Person Image

  Education

  • วท.ม. (ส่งเสริมการเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  Expertise Cloud

  ข้าวโพดหวาน พนัธ์ลุกูผสม พนัธ์ปุรับปรุงใหม่ พนัธ์กุารค้าdry seasonfarmer fieldfield corn hybridlate rainy seasonNakorn Ratchasima Provinceon-farm trialplant densitypre-commercial varietyproduction technologysweet corn hybridsการประเมิน (evaluation)การผลิต (production)ข้าวโพดข้าวโพดข้าวเหนียวข้าวโพดคั่ว,การผลิต,การแปรรูปผข้าวโพดคั่ว,คุณภาพการคั่วแตกข้าวโพดหวาน (sweet corn)ความสำเร็จ (success)ความหนาของเปลือกจังหวัดนครราชสีมาจำนวนต้นต่อหน่วยพื้นที่เทคโนโลยีการผลิตพันธสัญญา (contract) การเกษตร (farming)พันธุ์ข้าวโพดปรับปรุงใหม่ที่ดีพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมกึ่งการค้าพันธุ์ข้าวโพดหวานลูกผสมระยะการเจริญเติบโตไร่กสิกรฤดูปลายฝนฤดูแล้งฤดูแล้ง / หลังการทำนาและ อายุการเก็บรักษาอุณหภูมิ

  Interest


  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 3 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 3 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
  • ทุนนอก 2 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 4 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 0 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 4 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก