ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร บางเขน

2

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

11

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

0

Award

รางวัล ปี 2023

Interest

baby cornBiological controlbreedingcassavacorncottonExserohilum turcicumFarmer FieldFarmer’s fieldField Cornfield corn hybridgerminationHerbicidehybridinbredinbred lineInsect Pest ManagementMaizeon-farm researchon-farm trialOrganic substancePhysic Nutpopulationpopulation improvementpost-emergencePost-emergence herbicidePre-commercialPre-Commercial varietyPre-emergencepre-emergence herbicideQualityResistanceSeed coatingseed qualitySeed storageshrunken-2single-cross hybridSweet cornsweet Corn HybridWaxy cornweedWeed Controlyieldการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์การเคลือบเมล็ดพันธุ์การเจริญเติบโตการปรับปรุงพันธุ์การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดการปรับปรุงพันธุ์ข้าวฟ่างการปรับปรุงพันธุ์พืชการปรับปรุงสายพันธุ์การปลูกพืชแซมการผลิตพืชการผลิตเมล็ดพันธุ์การวิจัยและพัฒนาข้าวโพดข้าวโพดข้าวเหนียวข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสมข้าวโพดต้มข้าวโพดฝักสดข้าวโพดฝักอ่อนข้าวโพดไร่ข้าวโพดลูกผสมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ข้าวโพดหวานข้าวโพดหวาน (Sweet Corn)ข้าวโพดหวาน (Sweet Corn)ข้าวฟ่างข้าวฟ่างไม้กวาดข้าวฟ่างลูกผสมความแข็งแรงความงอกความต้านทานคุณภาพเมล็ดพันธุ์ชุดดินปากช่องเชื้อพันธุกรรมตัวทดสอบประชากรปรับปรุงพันธุ์ปรับปรุงพันธุ์พืชผลผลิตฝักสดฝ้ายพันธุ์พันธุ์ข้าวโพดลูกผสมพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมกึ่งการค้าเพลี้ยจักจั่นฝ้ายยีน brittle-1ระดับเศรษฐกิจโรคของข้าวโพดไร่กสิกร (Farmer Field)ฤดูแล้งลูกผสมลูกผสมเดี่ยววัชพืชสายพันธุ์สายพันธุ์แท้สายพันธุ์ผสมตัวเองสามชั่วสายพันธุ์เพศผู้เป็นหมันสารเคลือบเมล็ดพันธุ์สารอินทรีย์

Executives


Persons (ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร บางเขน)

Avata

นางสาว สดใส ช่างสลัก

sodsai.c@nontri.ku.ac.th, โทร. 061 5585280-1

Avata

นาย นพพงศ์ จุลจอหอ

noppong.c@nontri.ku.ac.th, โทร. 044-361-770-4

Avata

นาง พิทยาภรณ์ สุภรพัฒน์

pittayaporn.s@nontri.ku.ac.th, โทร. 044-361-770-5

Avata

ดร. สุปราณี งามประสิทธิ์

supranee.n@nontri.ku.ac.th, โทร. 044361770-4

Avata

นางสาว แสงแข น้าวานิช

sangkhae.n@nontri.ku.ac.th, โทร. 0-4436-1770

Avata

นาง สำราญ ศรีชมพร

sumran.s@nontri.ku.ac.th, โทร. 0-4436-1770-6

Avata

นาย สมชาย โพธิสาร

somchai.pot@nontri.ku.ac.th, โทร. 0-4436-1770-5

Avata

นาย ถวิล นิลพยัคฆ์

thawin.n@nontri.ku.ac.th, โทร. 044361770-6

Avata

นาย สุขสันต์ พันธ์ทอน

suksan.p@nontri.ku.ac.th, โทร. 0443617704

Avata

นาย ณรงชัย บุญศรี

narongchai.b@nontri.ku.ac.th, โทร. 0-4436-1770-4

Avata

นางสาว ปวีณา ทองเหลือง

paweena.t@nontri.ku.ac.th, โทร. 0-4436-1770-4

Avata

ดร. ชฎามาศ จิตต์เลขา

chadamas.j@nontri.ku.ac.th, โทร. 061-558-5281-2

Avata

ดร. วราภรณ์ บุญเกิด

warapon.b@nontri.ku.ac.th, โทร. 0-6158-5280-1

Avata

นาง ยุวดี อินจันทร์

yuwadee.o@nontri.ku.ac.th, โทร. 0-4436-1771-6

Avata

นาย บัณฑิต ชมไชย

bandit.c@nontri.ku.ac.th, โทร. 044 361770-6 ต่อ 191

Avata

นาง วราภรณ์ วงค์พิลา

waraporn.w@nontri.ku.ac.th, โทร. 044361771-6

Avata

นาง อำไพ พรหมณเรศ

amphai.r@nontri.ku.ac.th, โทร. 0615585280-1

Avata

นางสาว บงกชมาศ โสภา

bongkochmas.s@nontri.ku.ac.th, โทร. 044361770-6

Avata

นางสาว อุทุมพร ไชยวงษ์

utumporn.c@nontri.ku.ac.th, โทร. 044361770

Avata

นางสาว เสาวนีย์ ฝัดศิริ

saowanee.f@nontri.ku.ac.th, โทร. 044361770-5

Avata

นางสาว ศุภรา จันทร์คืน

supera.j@nontri.ku.ac.th, โทร. 044361775

Avata

นาย ชาญณรงค์ ตั้งคณาทรัพย์

channarong.t@nontri.ku.ac.th, โทร. 044-361770

Avata

นาย ประเสริฐ ถาหล้า

prasert.t@nontri.ku.ac.th, โทร. 0-4436-1770-4


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 29 คน (นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการ 1 คน, นักวิชาการเกษตร ปฏิบัติการ 3 คน, นักวิจัยชำนาญการพิเศษ 4 คน, นักวิจัย ชำนาญการ 7 คน, นักวิจัย เชี่ยวชาญ 1 คน, ผู้ช่วยนักวิจัย 1 คน, นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 คน, เจ้าหน้าที่วิจัย 3 คน, นักวิทยาศาสตร์ 1 คน, นักวิจัย 2 คน, นักวิชาการเกษตร ชำนาญการ 2 คน, วิศวกร ชำนาญการ 1 คน, ช่างเครื่องยนต์ ชำนาญงาน 1 คน, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 220 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 119 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 12 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 186 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 151 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 74 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 22 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 138 โครงการ)
 • ทุนนอก 73 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 44 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 49 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 417 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 75 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 342 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 2 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 2 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 330 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 249 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 9 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 29 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 43 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 88 รางวัล (เกียรติบัตร 12 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 11 รางวัล, ประชุมวิชาการ 65 รางวัล)