นวจินดา(ไชยชาญ)030.001,155,86600.0000.00
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์อัญชนีย์ อุทัยพัฒนาชีพ0160.0037,043,30000.0000.00
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์อำพร แจ่มผล080.009,859,90000.0000.00
ภาควิชาปฐพีวิทยากรรณิการ์ สัจจาพันธ์20116,510,000.0010,387,28000.0000.00
ภาควิชาปฐพีวิทยากรุณา พุ่มทรง010.001,957,00000.0000.00
ภาควิชาปฐพีวิทยาจงรักษ์ จันทร์เจริญสุข40920,000.00000.0000.00
ภาควิชาปฐพีวิทยาแจ่มจันทร์ วิจารณ์สรณ์000.00000.0000.00
ภาควิชาปฐพีวิทยาเฉลิมชาติ วงศ์ลี้เจริญ070.0010,494,24000.0000.00
ภาควิชาปฐพีวิทยาชัยภัทร คงแก้ว010.00300,00000.0000.00
ภาควิชาปฐพีวิทยาชัยฤกษ์ สุวรรณรัตน์030.005,450,99500.0000.00
ภาควิชาปฐพีวิทยาณัฐพร ประคองเก็บ040.004,640,45000.0000.00
ภาควิชาปฐพีวิทยาณัฐพล จิตมาตย์19445,910,000.0063,164,43400.0000.00
ภาควิชาปฐพีวิทยาดาวจรัส เกตุโรจน์14112,640,000.0013,919,06000.0000.00
ภาควิชาปฐพีวิทยาดุสิต ศิริพงษ์000.00000.0000.00
ภาควิชาปฐพีวิทยาถวิล ครุฑกุล000.00000.0000.00
ภาควิชาปฐพีวิทยาทัศนีย์ อัตตะนันทน์050.0011,847,18500.0000.00
ภาควิชาปฐพีวิทยาทิมทอง ดรุณสนธยา14213,440,000.0026,541,57900.0000.00
ภาควิชาปฐพีวิทยาธนูชัย กองแก้ว852,360,000.002,156,90000.0000.00
ภาควิชาปฐพีวิทยานันทกร บุญเกิด000.00000.0000.00
ภาควิชาปฐพีวิทยานิรันดร์ สิงหบุตรา000.00000.0000.00
ภาควิชาปฐพีวิทยาปรีเนียม ทองแพ000.00000.0000.00
ภาควิชาปฐพีวิทยาปิยะ ดวงพัตรา080.008,554,30000.0000.00
ภาควิชาปฐพีวิทยาผกาทิพย์ จินตกานนท์000.00000.0000.00
ภาควิชาปฐพีวิทยาพิบูลย์ กังแฮ23800,000.004,463,47000.0000.00
ภาควิชาปฐพีวิทยาพิมพันธ์ เจิมสวัสดิพงษ์020.004,307,30400.0000.00
ภาควิชาปฐพีวิทยาเพชรดา ปินใจ14193,470,000.0020,807,21900.0000.00
ภาควิชาปฐพีวิทยามัชฌิมา พันธุ์เอี่ยม20450,000.00000.0000.00
ภาควิชาปฐพีวิทยารฐนนท์ เจริญชาศรี0310.0040,187,14300.0000.00
ภาควิชาปฐพีวิทยารุ่งโรจน์ พิทักษ์ด่านธรรม28160,000.0019,989,34000.0000.00
ภาควิชาปฐพีวิทยาวรชาติ วิศวพิพัฒน์11164,250,000.0018,824,54000.0000.00
ภาควิชาปฐพีวิทยาวัชรินทร์ บุญวัฒน์000.00000.0000.00
ภาควิชาปฐพีวิทยาวิทยา จินดาหลวง8132,100,000.0014,145,70500.0000.00
ภาควิชาปฐพีวิทยาวิโรจ อิ่มพิทักษ์2021,477,780.00000.0000.00
ภาควิชาปฐพีวิทยาวุฒิดา รัตนพิไชย020.004,857,28000.0000.00
ภาควิชาปฐพีวิทยาศวพร ศุภผล13122,680,000.004,000,69000.0000.00
ภาควิชาปฐพีวิทยาศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา080.002,481,90000.0000.00
ภาควิชาปฐพีวิทยาศุภิฌา ธนะจิตต์35339,440,000.0027,404,27000.0000.00
ภาควิชาปฐพีวิทยาสมเจตน์ จันทวัฒน์000.00000.0000.00
ภาควิชาปฐพีวิทยาสมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม523615,657,200.0074,662,34700.0000.00
ภาควิชาปฐพีวิทยาสมชาย กรีฑาภิรมย์000.00000.0000.00
ภาควิชาปฐพีวิทยาสมศักดิ์ วังใน000.00000.0000.00
ภาควิชาปฐพีวิทยาสรสิทธิ์ วัชโรทยาน000.00000.0000.00
ภาควิชาปฐพีวิทยาสันทัด โรจนสุนทร000.00000.0000.00
ภาควิชาปฐพีวิทยาสำอาง ศรีนิลทา000.00000.0000.00
ภาควิชาปฐพีวิทยาสุเทพ ทองแพ070.004,528,59600.0000.00
ภาควิชาปฐพีวิทยาสุภาพ บูรณากาญจน์000.00000.0000.00
ภาควิชาปฐพีวิทยาสุรเชษฎ์ อร่ามรักษ์6172,700,000.0024,115,50000.0000.00
ภาควิชาปฐพีวิทยาสุรเดช จินตกานนท์030.004,268,70000.0000.00
ภาควิชาปฐพีวิทยาเสาวนุช ถาวรพฤกษ์8412,530,000.0061,925,45600.0000.00
ภาควิชาปฐพีวิทยาแสงดาว แลนรอด (เขาแก้ว)652,400,000.0016,205,21000.0000.00
ภาควิชาปฐพีวิทยาอนงนาฏ ศรีประโชติ000.00000.0000.00
ภาควิชาปฐพีวิทยาอภิสิทธิ์ เอี่ยมหน่อ000.00000.0000.00
ภาควิชาปฐพีวิทยาอัญชลี สุทธิประการ16416,180,000.0023,521,13000.0000.00
ภาควิชาปฐพีวิทยาอัศจรรย์ สุขธำรง000.00000.0000.00
ภาควิชาปฐพีวิทยาอำนาจ สุวรรณฤทธิ์060.002,172,10800.0000.00
ภาควิชาปฐพีวิทยาเอิบ เขียวรื่นรมณ์2421,000,000.0031,670,01000.0000.00
ภาควิชาพืชไร่นากฤษฎา สัมพันธารักษ์030.001,240,70000.0000.00
ภาควิชาพืชไร่นาเกษม สุขสถาน010.001,160,00000.0000.00
ภาควิชาพืชไร่นาจวงจันทร์ ดวงพัตรา1573,436,000.008,695,80000.0000.00
ภาควิชาพืชไร่นาจำลอง เจียมจำนรรจา531,640,000.004,153,12400.0000.00
ภาควิชาพืชไร่นาจินดารัฐ วีระวุฒิ1012,210,000.001,795,50000.0000.00
ภาควิชาพืชไร่นาเจตษฎา อุตรพันธ์712940,000.0021,563,95300.0000.00
ภาควิชาพืชไร่นาเจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ์0220.0030,886,56000.0000.00
ภาควิชาพืชไร่นาเฉลิมพล ภูมิไชย์83610,160,000.0058,021,18200.0000.00
ภาควิชาพืชไร่นาชัยฤกษ์ มณีพงษ์000.00000.0000.00
ภาควิชาพืชไร่นาชำนาญ ฉัตรแก้ว010.005,039,54800.0000.00
ภาควิชาพืชไร่นาฐากร สายขุนทด42320,000.003,522,56000.0000.00
ภาควิชาพืชไร่นาดำรงวุฒิ อ่อนวิมล101112,000,000.0011,928,08000.0000.00
ภาควิชาพืชไร่นาทรงยศ โชติชุติมา6312,610,000.0064,882,88300.0000.00
ภาควิชาพืชไร่นาธนพล ไชยแสน153022,770,000.0055,653,76300.0000.00
ภาควิชาพืชไร่นาธานี ศรีวงศ์ชัย484217,360,000.00139,687,84600.0000.00
ภาควิชาพืชไร่นานพ ตัณมุขยกุล090.0011,240,00000.0000.00
ภาควิชาพืชไร่นาประภา ศรีพิจิตต์7361,077,000.00112,763,24400.0000.00
ภาควิชาพืชไร่นาประสาน ยิ่งชล000.00000.0000.00
ภาควิชาพืชไร่นาปาริชาติ พรมโชติ1997,500.0019,893,43400.0000.00
ภาควิชาพืชไร่นาปิติพงษ์ โตบันลือภพ13159,090,000.008,610,00000.0000.00
ภาควิชาพืชไร่นาปิยะ กิตติภาดากุล324915,160,000.0094,977,609150.0000.00
ภาควิชาพืชไร่นาพร รุ่งแจ้ง000.00000.0000.00
ภาควิชาพืชไร่นาภัศจี คงศีล19244,200,000.0047,338,88000.0000.00
ภาควิชาพืชไร่นารังสฤษดิ์ กาวีต๊ะ44257,631,000.0098,859,83200.0000.00
ภาควิชาพืชไร่นารังสิต สุวรรณมรรคา19669,277,900.0016,250,00000.0000.00
ภาควิชาพืชไร่นาราเชนทร์ ถิรพร010.00200,00000.0000.00
ภาควิชาพืชไร่นาวรรณสิริ วรรณรัตน์32277,070,000.0033,364,87600.0000.00
ภาควิชาพืชไร่นาวัชรี เลิศมงคล46640,000.0016,309,62400.0000.00
ภาควิชาพืชไร่นาวันชัย จันทร์ประเสริฐ1172,500,000.002,117,00000.0000.00
ภาควิชาพืชไร่นาวาสนา วงษ์ใหญ่46780,000.004,275,50000.0000.00
ภาควิชาพืชไร่นาวิจารณ์ วิชชุกิจ265110,590,000.0077,001,26000.0000.00
ภาควิชาพืชไร่นาวิเชียร กีรตินิจกาล4287,500,000.0067,236,86300.0000.00
ภาควิชาพืชไร่นาวิทยา แสงแก้วสุข010.001,264,23800.0000.00
ภาควิชาพืชไร่นาสนั่น จันทร์คำ000.00000.0000.00
ภาควิชาพืชไร่นาสราวุธ รุ่งเมฆารัตน์14571,280,000.00120,727,00000.0000.00
ภาควิชาพืชไร่นาสว่าง พฤกษาชีวะ000.00000.0000.00
ภาควิชาพืชไร่นาสายัณห์ ทัดศรี619988,000.0050,666,68300.0000.00
ภาควิชาพืชไร่นาสุขุมาลย์ เลิศมงคล35520,000.0011,131,00000.0000.00
ภาควิชาพืชไร่นาสุจินต์ จินายน000.00000.0000.00
ภาควิชาพืชไร่นาสุจินต์ เจนวีรวัฒน์1713420,000.0022,116,68600.0000.00
ภาควิชาพืชไร่นาสุตเขตต์ นาคะเสถียร42554,850,140.00189,620,48400.0000.00
ภาควิชาพืชไร่นาสุนันทา จันทกูล52740,000.001,420,00000.0000.00
ภาควิชาพืชไร่นาสุพจน์ เฟื่องฟูพงศ์000.00000.0000.00
ภาควิชาพืชไร่นาสุรพล อุปดิสสกุล000.00000.0000.00
ภาควิชาพืชไร่นาสุวพงษ์ สวัสดิ์พาณิชย์030.001,123,50000.0000.00
ภาควิชาพืชไร่นาไสว พงษ์เก่า000.00000.0000.00
ภาควิชาพืชไร่นาอนุชา จุลกะเสวี000.00000.0000.00
ภาควิชาพืชไร่นาอภิพรรณ พุกภักดี040.0015,111,18200.0000.00
ภาควิชาพืชไร่นาอรรควุฒิ ทัศน์สองชั้น020.002,007,06000.0000.00
ภาควิชาพืชไร่นาอัมพร สุวรรณเมฆ000.00000.0000.00
ภาควิชาพืชไร่นาอารีย์ วรัญญูวัฒก์000.00000.0000.00
ภาควิชาพืชไร่นาอำนวย โยธาศิริ040.00790,80000.0000.00
ภาควิชาพืชไร่นาอิสรา สุขสถาน732,840,000.001,850,00000.0000.00
ภาควิชาพืชไร่นาอุดม พูลเกษ010.001,228,70000.0000.00
ภาควิชาพืชไร่นาเอ็จ สโรบล34392,554,000.00126,831,71400.0000.00
ภาควิชาพืชไร่นาเอนกอนันต์ มาช่วย000.00000.0000.00
ภาควิชาพืชไร่นาโอวาท จุฑานนท์000.00000.0000.00
ภาควิชาพืชสวนกนกวรรณ ถนอมจิตร741,107,000.005,827,56800.0000.00
ภาควิชาพืชสวนกาญจนา บุญเรือง31675,000.002,989,70000.0000.00
ภาควิชาพืชสวนเกษม พิลึก000.00000.0000.00
ภาควิชาพืชสวนจรีรัตน์ ฉันทวุฒิพร21450,000.001,530,00000.0000.00
ภาควิชาพืชสวนจันทรวิภา ธนะโสภณ000.00000.0000.00
ภาควิชาพืชสวนจารุพันธ์ ทองแถม0110.003,508,40000.0000.00
ภาควิชาพืชสวนจิตรา ตระกูลน่าเลื่อมใส000.00000.0000.00
ภาควิชาพืชสวนจิตราพรรณ พิลึก37225,000.003,731,00000.0000.00
ภาควิชาพืชสวนจิรายุพิน จันทรประสงค์000.00000.0000.00
ภาควิชาพืชสวนจุติภรณ์ ทัสสกุลพนิช26450,000.007,580,90400.0000.00
ภาควิชาพืชสวนเจนจิรา ชุมภูคำ14134,850,800.007,585,56000.0000.00
ภาควิชาพืชสวนเจนจิรา ดวงจิต25300,000.0016,457,88400.0000.00
ภาควิชาพืชสวนฉลองชัย แบบประเสริฐ318600,000.0017,953,79300.0000.00
ภาควิชาพืชสวนชัยฤกษ์ สงวนทรัพยากร000.00000.0000.00
ภาควิชาพืชสวนชินวัฒน์ ยัพวัฒนพันธ์1382,047,500.004,450,00000.0000.00
ภาควิชาพืชสวนชูพงษ์ สุกุมลนันทน์000.00000.0000.00
ภาควิชาพืชสวนเชฏฐ์ สาทรกิจ10150.0048,575,44000.0000.00
ภาควิชาพืชสวนเฌอมาลย์ วงศ์ชาวจันท์14112,740,000.0011,491,27500.0000.00
ภาควิชาพืชสวนณัฏฐ พิชกรรม8101,320,000.0022,456,97600.0000.00
ภาควิชาพืชสวนดรุณี ถาวรเจริญ000.00000.0000.00
ภาควิชาพืชสวนทัศไนย จารุวัฒนพันธ์312425,000.0014,682,27500.0000.00
ภาควิชาพืชสวนธวัช ลวะเปารยะ010.0011,832,47900.0000.00
ภาควิชาพืชสวนธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์944950,000.0033,979,06800.0000.00
ภาควิชาพืชสวนนิตยา ชูเกาะ000.00000.0000.00
ภาควิชาพืชสวนเบญจมาศ ศิลาย้อย0100.0031,828,61000.0000.00
ภาควิชาพืชสวนเบญญา มะโนชัย29530,000.009,854,21600.0000.00
ภาควิชาพืชสวนปรานอม พฤฒพงษ์000.00000.0000.00
ภาควิชาพืชสวนปริยานุช จุลกะ6202,750,000.0017,223,89500.0000.00
ภาควิชาพืชสวนปวิณ ปุณศรี000.00000.0000.00
ภาควิชาพืชสวนพัชรียา บุญกอแก้ว13182,860,000.0026,005,83500.0000.00
ภาควิชาพืชสวนพิจิตรา แก้วสอน815760,000.0011,087,66000.0000.00
ภาควิชาพืชสวนพีรเดช ทองอำไพ010.002,710,23600.0000.00
ภาควิชาพืชสวนพูนพิภพ เกษมทรัพย์54349,846,000.00137,119,95800.0000.00
ภาควิชาพืชสวนไพบูลย์ กวินเลิศวัฒนา000.00000.0000.00
ภาควิชาพืชสวนไพบูลย์ ไพรีพ่ายฤทธิ์000.00000.0000.00
ภาควิชาพืชสวนมนัส กัมพุกุล000.00000.0000.00
ภาควิชาพืชสวนมานิตย์ โฆษิตตระกูล000.00000.0000.00
ภาควิชาพืชสวนยิ่งยง ไพสุขศานติวัฒนา2193,552,000.005,687,41000.0000.00
ภาควิชาพืชสวนรัฐพล ฉัตรบรรยงค์020.00683,00000.0000.00
ภาควิชาพืชสวนราเชนทร์ ปัญญาธนคุณ000.00000.0000.00
ภาควิชาพืชสวนวัฒนา เสถียรสวัสดิ์010.0040,00000.0000.00
ภาควิชาพืชสวนวิจิตร วังใน000.00000.0000.00
ภาควิชาพืชสวนวิทยา สุริยาภณานนท์040.002,607,40000.0000.00
ภาควิชาพืชสวนวิทวัส บัวจันทร์000.00000.0000.00
ภาควิชาพืชสวนสมพร ทรัพยสาร000.00000.0000.00
ภาควิชาพืชสวนสมเพียร เกษมทรัพย์000.00000.0000.00
ภาควิชาพืชสวนสายชล เกตุษา6133,620,000.0023,112,06400.0000.00
ภาควิชาพืชสวนสืบศักดิ์ นวจินดา000.00000.0000.00
ภาควิชาพืชสวนสุเทวี ศุขปราการ0110.0011,386,18500.0000.00
ภาควิชาพืชสวนสุรนันต์ สุภัทรพันธุ์030.007,500,00000.0000.00
ภาควิชาพืชสวนสุรพงษ์ โกสิยะจินดา000.00000.0000.00
ภาควิชาพืชสวนสุรวิช วรรณไกรโรจน์129130,000.0024,601,50000.0000.00
ภาควิชาพืชสวนสุรศักดิ์ นิลนนท์803,080,000.00000.0000.00
ภาควิชาพืชสวนแสงธรรม คมกฤส000.00000.0000.00
ภาควิชาพืชสวนอโณทัย ชุมสาย000.00000.0000.00
ภาควิชาพืชสวนอรดี สหวัชรินทร์000.00000.0000.00
ภาควิชาพืชสวนอริยา คุโณทัย000.00000.0000.00
ภาควิชาพืชสวนอลิศรา มีนะกนิษฐ48800,000.0022,354,60400.0000.00
ภาควิชาพืชสวนอัณณ์ชญาน์ มงคลชัยพฤกษ์615850,000.0013,957,19100.0000.00
ภาควิชาพืชสวนอารยา อาจเจริญ เทียนหอม661,050,000.0017,718,97500.0000.00
ภาควิชาพืชสวนอิษยา นะมิกิ24400,000.002,961,06000.0000.00
ภาควิชาพืชสวนเอื้อมพร วีสมหมาย030.0015,840,98200.0000.00
ภาควิชาโรคพืช- -000.00000.0000.00
ภาควิชาโรคพืชจินตนา ชะนะ000.00000.0000.00
ภาควิชาโรคพืชเฉลิมลาภ ช่วยประสิทธิ์000.00000.0000.00
ภาควิชาโรคพืชณรงค์ สิงห์บุระอุดม1884,389,628.0012,714,50000.0000.00
ภาควิชาโรคพืชติยากร ฉัตรนภารัตน์812,385,000.00600,00000.0000.00
ภาควิชาโรคพืชธนาคร จารุพัฒน์000.00000.0000.00
ภาควิชาโรคพืชธรรมศักดิ์ สมมาตย์000.00000.0000.00
ภาควิชาโรคพืชธิดา เดชฮวบ35512,985,000.008,124,82000.0000.00
ภาควิชาโรคพืชธีระ สูตะบุตร000.00000.0000.00
ภาควิชาโรคพืชนิพนธ์ ทวีชัย15133,620,000.0023,129,42900.0000.00
ภาควิชาโรคพืชนิพนธ์ วิสารทานนท์321,160,000.001,836,80000.0000.00
ภาควิชาโรคพืชเนตรนภิส เขียวขำ420380,000.0025,288,89100.0000.00
ภาควิชาโรคพืชบัญชา ชิณศรี1751,942,500.009,283,50000.0000.00
ภาควิชาโรคพืชประชา ลี้ประเสริฐ000.00000.0000.00
ภาควิชาโรคพืชปราณี ฮัมเมอลิ้งค์020.003,200,00000.0000.00
ภาควิชาโรคพืชปัฐวิภา สงกุมาร65600,000.009,176,33500.0000.00
ภาควิชาโรคพืชพัชรวิภา ใจจักรคำ070.006,748,00000.0000.00
ภาควิชาโรคพืชไพโรจน์ จ๋วงพานิช000.00000.0000.00
ภาควิชาโรคพืชเลขา มาโนช1203,880,000.00000.0000.00
ภาควิชาโรคพืชวรรณา นิ่มละออ000.00000.0000.00
ภาควิชาโรคพืชวันวิสา ศิริวรรณ์23450,000.002,700,00000.0000.00
ภาควิชาโรคพืชวิจัย รักวิทยาศาสตร์000.00000.0000.00
ภาควิชาโรคพืชวิชัย ก่อประดิษฐ์สกุล010.00326,74000.0000.00
ภาควิชาโรคพืชวิภาวี ลี้สุทธิพรชัย000.00000.0000.00
ภาควิชาโรคพืชวีระณีย์ ทองศรี46700,000.005,609,89000.0000.00
ภาควิชาโรคพืชศรีเมฆ ชาวโพงพาง1092,090,000.007,898,20000.0000.00
ภาควิชาโรคพืชศรีหรรษา มลิจารย์000.00000.0000.00
ภาควิชาโรคพืชศักดิ์ สุนทรสิงห์000.00000.0000.00
ภาควิชาโรคพืชสมศิริ แสงโชติ531580,000.0040,232,98700.0000.00
ภาควิชาโรคพืชสวิตา สุวรรณรัตน์21390,000.001,756,70000.0000.00
ภาควิชาโรคพืชสุดฤดี ประเทืองวงศ์412317,837,000.0027,616,42500.0000.00
ภาควิชาโรคพืชสุพจน์ กาเซ็ม12203,382,500.0030,802,64600.0000.00
ภาควิชาโรคพืชอนงค์นุช สาสนรักกิจ1252,026,000.006,031,00000.0000.00
ภาควิชาโรคพืชอรอุมา เพียซ้าย1672,434,000.0013,039,30000.0000.00
ภาควิชาโรคพืชอำไพวรรณ ภราดร์นุวัฒน์876,420,000.0020,665,60000.0000.00
ภาควิชาโรคพืชอุดม ภู่พิพัฒน์000.00000.0000.00
ภาควิชาโรคพืชอุดมศักดิ์ เลิศสุชาตวนิช740990,000.0080,865,07600.0000.00
ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตรเกศินี ปายะนันทน์000.00000.0000.00
ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตรจำนงรักษ์ อุดมเศรษฐ030.001,120,44500.0000.00
ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตรเฉลิมพล จตุพร000.00000.0000.00
ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตรชลาธร จูเจริญ050.001,939,75000.0000.00
ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตรชัยชาญ มณีนุษย์000.00000.0000.00
ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตรณัฐ สมณคุปต์050.001,625,00000.0000.00
ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตรธานินทร์ คงศิลา5150.007,268,65000.0000.00
ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตรนริศรา อินทะสิริ210260,000.002,062,25300.0000.00
ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตรปพิชญา จินตพิทักษ์สกุล070.001,785,00000.0000.00
ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตรปรีดา สามงามยา000.00000.0000.00
ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตรพจน์ บุญเรือง010.0065,00000.0000.00
ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตรพนามาศ ตรีวรรณกุล7110.0019,208,21600.0000.00
ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตรพัชราวดี ศรีบุญเรือง315450,000.002,570,00000.0000.00
ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตรพัฒน์พงศ์ กาญจนโรจน์000.00000.0000.00
ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตรพัฒนา สุขประเสริฐ050.003,689,93200.0000.00
ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตรพิชัย ทองดีเลิศ0100.003,904,75000.0000.00
ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตรภคิษฐ์คมณ์ แสงตรีเพชรกล้า010.00800,00000.0000.00
ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตรมนชนก ใหลตระกูล020.00977,24000.0000.00
ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตรเมตตา เร่งขวนขวาย060.004,541,89600.0000.00
ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตรรัตนวรรณ รุณภัย000.00000.0000.00
ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตรรัตนา อังกสิทธิ์21840,000.00700,00000.0000.00
ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตรสาวิตรี รังสิภัทร์727980,000.005,595,99000.0000.00
ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตรสิทธิชัย เกษตรเกษม311,001,360.0065,00000.0000.00
ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตรสิริวรนุช โพธิ์หน่อทอง010.00966,24000.0000.00
ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตรสุโชติ ดาวสุโข000.00000.0000.00
ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตรสุปรียา ศิริพัฒนกุลขจร000.00000.0000.00
ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตรสุพัตรา ศรีสุวรรณ0120.001,950,00000.0000.00
ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตรสุภาภรณ์ เลิศศิริ0140.008,015,75000.0000.00
ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตรเสถียร แสงแถวทิม050.004,020,13600.0000.00
ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตรอร่าม วารัญญานนท์000.00000.0000.00
ภาควิชาสัตวบาลก.ทีปลักษณ์ ระงับเหตุ030.00700,00000.0000.00
ภาควิชาสัตวบาลกนกพร พ่วงพงษ์12112,500.00522,50000.0000.00
ภาควิชาสัตวบาลกระจ่าง วิสุทธารมณ์000.00000.0000.00
ภาควิชาสัตวบาลกษิดิส อื้อเชี่ยวชาญกิจ030.003,649,00000.0000.00
ภาควิชาสัตวบาลจรัญ จันทลักขณา030.003,649,00000.0000.00
ภาควิชาสัตวบาลจำเริญ เที่ยงธรรม8151,267,000.0012,979,00000.0000.00
ภาควิชาสัตวบาลฉัตรชัย จันทร์สมบูรณ์040.0091,00000.0000.00
ภาควิชาสัตวบาลชัยณรงค์ คันธพนิต020.00560,00000.0000.00
ภาควิชาสัตวบาลชัยภูมิ บัญชาศักดิ์642400,000.0018,938,95500.0000.00
ภาควิชาสัตวบาลชัยวัฒน์ บุญแก้ววรรณ56750,000.001,935,00000.0000.00
ภาควิชาสัตวบาลชาญวิทย์ แก้วตาปี0260.0018,381,54000.0000.00
ภาควิชาสัตวบาลชาญวิทย์ วัชรพุกก์000.00000.0000.00
ภาควิชาสัตวบาลชิษณุสรร สวัสดิวัฒน์000.00000.0000.00
ภาควิชาสัตวบาลเชาว์วิทย์ ระฆังทอง38360,000.0045,443,27500.0000.00
ภาควิชาสัตวบาลดนัย จัตวา32675,000.003,579,25000.0000.00
ภาควิชาสัตวบาลดวงสมร สินเจิมสิริ000.00000.0000.00
ภาควิชาสัตวบาลทองยศ อเนกะเวียง000.00000.0000.00
ภาควิชาสัตวบาลธนาทิพย์ สุวรรณโสภี14199,180,000.0028,638,95000.0000.00
ภาควิชาสัตวบาลธีรวิทย์ เป่ยคำภา316520,000.0051,492,90300.0000.00
ภาควิชาสัตวบาลนาม ศิริเสถียร000.00000.0000.00
ภาควิชาสัตวบาลนิรัตน์ กองรัตนานันท์701,390,000.00000.0000.00
ภาควิชาสัตวบาลบัณฑิต ธานินทร์ธราธาร000.00000.0000.00
ภาควิชาสัตวบาลบุญธง ศิริพานิช000.00000.0000.00
ภาควิชาสัตวบาลบุญเหลือ เร่งศิริกุล000.00000.0000.00
ภาควิชาสัตวบาลประทีป ราชแพทยาคม000.00000.0000.00
ภาควิชาสัตวบาลประวีร์ วิชชุลตา010.002,000,00000.0000.00
ภาควิชาสัตวบาลประเสริฐ เจิมพร000.00000.0000.00
ภาควิชาสัตวบาลปรารถนา พฤกษะศรี050.004,309,00000.0000.00
ภาควิชาสัตวบาลพงศ์ธร คงมั่น47510,000.007,029,29600.0000.00
ภาควิชาสัตวบาลพนัดดา บึงศรีสวัสดิ์020.00650,00000.0000.00
ภาควิชาสัตวบาลพรรณวดี โสพรรณรัตน์1071,740,000.005,570,00010.0000.00
ภาควิชาสัตวบาลพรศรี ชัยรัตนายุทธ์000.00000.0000.00
ภาควิชาสัตวบาลพัลลภ ตั้งตระกูลทรัพย์060.003,184,00000.0000.00
ภาควิชาสัตวบาลพีรยุทธ นิลชื่น21300,000.00200,00000.0000.00
ภาควิชาสัตวบาลภาสกร คณานุรักษ์000.00000.0000.00
ภาควิชาสัตวบาลระพีพงษ์ พานิวิวรรธน์40760,000.00000.0000.00
ภาควิชาสัตวบาลรัตนา โชติสังกาศ000.00000.0000.00
ภาควิชาสัตวบาลราชศักดิ์ ธรรมสโรช000.00000.0000.00
ภาควิชาสัตวบาลวิริยา ลุ้งใหญ่1182,135,000.001,734,27500.0000.00
ภาควิชาสัตวบาลศกร คุณวุฒิฤทธิรณ302628,260,000.0035,256,72810.0000.00
ภาควิชาสัตวบาลศรเทพ ธัมวาสร241,200,000.0016,000,00000.0000.00
ภาควิชาสัตวบาลสมเกียรติ ทิมพัฒนพงศ์000.00000.0000.00
ภาควิชาสัตวบาลสมเกียรติ ประสานพานิช15134,360,000.008,531,22000.0000.00
ภาควิชาสัตวบาลสมชัย จันทร์สว่าง130.006,010,00000.0000.00
ภาควิชาสัตวบาลสมบัติ ประสงค์สุข020.0044,640,00000.0000.00
ภาควิชาสัตวบาลสโรช แก้วมณี0100.0022,350,00000.0000.00
ภาควิชาสัตวบาลสินชัย พารักษา000.00000.0000.00
ภาควิชาสัตวบาลสุขุม อุตะเดช000.00000.0000.00
ภาควิชาสัตวบาลสุภาพร อิสริโยดม2121,200,000.0011,306,71000.0000.00
ภาควิชาสัตวบาลสุรชัย ชาครียรัตน์000.00000.0000.00
ภาควิชาสัตวบาลหลอด แปรงกระโทก010.00497,00000.0000.00
ภาควิชาสัตวบาลอรนุช เลิศทรงวุฒิกุล000.00000.0000.00
ภาควิชาสัตวบาลอังคณา หาญบรรจง000.00000.0000.00
ภาควิชาสัตวบาลอัจฉรา ขยัน941,510,000.005,146,29600.0000.00
ภาควิชาสัตวบาลอัญชลี บวดขุนทด000.00000.0000.00
ภาควิชาสัตวบาลอุคเดช บุญประกอบ2145,156,800.00659,75010.0000.00
ภาควิชาสัตวบาลอุไรวรรณ ชีวเจริญ000.00000.0000.00
ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติกิตติศักดิ์ ศรีชมพร020.005,306,54000.0000.00
ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติโกศล เกิดโภคทรัพย์000.00000.0000.00
ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติจีรนันท์ แหยมสูงเนิน030.00440,00000.0000.00
ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติฉัตรพงศ์ บาลลา000.00000.0000.00
ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติชฎามาศ จิตต์เลขา1421,000,000.005,306,54000.0000.00
ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติชบา จำปาทอง020.002,867,50000.0000.00
ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติชาญณรงค์ ตั้งคณาทรัพย์000.00000.0000.00
ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติโชคชัย เอกทัศนาวรรณ37209,980,000.0015,929,64000.0000.00
ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติณรงชัย บุญศรี000.00000.0000.00
ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติณัฐนี จุติโรจน์ปกรณ์36675,000.007,526,90900.0000.00
ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติณัฐพร วรธงไชย000.00000.0000.00
ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติถวิล นิลพยัคฆ์000.00000.0000.00
ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติธำรงศิลป โพธิสูง2742,380,000.00602,18000.0000.00
ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาตินพพงศ์ จุลจอหอ050.003,034,00000.0000.00
ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติบงกชมาศ โสภา611,200,000.00250,00000.0000.00
ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติบรรลุ ชมไชย201,400,000.00000.0000.00
ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติบัณฑิต ชมไชย000.00000.0000.00
ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติปณิธาน รอดไทย000.00000.0000.00
ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติประพนธ์ บุญรำพรรณ2455,870,432.0010,126,54000.0000.00
ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติประเสริฐ ถาหล้า973,330,000.007,020,46100.0000.00
ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติปวีณา ทองเหลือง27126,000.0010,841,65900.0000.00
ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติพจนีย์ สุภามงคล000.00000.0000.00
ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติพิทยาภรณ์ สุภรพัฒน์010.002,958,90000.0000.00
ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติยุพาพรรณ จุฑาทอง000.00000.0000.00
ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติยุวดี อินจันทร์(อ่วมสำเนียง)921,410,000.006,282,94800.0000.00
ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติโรจนพงศ์ ไชยสิทธิ์37675,000.008,928,32000.0000.00
ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติวราภรณ์ บุญเกิด8100.009,777,63900.0000.00
ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติวราภรณ์ วงค์พิลา000.00000.0000.00
ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติวันชัย เย็นเพชร10200,000.00000.0000.00
ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติวิวัฒน์ ชูชม000.00000.0000.00
ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติศุภรา จันทร์คืน20240,000.00000.0000.00
ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติสดใส ช่างสลัก33192,590,000.0020,906,18000.0000.00
ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติสมชัย ลิ่มอรุณ922,120,000.00430,00000.0000.00
ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติสมชาย ปิยพันธ์วานนท์000.00000.0000.00
ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติสรรเสริญ จำปาทอง22204,872,000.0025,667,79200.0000.00
ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติสำราญ ศรีชมพร1831,529,600.006,180,29000.0000.00
ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติสุขสันต์ พันธ์ทอน010.00873,75000.0000.00
ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติสุขุม โชติช่วงมณีรัตน์1351,113,000.001,937,90000.0000.00
ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติสุปราณี งามประสิทธิ์32191,460,000.0047,610,89600.0000.00
ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติสุรพล เช้าฉ้อง20111,176,000.008,566,44600.0000.00
ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติเสาวนี ฝัดศิริ000.00000.0000.00
ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติแสงแข น้าวานิช4062,120,000.008,545,29000.0000.00
ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติหัสนัย ช่วยพิมาย000.00000.0000.00
ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติอำไพ พรหมณเรศ1614,425,780.00222,18000.0000.00
ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติอุทุมพร ไชยวงษ์661,240,000.004,493,19900.0000.00
ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติแอนนา สายมณีรัตน์1491,244,000.0068,989,10000.0000.00
ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรกิตติพงศ์ กิตติวัฒน์โสภณ664520,747,200.0014,000,90000.0000.00
ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรจุฑามณี แสงสว่าง67840,000.002,750,95000.0000.00
ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรชลิตา ชินพันธ์010.002,000,00000.0000.00
ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์2693,000,000.0031,069,10600.0000.00
ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรธนาวดี สมบุญศิริ010.002,000,00000.0000.00
ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรนฤพนธ์ น้อยประสาร000.00000.0000.00
ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรนวลปรางค์ ไชยตะขบ1595,590,000.003,856,82000.0000.00
ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรเบ็ญจารัชด ทองยืน10301,130,000.0014,695,98000.0000.00
ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรรัตนา สุวรรณเลิศ000.00000.0000.00
ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรวีระศรี เมฆตรง471114,582,000.006,566,66000.0000.00
ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรสกล ฉายศรี622215,310,000.0016,605,49600.0000.00
ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรอรวรรณ คำดี000.00000.0000.00
ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรโอฬาร ตัณฑวิรุฬห์25118,507,000.004,373,10000.0000.00
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกร ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรจงกลลดา พลายดี24180,000.001,990,80000.0000.00
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกร ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรดวงพร สุวรรณกุล74970,000.003,137,00000.0000.00
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกร ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรนิพัทธ์ฌา พอบขุนทด843,250,400.001,990,80000.0000.00
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกร ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรศรันย์ หงษาครประเสริฐ36827,640.007,281,80000.0000.00
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกร ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรสิทธินันต์ จองโพธิ์1836,930,000.001,740,80000.0000.00
สถานีวิจัยเขาหินซ้อน ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรกิ่งกานท์ พานิชนอก14141,060,000.0012,519,09600.0000.00
สถานีวิจัยเขาหินซ้อน ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรธีระ สมหวัง26174,210,000.009,155,99600.0000.00
สถานีวิจัยเขาหินซ้อน ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรนพศูล สมุทรทอง1061,280,000.0010,990,00000.0000.00
สถานีวิจัยเขาหินซ้อน ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรสุเมศ ทับเงิน8102,160,000.0012,401,50000.0000.00
สถานีวิจัยดอยปุย ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรฐาปกรณ์ ใจสุวรรณ์31675,000.001,600,00000.0000.00
สถานีวิจัยดอยปุย ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรณภา เวกสันเทียะ000.00000.0000.00
สถานีวิจัยดอยปุย ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรนิภา เขื่อนควบ1525660,000.0012,780,63000.0000.00
สถานีวิจัยดอยปุย ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรนิเวสน์ ไทรหอมหวล000.00000.0000.00
สถานีวิจัยดอยปุย ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรบัวบาง ยะอูป372512,600,000.0010,940,28500.0000.00
สถานีวิจัยดอยปุย ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรโรจน์รวี ภิรมย์2856,377,600.002,877,36000.0000.00
สถานีวิจัยดอยปุย ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรวรวิทย์ ยี่สวัสดิ์10171,008,000.009,177,60500.0000.00
สถานีวิจัยดอยปุย ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรวิสิฐ กิจสมพร920909,000.009,746,70500.0000.00
สถานีวิจัยดอยปุย ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรวีระยุทธ แสนยากุล010.00200,00000.0000.00
สถานีวิจัยดอยปุย ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรเวช เต๋จ๊ะ18261,880,000.0014,526,62000.0000.00
สถานีวิจัยดอยปุย ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรสมศักดิ์ รุ่งอรุณ060.004,041,88400.0000.00
สถานีวิจัยดอยปุย ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรอัมรา หล้าวงษา441,300,000.003,150,00000.0000.00
สถานีวิจัยทับกวาง ภาควิชาสัตวบาลณัฏยาพร สุมน010.0040,00000.0000.00
สถานีวิจัยทับกวาง ภาควิชาสัตวบาลดวงกมล ศรีวงแสน010.00620,00000.0000.00
สถานีวิจัยทับกวาง ภาควิชาสัตวบาลทิพย์มนต์ ใยเกษ412340,000.0021,893,62600.0000.00
สถานีวิจัยทับกวาง ภาควิชาสัตวบาลบุญชู แก้วภู000.00000.0000.00
สถานีวิจัยทับกวาง ภาควิชาสัตวบาลวิรัตน์ สุมน79880,000.009,121,70000.0000.00
สถานีวิจัยปากช่อง ภาควิชาพืชสวนกัลยาณี สุวิทวัส1120856,000.0018,054,33500.0000.00
สถานีวิจัยปากช่อง ภาควิชาพืชสวนขวัญหทัย ทนงจิตร1091,860,000.004,752,90000.0000.00
สถานีวิจัยปากช่อง ภาควิชาพืชสวนพินิจ กรินท์ธัญญกิจ112150,000.009,525,78000.0000.00
สถานีวิจัยปากช่อง ภาควิชาพืชสวนพิมพ์นิภา เพ็งช่าง1292,319,680.0010,856,19500.0000.00
สถานีวิจัยปากช่อง ภาควิชาพืชสวนรักเกียรติ ชอบเกื้อ150.001,240,00000.0000.00
สถานีวิจัยปากช่อง ภาควิชาพืชสวนเรืองศักดิ์ กมขุนทด2984,560,000.002,096,38000.0000.00
สถานีวิจัยปากช่อง ภาควิชาพืชสวนองอาจ หาญชาญเลิศ010.00427,50000.0000.00
สถานีวิจัยเพชรบูรณ์ ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรนิธาน ทองโคตร60970,000.00000.0000.00
สถานีวิจัยเพชรบูรณ์ ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประภาส ช่างเหล็ก434614,012,000.0029,615,52000.0000.00
สถานีวิจัยลพบุรี ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรผดุงศักดิ์ เพชรสังหาร000.00000.0000.00
สถานีวิจัยลพบุรี ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรพรรณญาฎา ฉายศรีสุริยศ24121,170,000.006,432,89600.0000.00
สถานีวิจัยลพบุรี ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรสุทัศน์ แปลงกาย84440,000.004,323,18000.0000.00
สถานีวิจัยลพบุรี ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรอรรณพ จันทอุปรี000.00000.0000.00
สำนักงานเลขานุการ- -000.00000.0000.00
สำนักงานเลขานุการทฤษฎี อ่วมกุล000.00000.0000.00
สำนักงานเลขานุการประเดิม ฉ่ำใจ4123,200,000.00966,24000.0000.00

สำหรับ Output

ภาควิชาชื่อ-สกุลJournalConferencePatent /
Petty Patent
Trademark /
Copyrights
Plant &
Animal Regis.
And Cert. /
KU Invention
Practical
Research
Output
Graduate
Education
  Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat. Ph.D. & M.B.
ภาควิชากีฏวิทยาขยัน สุวรรณ0000000000000
ภาควิชากีฏวิทยาขวัญชัย สมบัติศิริ1000000000000
ภาควิชากีฏวิทยาจริยา จันทร์ไพแสง13344220000000
ภาควิชากีฏวิทยาจารุวัฒน์ เถาธรรมพิทักษ์101414000000000
ภาควิชากีฏวิทยาชามา อินซอน3000000000000
ภาควิชากีฏวิทยาชิตาภา เกตวัลห์5000000000000
ภาควิชากีฏวิทยาชุลีพร นาคพวง0000000000000
ภาควิชากีฏวิทยาฐิตราพร ปั้นดี0000000000000
ภาควิชากีฏวิทยาณรรฐพล วัลลีย์ลักษณ์0000000000000
ภาควิชากีฏวิทยาณิศ กีร์ติบุตร0011000000000
ภาควิชากีฏวิทยาธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ168077110000000
ภาควิชากีฏวิทยานันท์นภัส เตชะวันโต0000000000000
ภาควิชากีฏวิทยาเนื่องพณิช สินชัยศรี0000000000000
ภาควิชากีฏวิทยาบรรพต ณ ป้อมเพชร0000000000000
ภาควิชากีฏวิทยาบุญฤทธิ์ สายัมพล0100000000000
ภาควิชากีฏวิทยาเบญจคุณ แสงทองพราว5144000000000
ภาควิชากีฏวิทยาประกาย ราชณุวงษ์1077000011000
ภาควิชากีฏวิทยาประภารัจ หอมจันทน์8311000011000
ภาควิชากีฏวิทยาพิชัย คงพิทักษ์0000000000000
ภาควิชากีฏวิทยาพิทักษ์พงศ์ ป้อมปราณี0000000000000
ภาควิชากีฏวิทยาเพ็ญสุข เต่าทอง0000000000000
ภาควิชากีฏวิทยารัชฎาวรรณ เงินกลั่น8211000000000
ภาควิชากีฏวิทยารุ่งอรุณ ทิศกระโทก2000000000000
ภาควิชากีฏวิทยาวนิดา อ่วมเจริญ6199001100000
ภาควิชากีฏวิทยาวรวุฒิ วาณิชสกุลพงศ์0000000000000
ภาควิชากีฏวิทยาวราภรณ์ จันทรจำนงค์20055000000000
ภาควิชากีฏวิทยาวาลุลี โรจนวงศ์0000000000000
ภาควิชากีฏวิทยาวิบูลย์ จงรัตนเมธีกุล822626000000000
ภาควิชากีฏวิทยาวิภาดา ปลอดครบุรี0000000000000
ภาควิชากีฏวิทยาวิรัตน์ สุขีวงษ์0000000000000
ภาควิชากีฏวิทยาวีรวรรณ อมรศักดิ์10055000000000
ภาควิชากีฏวิทยาสกล ศุภมาศ0000000000000
ภาควิชากีฏวิทยาสมนึก วงศ์ทอง1022000000000
ภาควิชากีฏวิทยาสมศรี กันตรัตนากุล0000000000000
ภาควิชากีฏวิทยาสว่าง เจริญยิ่ง0000000000000
ภาควิชากีฏวิทยาสาวิตรี มาไลยพันธุ์1233000000000
ภาควิชากีฏวิทยาสุขสวัสดิ์ พลพินิจ0111000000000
ภาควิชากีฏวิทยาสุทธิ ทองขาว0000000000000
ภาควิชากีฏวิทยาสุธรรม อารีกุล0000000000000
ภาควิชากีฏวิทยาสุรเชษฐ จามรมาน1044000000000
ภาควิชากีฏวิทยาอธิราช หนูสีดำ421111000000000
ภาควิชากีฏวิทยาอภิชัย ดาวราย0100000000000
ภาควิชากีฏวิทยาอวบ สารถ้อย0011000000000
ภาควิชากีฏวิทยาอังศุมาลย์ จันทราปัตย์4961111003300000
ภาควิชากีฏวิทยาอัญชนา ท่านเจริญ1601212441100000
ภาควิชากีฏวิทยาอัศเลข รัตนวรรณี12055000000000
ภาควิชากีฏวิทยาเอกวัต วิถีประดิษฐ์8044000000000
ภาควิชาเกษตรกลวิธานเกรียงไกร แก้วตระกูลพงษ์482424110000000
ภาควิชาเกษตรกลวิธานฉลวย สุขีวงศ์0000000000000
ภาควิชาเกษตรกลวิธานชาญชัย โรจนสโรช0000000000000
ภาควิชาเกษตรกลวิธานดลฤดี ใจสุทธิ์6966110000000
ภาควิชาเกษตรกลวิธานถวัลย์ศักดิ์ เผ่าสังข์0133110000000
ภาควิชาเกษตรกลวิธานทนง ปทุมพงษ์0000000000000
ภาควิชาเกษตรกลวิธานนิติ สายจันทร์0000000000000
ภาควิชาเกษตรกลวิธานบัญญัติ เศรษฐฐิติ7677444400000
ภาควิชาเกษตรกลวิธานปิยะพงษ์ ศรีวงษ์ราช0288000000000
ภาควิชาเกษตรกลวิธานพงษ์ศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์0011000000000
ภาควิชาเกษตรกลวิธานพูลประเสริฐ ปิยะอนันต์0022000000000
ภาควิชาเกษตรกลวิธานยุพดี ฟูประเสริฐ0133111100000
ภาควิชาเกษตรกลวิธานรติยา ธุวพาณิชยานันท์12666110000000
ภาควิชาเกษตรกลวิธานรักศักดิ์ เสริมศักดิ์061111000000000
ภาควิชาเกษตรกลวิธานศักดา อินทรวิชัย4466221100000
ภาควิชาเกษตรกลวิธานศุภกิตต์ (ยกเลิก) สายสุนทร1000000000000
ภาควิชาเกษตรกลวิธานศุภกิตต์ สายสุนทร3162525334400000
ภาควิชาเกษตรกลวิธานสมพงษ์ เจษฎาธรรมสถิต021717110000000
ภาควิชาเกษตรกลวิธานสุดสายสิน แก้วเรือง4966332200000
ภาควิชาเกษตรกลวิธานสุรัสวดี อรุณวรากรณ์1144000000000
ภาควิชาเกษตรกลวิธานอนุสรณ์ เชื้อสามารถ0011001100000
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์กรกฎ แพทย์หลักฟ้า0000000000000
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์กรพินธุ์ ฤทธิบุตร0000000000000
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์กรรณีย์ ถาวรสุข0000000000000
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์กษมน (นัฐนันท์) หัศบำเรอ0000000000000
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์กัญญา ภัทรกุลอมร0022000000000
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์กาญจนา ลุศนันทน์0011000000000
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์กานต์สุดา วันจันทึก4566000000000
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์กิ่งแก้ว ตั้งมั่นภักดีพงศ์0000000000000
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ขจีจรัส ภิรมย์ธรรมศิริ52988000000000
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ขนิษฐา พูนผลกุล0000000000000
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์จุฑามาศ เอกะวิภาต0000000000000
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์จุไร กัลยาณมิตร0000000000000
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ชนิดา ปโชติการ0000000000000
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ชุติมา ชวลิตมณเฑียร0733000000000
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ณรงค์ นิยมวิทย์0000000000000
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ทวีศักดิ์ เตชะเกรียงไกร11055000000000
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ทัศนีย์ โรจนไพบูลย์0000000000000
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ2211010000000000
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ทิพวรรณ ดวงปัญญา0233000000000
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ทิพากร ม่วงถึก0344000000000
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ทิวาพร มณีรัตนศุภร0011000000000
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์น้องนุช ศิริวงศ์092222110000000
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์นิภา ลิมป์สุรพงษ์0000000000000
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์บุญนำ พัชรปิยะกุล0011000000000
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ปณิดา ทองมูล0000000000000
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ประภาพร ป้องขวาเลา0000000000000
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ปรียา เกตุทัต0000000000000
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ปาริสุทธิ์ เฉลิมชัยวัฒน์6121212000000000
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์พรทิพย์ พสุกมลเศรษฐ์6622000000000
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์พัชรี วาศวิท0000000000000
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์พิมล อารีกุล0000000000000
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์พีรานุช เลิศวัฒนารักษ์0011000000000
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์มณฑารพ จักกะพาก0000000000000
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์มาริษา ภู่ภิญโญกุล0344000000000
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์รจนา สังข์ทอง0000000000000
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์รฐา สมิตานนท์0000000000000
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์รุ่งทิพย์ ลุยเลา0433770000000
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ฤทัย เรืองธรรมสิงห์0355000000000
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์วรรณวิมล ด้วงกลัด0000000000000
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์วสพร นิชรัตน์1111000000000
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์วัลภา แต้มทอง0444000000000
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์วัลลภา โพธาสินธ์0211000000000
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์วิภูษณะ ศุภนคร0000000000000
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ศรันยา เผือกผ่อง1711000000000
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ศศิประภา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต3444000000000
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ศิริพร เรียบร้อย คิม932222000000000
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์สถาพร ประดิษฐพงษ์0011000000000
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์สาวิตรี พังงา0000000000000
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์สิริพันธุ์ จุลกรังคะ1399000000000
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์สุขกมล ปัญญาจันทร์0000000000000
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์สุจิตตา เรืองรัศมี0000000000000
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์สุจิตตา เรืองรัศมี1566000000000
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์สุดาวดี เหมทานนท์0000000000000
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์สุธีลักษณ์ ไกรสุวรรณ22499001100000
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์สุนิสา ด้วงนุ่ม0055000000000
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์สุภาณี หล่อวัฒนตระกูล0000000000000
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์สุวรรณา เผ่ากุ่ม0011000000000
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์สุวิทย์ รัตนานันท์0200000000000
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์อนงค์ พูนสุวรรณ0000000000000
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์อบเชย วงศ์ทอง1488000000000
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์อัจฉรา นวจินดา(ไชยชาญ)0000000000000
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์อัญชนีย์ อุทัยพัฒนาชีพ2533000000000
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์อำพร แจ่มผล071010000000000
ภาควิชาปฐพีวิทยากรรณิการ์ สัจจาพันธ์14111212000000000
ภาควิชาปฐพีวิทยากรุณา พุ่มทรง0100000000000
ภาควิชาปฐพีวิทยาจงรักษ์ จันทร์เจริญสุข641010000000000
ภาควิชาปฐพีวิทยาแจ่มจันทร์ วิจารณ์สรณ์0000000000000
ภาควิชาปฐพีวิทยาเฉลิมชาติ วงศ์ลี้เจริญ4100000000000
ภาควิชาปฐพีวิทยาชัยภัทร คงแก้ว0100000000000
ภาควิชาปฐพีวิทยาชัยฤกษ์ สุวรรณรัตน์3322000000000
ภาควิชาปฐพีวิทยาณัฐพร ประคองเก็บ2100000000000
ภาควิชาปฐพีวิทยาณัฐพล จิตมาตย์62155000000000
ภาควิชาปฐพีวิทยาดาวจรัส เกตุโรจน์7622000000000
ภาควิชาปฐพีวิทยาดุสิต ศิริพงษ์0000000000000
ภาควิชาปฐพีวิทยาถวิล ครุฑกุล0000000000000
ภาควิชาปฐพีวิทยาทัศนีย์ อัตตะนันทน์16244000000000
ภาควิชาปฐพีวิทยาทิมทอง ดรุณสนธยา41022000000000
ภาควิชาปฐพีวิทยาธนูชัย กองแก้ว10311000000000
ภาควิชาปฐพีวิทยานันทกร บุญเกิด0000000000000
ภาควิชาปฐพีวิทยานิรันดร์ สิงหบุตรา0000000000000
ภาควิชาปฐพีวิทยาปรีเนียม ทองแพ0000000000000
ภาควิชาปฐพีวิทยาปิยะ ดวงพัตรา1111000011000
ภาควิชาปฐพีวิทยาผกาทิพย์ จินตกานนท์0000000000000
ภาควิชาปฐพีวิทยาพิบูลย์ กังแฮ0077000000000
ภาควิชาปฐพีวิทยาพิมพันธ์ เจิมสวัสดิพงษ์0000000000000
ภาควิชาปฐพีวิทยาเพชรดา ปินใจ2433110000000
ภาควิชาปฐพีวิทยามัชฌิมา พันธุ์เอี่ยม0000000000000
ภาควิชาปฐพีวิทยารฐนนท์ เจริญชาศรี0511110000000
ภาควิชาปฐพีวิทยารุ่งโรจน์ พิทักษ์ด่านธรรม401515000000000
ภาควิชาปฐพีวิทยาวรชาติ วิศวพิพัฒน์14933000000000
ภาควิชาปฐพีวิทยาวัชรินทร์ บุญวัฒน์0000000000000
ภาควิชาปฐพีวิทยาวิทยา จินดาหลวง5733000000000
ภาควิชาปฐพีวิทยาวิโรจ อิ่มพิทักษ์0011000000000
ภาควิชาปฐพีวิทยาวุฒิดา รัตนพิไชย1144000000000
ภาควิชาปฐพีวิทยาศวพร ศุภผล3322000000000
ภาควิชาปฐพีวิทยาศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา10411000000000
ภาควิชาปฐพีวิทยาศุภิฌา ธนะจิตต์24543434000000000
ภาควิชาปฐพีวิทยาสมเจตน์ จันทวัฒน์1122000000000
ภาควิชาปฐพีวิทยาสมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม33593636000000000
ภาควิชาปฐพีวิทยาสมชาย กรีฑาภิรมย์0111000000000
ภาควิชาปฐพีวิทยาสมศักดิ์ วังใน0000000000000
ภาควิชาปฐพีวิทยาสรสิทธิ์ วัชโรทยาน0000000000000
ภาควิชาปฐพีวิทยาสันทัด โรจนสุนทร0000000000000
ภาควิชาปฐพีวิทยาสำอาง ศรีนิลทา0000000000000
ภาควิชาปฐพีวิทยาสุเทพ ทองแพ571212000000000
ภาควิชาปฐพีวิทยาสุภาพ บูรณากาญจน์0000000000000
ภาควิชาปฐพีวิทยาสุรเชษฎ์ อร่ามรักษ์10611000000000
ภาควิชาปฐพีวิทยาสุรเดช จินตกานนท์0111000000000
ภาควิชาปฐพีวิทยาเสาวนุช ถาวรพฤกษ์91955110000000
ภาควิชาปฐพีวิทยาแสงดาว แลนรอด (เขาแก้ว)451010000000000
ภาควิชาปฐพีวิทยาอนงนาฏ ศรีประโชติ0000000000000
ภาควิชาปฐพีวิทยาอภิสิทธิ์ เอี่ยมหน่อ3000000000000
ภาควิชาปฐพีวิทยาอัญชลี สุทธิประการ58143737000000000
ภาควิชาปฐพีวิทยาอัศจรรย์ สุขธำรง0000000000000
ภาควิชาปฐพีวิทยาอำนาจ สุวรรณฤทธิ์7100000000000
ภาควิชาปฐพีวิทยาเอิบ เขียวรื่นรมณ์66474949000000000
ภาควิชาพืชไร่นากฤษฎา สัมพันธารักษ์5111000000000
ภาควิชาพืชไร่นาเกษม สุขสถาน0011000000000
ภาควิชาพืชไร่นาจวงจันทร์ ดวงพัตรา3377000011000
ภาควิชาพืชไร่นาจำลอง เจียมจำนรรจา0133110000000
ภาควิชาพืชไร่นาจินดารัฐ วีระวุฒิ2000000000000
ภาควิชาพืชไร่นาเจตษฎา อุตรพันธ์2044000011000
ภาควิชาพืชไร่นาเจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ์6488110000000
ภาควิชาพืชไร่นาเฉลิมพล ภูมิไชย์3161515000000000
ภาควิชาพืชไร่นาชัยฤกษ์ มณีพงษ์0000000000000
ภาควิชาพืชไร่นาชำนาญ ฉัตรแก้ว001818000000000
ภาควิชาพืชไร่นาฐากร สายขุนทด0011000000000
ภาควิชาพืชไร่นาดำรงวุฒิ อ่อนวิมล1411111110000000
ภาควิชาพืชไร่นาทรงยศ โชติชุติมา4344000000000
ภาควิชาพืชไร่นาธนพล ไชยแสน7211000011000
ภาควิชาพืชไร่นาธานี ศรีวงศ์ชัย41131515110000000
ภาควิชาพืชไร่นานพ ตัณมุขยกุล0711110000000
ภาควิชาพืชไร่นาประภา ศรีพิจิตต์32777110000000
ภาควิชาพืชไร่นาประสาน ยิ่งชล0000000000000
ภาควิชาพืชไร่นาปาริชาติ พรมโชติ5155000011000
ภาควิชาพืชไร่นาปิติพงษ์ โตบันลือภพ14633000000000
ภาควิชาพืชไร่นาปิยะ กิตติภาดากุล651515000000000
ภาควิชาพืชไร่นาพร รุ่งแจ้ง0000000000000
ภาควิชาพืชไร่นาภัศจี คงศีล6388000000000
ภาควิชาพืชไร่นารังสฤษดิ์ กาวีต๊ะ1561616000000000
ภาควิชาพืชไร่นารังสิต สุวรรณมรรคา201818000000000
ภาควิชาพืชไร่นาราเชนทร์ ถิรพร0000000000000
ภาควิชาพืชไร่นาวรรณสิริ วรรณรัตน์5044000000000
ภาควิชาพืชไร่นาวัชรี เลิศมงคล4711110000000
ภาควิชาพืชไร่นาวันชัย จันทร์ประเสริฐ23122929000000000
ภาควิชาพืชไร่นาวาสนา วงษ์ใหญ่5111000000000
ภาควิชาพืชไร่นาวิจารณ์ วิชชุกิจ15121414110000000
ภาควิชาพืชไร่นาวิเชียร กีรตินิจกาล17266000000000
ภาควิชาพืชไร่นาวิทยา แสงแก้วสุข0000000000000
ภาควิชาพืชไร่นาสนั่น จันทร์คำ0000000000000
ภาควิชาพืชไร่นาสราวุธ รุ่งเมฆารัตน์444343000011000
ภาควิชาพืชไร่นาสว่าง พฤกษาชีวะ0000000000000
ภาควิชาพืชไร่นาสายัณห์ ทัดศรี23677000011000
ภาควิชาพืชไร่นาสุขุมาลย์ เลิศมงคล6522000000000
ภาควิชาพืชไร่นาสุจินต์ จินายน0000000000000
ภาควิชาพืชไร่นาสุจินต์ เจนวีรวัฒน์4155000000000
ภาควิชาพืชไร่นาสุตเขตต์ นาคะเสถียร28633000000000
ภาควิชาพืชไร่นาสุนันทา จันทกูล6255000000000
ภาควิชาพืชไร่นาสุพจน์ เฟื่องฟูพงศ์0000000000000
ภาควิชาพืชไร่นาสุรพล อุปดิสสกุล0000000000000
ภาควิชาพืชไร่นาสุวพงษ์ สวัสดิ์พาณิชย์6033000000000
ภาควิชาพืชไร่นาไสว พงษ์เก่า0000000000000
ภาควิชาพืชไร่นาอนุชา จุลกะเสวี0000000000000
ภาควิชาพืชไร่นาอภิพรรณ พุกภักดี2011000000000
ภาควิชาพืชไร่นาอรรควุฒิ ทัศน์สองชั้น0100000000000
ภาควิชาพืชไร่นาอัมพร สุวรรณเมฆ0000000000000
ภาควิชาพืชไร่นาอารีย์ วรัญญูวัฒก์0000000000000
ภาควิชาพืชไร่นาอำนวย โยธาศิริ1088000000000
ภาควิชาพืชไร่นาอิสรา สุขสถาน4011000000000
ภาควิชาพืชไร่นาอุดม พูลเกษ0000000000000
ภาควิชาพืชไร่นาเอ็จ สโรบล44163434110000000
ภาควิชาพืชไร่นาเอนกอนันต์ มาช่วย0000000000000
ภาควิชาพืชไร่นาโอวาท จุฑานนท์0000000000000
ภาควิชาพืชสวนกนกวรรณ ถนอมจิตร1488000000000
ภาควิชาพืชสวนกาญจนา บุญเรือง2700000000000
ภาควิชาพืชสวนเกษม พิลึก1100000000000
ภาควิชาพืชสวนจรีรัตน์ ฉันทวุฒิพร6111000000000
ภาควิชาพืชสวนจันทรวิภา ธนะโสภณ0000000000000
ภาควิชาพืชสวนจารุพันธ์ ทองแถม0111000000000
ภาควิชาพืชสวนจิตรา ตระกูลน่าเลื่อมใส0000000000000
ภาควิชาพืชสวนจิตราพรรณ พิลึก2055000000000
ภาควิชาพืชสวนจิรายุพิน จันทรประสงค์0000000000000
ภาควิชาพืชสวนจุติภรณ์ ทัสสกุลพนิช5111000000000
ภาควิชาพืชสวนเจนจิรา ชุมภูคำ8282828000000000
ภาควิชาพืชสวนเจนจิรา ดวงจิต4022000000000
ภาควิชาพืชสวนฉลองชัย แบบประเสริฐ101111000000000
ภาควิชาพืชสวนชัยฤกษ์ สงวนทรัพยากร0000000000000
ภาควิชาพืชสวนชินวัฒน์ ยัพวัฒนพันธ์14222000000000
ภาควิชาพืชสวนชูพงษ์ สุกุมลนันทน์0000000000000
ภาควิชาพืชสวนเชฏฐ์ สาทรกิจ8311000000000
ภาควิชาพืชสวนเฌอมาลย์ วงศ์ชาวจันท์17132525000000000
ภาควิชาพืชสวนณัฏฐ พิชกรรม1131414110000000
ภาควิชาพืชสวนดรุณี ถาวรเจริญ0000000000000
ภาควิชาพืชสวนทัศไนย จารุวัฒนพันธ์3131010000000000
ภาควิชาพืชสวนธวัช ลวะเปารยะ0000000000000
ภาควิชาพืชสวนธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์21311212000000000
ภาควิชาพืชสวนนิตยา ชูเกาะ0000000000000
ภาควิชาพืชสวนเบญจมาศ ศิลาย้อย7599000000000
ภาควิชาพืชสวนเบญญา มะโนชัย7131010000000000
ภาควิชาพืชสวนปรานอม พฤฒพงษ์0011000000000
ภาควิชาพืชสวนปริยานุช จุลกะ6395656000000000
ภาควิชาพืชสวนปวิณ ปุณศรี0000000000000
ภาควิชาพืชสวนพัชรียา บุญกอแก้ว13213737000000000
ภาควิชาพืชสวนพิจิตรา แก้วสอน6355252000000000
ภาควิชาพืชสวนพีรเดช ทองอำไพ0000000000000
ภาควิชาพืชสวนพูนพิภพ เกษมทรัพย์44202020110000000
ภาควิชาพืชสวนไพบูลย์ กวินเลิศวัฒนา0000000000000
ภาควิชาพืชสวนไพบูลย์ ไพรีพ่ายฤทธิ์0000000000000
ภาควิชาพืชสวนมนัส กัมพุกุล0000000000000
ภาควิชาพืชสวนมานิตย์ โฆษิตตระกูล0000000000000
ภาควิชาพืชสวนยิ่งยง ไพสุขศานติวัฒนา1131010000000000
ภาควิชาพืชสวนรัฐพล ฉัตรบรรยงค์0151212000000000
ภาควิชาพืชสวนราเชนทร์ ปัญญาธนคุณ0000000000000
ภาควิชาพืชสวนวัฒนา เสถียรสวัสดิ์0011001100000
ภาควิชาพืชสวนวิจิตร วังใน0000000000000
ภาควิชาพืชสวนวิทยา สุริยาภณานนท์1022000000000
ภาควิชาพืชสวนวิทวัส บัวจันทร์0000000000000
ภาควิชาพืชสวนสมพร ทรัพยสาร0000000000000
ภาควิชาพืชสวนสมเพียร เกษมทรัพย์0000000000000
ภาควิชาพืชสวนสายชล เกตุษา7641616000000000
ภาควิชาพืชสวนสืบศักดิ์ นวจินดา0000000000000
ภาควิชาพืชสวนสุเทวี ศุขปราการ8333000000000
ภาควิชาพืชสวนสุรนันต์ สุภัทรพันธุ์1000000000000
ภาควิชาพืชสวนสุรพงษ์ โกสิยะจินดา0000000000000
ภาควิชาพืชสวนสุรวิช วรรณไกรโรจน์11044110000000
ภาควิชาพืชสวนสุรศักดิ์ นิลนนท์0141717000000000
ภาควิชาพืชสวนแสงธรรม คมกฤส0000000000000
ภาควิชาพืชสวนอโณทัย ชุมสาย0000000000000
ภาควิชาพืชสวนอรดี สหวัชรินทร์0000000000000
ภาควิชาพืชสวนอริยา คุโณทัย0000000000000
ภาควิชาพืชสวนอลิศรา มีนะกนิษฐ31744000000000
ภาควิชาพืชสวนอัณณ์ชญาน์ มงคลชัยพฤกษ์41077000000000
ภาควิชาพืชสวนอารยา อาจเจริญ เทียนหอม1161313000000000
ภาควิชาพืชสวนอิษยา นะมิกิ01299000000000
ภาควิชาพืชสวนเอื้อมพร วีสมหมาย3344000000000
ภาควิชาโรคพืช- -0000000000000
ภาควิชาโรคพืชจินตนา ชะนะ0000000000000
ภาควิชาโรคพืชเฉลิมลาภ ช่วยประสิทธิ์0000000000000
ภาควิชาโรคพืชณรงค์ สิงห์บุระอุดม7222000000000
ภาควิชาโรคพืชติยากร ฉัตรนภารัตน์6055000000000
ภาควิชาโรคพืชธนาคร จารุพัฒน์0000000000000
ภาควิชาโรคพืชธรรมศักดิ์ สมมาตย์2000000000000
ภาควิชาโรคพืชธิดา เดชฮวบ48299000000000
ภาควิชาโรคพืชธีระ สูตะบุตร1000000000000
ภาควิชาโรคพืชนิพนธ์ ทวีชัย201199110000000
ภาควิชาโรคพืชนิพนธ์ วิสารทานนท์6555000000000
ภาควิชาโรคพืชเนตรนภิส เขียวขำ4202121000000000
ภาควิชาโรคพืชบัญชา ชิณศรี4177000000000
ภาควิชาโรคพืชประชา ลี้ประเสริฐ0000000000000
ภาควิชาโรคพืชปราณี ฮัมเมอลิ้งค์0000000000000
ภาควิชาโรคพืชปัฐวิภา สงกุมาร14322000000000
ภาควิชาโรคพืชพัชรวิภา ใจจักรคำ721414000000000
ภาควิชาโรคพืชไพโรจน์ จ๋วงพานิช0000000000000
ภาควิชาโรคพืชเลขา มาโนช2892525000000000
ภาควิชาโรคพืชวรรณา นิ่มละออ0000000000000
ภาควิชาโรคพืชวันวิสา ศิริวรรณ์1111000000000
ภาควิชาโรคพืชวิจัย รักวิทยาศาสตร์1000000000000
ภาควิชาโรคพืชวิชัย ก่อประดิษฐ์สกุล2000000000000
ภาควิชาโรคพืชวิภาวี ลี้สุทธิพรชัย0000000000000
ภาควิชาโรคพืชวีระณีย์ ทองศรี2488000000000
ภาควิชาโรคพืชศรีเมฆ ชาวโพงพาง1481616000000000
ภาควิชาโรคพืชศรีหรรษา มลิจารย์0000000000000
ภาควิชาโรคพืชศักดิ์ สุนทรสิงห์0000000000000
ภาควิชาโรคพืชสมศิริ แสงโชติ35384141000000000
ภาควิชาโรคพืชสวิตา สุวรรณรัตน์2111000000000
ภาควิชาโรคพืชสุดฤดี ประเทืองวงศ์3314949000000000
ภาควิชาโรคพืชสุพจน์ กาเซ็ม432828000000000
ภาควิชาโรคพืชอนงค์นุช สาสนรักกิจ211212000000000
ภาควิชาโรคพืชอรอุมา เพียซ้าย1972828000000000
ภาควิชาโรคพืชอำไพวรรณ ภราดร์นุวัฒน์1371010000000000
ภาควิชาโรคพืชอุดม ภู่พิพัฒน์0000000000000
ภาควิชาโรคพืชอุดมศักดิ์ เลิศสุชาตวนิช351616110011000
ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตรเกศินี ปายะนันทน์0000000000000
ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตรจำนงรักษ์ อุดมเศรษฐ1411000000000
ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตรเฉลิมพล จตุพร0100000000000
ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตรชลาธร จูเจริญ2844000000000
ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตรชัยชาญ มณีนุษย์0000000000000
ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตรณัฐ สมณคุปต์0044000000000
ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตรธานินทร์ คงศิลา1111111000000000
ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตรนริศรา อินทะสิริ0222000000000
ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตรปพิชญา จินตพิทักษ์สกุล1155000000000
ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตรปรีดา สามงามยา0200000000000
ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตรพจน์ บุญเรือง0000000000000
ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตรพนามาศ ตรีวรรณกุล01066000000000
ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตรพัชราวดี ศรีบุญเรือง0281111000000000
ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตรพัฒน์พงศ์ กาญจนโรจน์0000000000000
ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตรพัฒนา สุขประเสริฐ132600000000000
ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตรพิชัย ทองดีเลิศ5272121000000000
ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตรภคิษฐ์คมณ์ แสงตรีเพชรกล้า0000000000000
ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตรมนชนก ใหลตระกูล0000000000000
ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตรเมตตา เร่งขวนขวาย0233000000000
ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตรรัตนวรรณ รุณภัย0000000000000
ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตรรัตนา อังกสิทธิ์1022000000000
ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตรสาวิตรี รังสิภัทร์23271515002200000
ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตรสิทธิชัย เกษตรเกษม0000000000000
ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตรสิริวรนุช โพธิ์หน่อทอง0011000000000
ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตรสุโชติ ดาวสุโข0000000000000
ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตรสุปรียา ศิริพัฒนกุลขจร0011000000000
ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตรสุพัตรา ศรีสุวรรณ1322727000000000
ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตรสุภาภรณ์ เลิศศิริ281212000000000
ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตรเสถียร แสงแถวทิม0000000000000
ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตรอร่าม วารัญญานนท์0000000000000
ภาควิชาสัตวบาลก.ทีปลักษณ์ ระงับเหตุ0022000000000
ภาควิชาสัตวบาลกนกพร พ่วงพงษ์8133000000000
ภาควิชาสัตวบาลกระจ่าง วิสุทธารมณ์0000000000000
ภาควิชาสัตวบาลกษิดิส อื้อเชี่ยวชาญกิจ0000000000000
ภาควิชาสัตวบาลจรัญ จันทลักขณา0000000000000
ภาควิชาสัตวบาลจำเริญ เที่ยงธรรม1921414110011000
ภาควิชาสัตวบาลฉัตรชัย จันทร์สมบูรณ์0611000000000
ภาควิชาสัตวบาลชัยณรงค์ คันธพนิต2000000011000
ภาควิชาสัตวบาลชัยภูมิ บัญชาศักดิ์46122525000000000
ภาควิชาสัตวบาลชัยวัฒน์ บุญแก้ววรรณ161055000000000
ภาควิชาสัตวบาลชาญวิทย์ แก้วตาปี17888000000000
ภาควิชาสัตวบาลชาญวิทย์ วัชรพุกก์10011000011000
ภาควิชาสัตวบาลชิษณุสรร สวัสดิวัฒน์4000000000000
ภาควิชาสัตวบาลเชาว์วิทย์ ระฆังทอง14199000000000
ภาควิชาสัตวบาลดนัย จัตวา5011000000000
ภาควิชาสัตวบาลดวงสมร สินเจิมสิริ0133000000000
ภาควิชาสัตวบาลทองยศ อเนกะเวียง0000000000000
ภาควิชาสัตวบาลธนาทิพย์ สุวรรณโสภี4433232000000000
ภาควิชาสัตวบาลธีรวิทย์ เป่ยคำภา19101414110000000
ภาควิชาสัตวบาลนาม ศิริเสถียร0000000000000
ภาควิชาสัตวบาลนิรัตน์ กองรัตนานันท์14322000000000
ภาควิชาสัตวบาลบัณฑิต ธานินทร์ธราธาร0000000000000
ภาควิชาสัตวบาลบุญธง ศิริพานิช0000000000000
ภาควิชาสัตวบาลบุญเหลือ เร่งศิริกุล0000000000000
ภาควิชาสัตวบาลประทีป ราชแพทยาคม0000000000000
ภาควิชาสัตวบาลประวีร์ วิชชุลตา13122000011000
ภาควิชาสัตวบาลประเสริฐ เจิมพร0000000000000
ภาควิชาสัตวบาลปรารถนา พฤกษะศรี0000000011000
ภาควิชาสัตวบาลพงศ์ธร คงมั่น601212110000000
ภาควิชาสัตวบาลพนัดดา บึงศรีสวัสดิ์0000000000000
ภาควิชาสัตวบาลพรรณวดี โสพรรณรัตน์941212000011000
ภาควิชาสัตวบาลพรศรี ชัยรัตนายุทธ์14111000011000
ภาควิชาสัตวบาลพัลลภ ตั้งตระกูลทรัพย์1111000000000
ภาควิชาสัตวบาลพีรยุทธ นิลชื่น0000000000000
ภาควิชาสัตวบาลภาสกร คณานุรักษ์0000000000000
ภาควิชาสัตวบาลระพีพงษ์ พานิวิวรรธน์0000000000000
ภาควิชาสัตวบาลรัตนา โชติสังกาศ0011000000000
ภาควิชาสัตวบาลราชศักดิ์ ธรรมสโรช0000000000000
ภาควิชาสัตวบาลวิริยา ลุ้งใหญ่14488000000000
ภาควิชาสัตวบาลศกร คุณวุฒิฤทธิรณ6854545000000000
ภาควิชาสัตวบาลศรเทพ ธัมวาสร28599000011000
ภาควิชาสัตวบาลสมเกียรติ ทิมพัฒนพงศ์0000000000000
ภาควิชาสัตวบาลสมเกียรติ ประสานพานิช3031717000011000
ภาควิชาสัตวบาลสมชัย จันทร์สว่าง3000000011000
ภาควิชาสัตวบาลสมบัติ ประสงค์สุข0022000000000
ภาควิชาสัตวบาลสโรช แก้วมณี1233110000000
ภาควิชาสัตวบาลสินชัย พารักษา0000000000000
ภาควิชาสัตวบาลสุขุม อุตะเดช0000000000000
ภาควิชาสัตวบาลสุภาพร อิสริโยดม1311111000000000
ภาควิชาสัตวบาลสุรชัย ชาครียรัตน์0000000000000
ภาควิชาสัตวบาลหลอด แปรงกระโทก0000000000000
ภาควิชาสัตวบาลอรนุช เลิศทรงวุฒิกุล0000000000000
ภาควิชาสัตวบาลอังคณา หาญบรรจง0088000000000
ภาควิชาสัตวบาลอัจฉรา ขยัน13777000000000
ภาควิชาสัตวบาลอัญชลี บวดขุนทด0000000000000
ภาควิชาสัตวบาลอุคเดช บุญประกอบ531212000000000
ภาควิชาสัตวบาลอุไรวรรณ ชีวเจริญ0000000000000
ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติกิตติศักดิ์ ศรีชมพร0044000000000
ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติโกศล เกิดโภคทรัพย์002424000000000
ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติจีรนันท์ แหยมสูงเนิน1077000000000
ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติฉัตรพงศ์ บาลลา304040000000000
ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติชฎามาศ จิตต์เลขา212525000000000
ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติชบา จำปาทอง3011000000000
ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติชาญณรงค์ ตั้งคณาทรัพย์0011000000000
ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติโชคชัย เอกทัศนาวรรณ82113113000022000
ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติณรงชัย บุญศรี3211000000000
ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติณัฐนี จุติโรจน์ปกรณ์0000000000000
ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติณัฐพร วรธงไชย0000000000000
ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติถวิล นิลพยัคฆ์0088000000000
ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติธำรงศิลป โพธิสูง212727000000000
ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาตินพพงศ์ จุลจอหอ025454000022000
ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติบงกชมาศ โสภา0000000000000
ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติบรรลุ ชมไชย0000000000000
ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติบัณฑิต ชมไชย0000000000000
ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติปณิธาน รอดไทย0011000000000
ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติประพนธ์ บุญรำพรรณ101111000022000
ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติประเสริฐ ถาหล้า0266000000000
ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติปวีณา ทองเหลือง311414000000000
ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติพจนีย์ สุภามงคล1011000000000
ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติพิทยาภรณ์ สุภรพัฒน์001010000000000
ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติยุพาพรรณ จุฑาทอง0000000000000
ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติยุวดี อินจันทร์(อ่วมสำเนียง)041212000022000
ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติโรจนพงศ์ ไชยสิทธิ์0044000022000
ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติวราภรณ์ บุญเกิด222525000000000
ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติวราภรณ์ วงค์พิลา0388000000000
ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติวันชัย เย็นเพชร0033000000000
ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติวิวัฒน์ ชูชม0011000000000
ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติศุภรา จันทร์คืน0011000000000
ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติสดใส ช่างสลัก005858000022000
ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติสมชัย ลิ่มอรุณ004040000000000
ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติสมชาย ปิยพันธ์วานนท์0022000000000
ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติสรรเสริญ จำปาทอง1644646000022000
ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติสำราญ ศรีชมพร0166000000000
ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติสุขสันต์ พันธ์ทอน0000000000000
ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติสุขุม โชติช่วงมณีรัตน์2044000000000
ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติสุปราณี งามประสิทธิ์6113333000000000
ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติสุรพล เช้าฉ้อง1099000000000
ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติเสาวนี ฝัดศิริ0066000000000
ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติแสงแข น้าวานิช222626000000000
ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติหัสนัย ช่วยพิมาย0000000000000
ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติอำไพ พรหมณเรศ0177000000000
ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติอุทุมพร ไชยวงษ์0000000000000
ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติแอนนา สายมณีรัตน์001313000000000
ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรกิตติพงศ์ กิตติวัฒน์โสภณ3102727000000000
ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรจุฑามณี แสงสว่าง0222111100000
ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรชลิตา ชินพันธ์0000000000000
ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์773030001122000
ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรธนาวดี สมบุญศิริ0000000000000
ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรนฤพนธ์ น้อยประสาร0000000000000
ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรนวลปรางค์ ไชยตะขบ162323110000000
ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรเบ็ญจารัชด ทองยืน111313000000000
ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรรัตนา สุวรรณเลิศ0000000000000
ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรวีระศรี เมฆตรง263838000000000
ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรสกล ฉายศรี4103636000011000
ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรอรวรรณ คำดี0000000000000
ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรโอฬาร ตัณฑวิรุฬห์253030000000000
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกร ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรจงกลลดา พลายดี0033110000000
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกร ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรดวงพร สุวรรณกุล0022000000000
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกร ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรนิพัทธ์ฌา พอบขุนทด0022000000000
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกร ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรศรันย์ หงษาครประเสริฐ0022000000000
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกร ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรสิทธินันต์ จองโพธิ์0022000000000
สถานีวิจัยเขาหินซ้อน ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรกิ่งกานท์ พานิชนอก493030000000000
สถานีวิจัยเขาหินซ้อน ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรธีระ สมหวัง221313000000000
สถานีวิจัยเขาหินซ้อน ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรนพศูล สมุทรทอง0199000000000
สถานีวิจัยเขาหินซ้อน ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรสุเมศ ทับเงิน011717000000000
สถานีวิจัยดอยปุย ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรฐาปกรณ์ ใจสุวรรณ์0000000000000
สถานีวิจัยดอยปุย ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรณภา เวกสันเทียะ0000000000000
สถานีวิจัยดอยปุย ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรนิภา เขื่อนควบ071212000011000
สถานีวิจัยดอยปุย ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรนิเวสน์ ไทรหอมหวล0000000000000
สถานีวิจัยดอยปุย ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรบัวบาง ยะอูป011717000000000
สถานีวิจัยดอยปุย ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรโรจน์รวี ภิรมย์1066000000000
สถานีวิจัยดอยปุย ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรวรวิทย์ ยี่สวัสดิ์011818000000000
สถานีวิจัยดอยปุย ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรวิสิฐ กิจสมพร111414000000000
สถานีวิจัยดอยปุย ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรวีระยุทธ แสนยากุล0055000000000
สถานีวิจัยดอยปุย ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรเวช เต๋จ๊ะ221010000011000
สถานีวิจัยดอยปุย ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรสมศักดิ์ รุ่งอรุณ0033000000000
สถานีวิจัยดอยปุย ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรอัมรา หล้าวงษา0022000000000
สถานีวิจัยทับกวาง ภาควิชาสัตวบาลณัฏยาพร สุมน0022000000000
สถานีวิจัยทับกวาง ภาควิชาสัตวบาลดวงกมล ศรีวงแสน0000000000000
สถานีวิจัยทับกวาง ภาควิชาสัตวบาลทิพย์มนต์ ใยเกษ0011000000000
สถานีวิจัยทับกวาง ภาควิชาสัตวบาลบุญชู แก้วภู0000000000000
สถานีวิจัยทับกวาง ภาควิชาสัตวบาลวิรัตน์ สุมน0099000000000
สถานีวิจัยปากช่อง ภาควิชาพืชสวนกัลยาณี สุวิทวัส4254141000000000
สถานีวิจัยปากช่อง ภาควิชาพืชสวนขวัญหทัย ทนงจิตร1132828000000000
สถานีวิจัยปากช่อง ภาควิชาพืชสวนพินิจ กรินท์ธัญญกิจ3152222000000000
สถานีวิจัยปากช่อง ภาควิชาพืชสวนพิมพ์นิภา เพ็งช่าง2212929000000000
สถานีวิจัยปากช่อง ภาควิชาพืชสวนรักเกียรติ ชอบเกื้อ0244000000000
สถานีวิจัยปากช่อง ภาควิชาพืชสวนเรืองศักดิ์ กมขุนทด4202929000099000
สถานีวิจัยปากช่อง ภาควิชาพืชสวนองอาจ หาญชาญเลิศ0033000000000
สถานีวิจัยเพชรบูรณ์ ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรนิธาน ทองโคตร0011000000000
สถานีวิจัยเพชรบูรณ์ ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประภาส ช่างเหล็ก583939550000000
สถานีวิจัยลพบุรี ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรผดุงศักดิ์ เพชรสังหาร0000000000000
สถานีวิจัยลพบุรี ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรพรรณญาฎา ฉายศรีสุริยศ452323000000000
สถานีวิจัยลพบุรี ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรสุทัศน์ แปลงกาย001111000000000
สถานีวิจัยลพบุรี ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรอรรณพ จันทอุปรี0000000000000
สำนักงานเลขานุการ- -0000000000000
สำนักงานเลขานุการทฤษฎี อ่วมกุล0022000000000
สำนักงานเลขานุการประเดิม ฉ่ำใจ4144000000000