สถานีวิจัยดอยปุย ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตร บางเขน

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

1

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

0

Award

รางวัล ปี 2024

Interest

astringent persimmonColchicineCultural PracticeemblicGrowthpersimmon ( Diospyros kaki L.)Physic NutPropagationSustainable of Land UseTetraploidYieldZantedeschiaกัญชงกัญชงลูกผสมกัญชงสายพันธุ์แท้การก่อสร้างและปรับปรุงสถานีวิจัยดอยปุยการขจัดความฝาดการขยายพันธุ์การขยายพันธุ์ การขยายพันธุ์พืช การผลิตทางพืชสวนการเขตกรรมการคัดเลือกการค้าการจัดการธาตุอาหารพืช, สารควบคุมการเจริญการเจริญเติบโตการเจริญเติบโต(growth)การเจริญเติบโตทางลำต้นการชะล้างพังทลายของดินการถ่ายทอดเทคโนโลยีการถ่ายทอดเทคโนโลยีพลับการปรับปรุงพันธุ์สตรอเบอรี่การปลูกการปลูกแบล็กเบอร์รีในประเทศไทยการปลูกพืชแซมการแปรรูปการผสมเกสรการพัฒนา, การผลิตการพัฒนา, การผลิต ,การถ่ายทอดการพัฒนาสายพันธุ์การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อแบล็กเบการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชการเพาะเลี้ยงละอองเรณูการเพิ่มผลผลิตสตรอเบอรี่การยายพันธุ์การสร้างสวนการให้น้ำหยดการให้ปุ๋ยการอนุรักษ์ดินและน้ำการอนุรักษ์ดินและน้ำ สถานีวิจัยดอยปุยเกษตรผสมผสานเกษตรเมืองหนาวเกษตรอินทรีย์ ผัก น้อยหน่า พความยั่งยืนคอลชิซินคาลล่าลิลลี่คุณภาพผลคุณภาพผล(fruit quality )คุณภาพผลพลับโครงการหลวงจ.เพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ (Phetchabun Province)จิบเบอเรลลินฉีดพ่นใบ( foliar Spray)ดอกพลับดับเบิ้ลแฮพพลอยด์ดินขาวเคโอลิน สตรอเบอรี่ เคพกูสเบอรี่ มัลเบอรี่ต้นแม่พันธุ์ต้นไหลแตกใบอ่อน(flushing)ทรัพยากรชีวภาพพลับพลับ, การขจัดความฝาดพลับ, การผสมเกสรพลับพลับ, การผสมเกสร, เกสรตัวผู้พลับ, การพัฒนา ,ถ่ายทอดเทคโนโลพลับ, ผลผลิต, คุณภาพผลพลับ, พันธุ์, การผสมเกสรพลับ, พันธุ์, ธาตอาหารพืชพันธุ์ 329พันธุ์พระราชทาน 50พันธุ์พระราชทาน 80พันธุ์หญ้าแฝกพืชคลุมดินพืชคุลมดินพืชแซมพืชแซม นิเวศวิทยาพืชศาสตร์ ไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ผลพืชสวนพื้นที่สูงพื้นที่สูง(highland area)เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชโพลีพลอยภัยธรรมชาติมะขามป้อมระบบนิเวศเกษตรสตรอเบอรี่สตรอว์เบอร์รีสถานีวิจัยดอยปุยสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชหญ้าแฝก

Executives


Persons (สถานีวิจัยดอยปุย ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตร บางเขน)

Avata

นาย วิสิฐ กิจสมพร

wisit.k@nontri.ku.ac.th, โทร. 053211142ต่อ 12

Avata

นางสาว นิภา เขื่อนควบ

nipa.kh@nontri.ku.ac.th, โทร. 053211142

Avata

นางสาว บัวบาง ยะอูป

boubang.y@nontri.ku.ac.th, โทร. 053-211142

Avata

นาย สมศักดิ์ รุ่งอรุณ

somsak.ru@nontri.ku.ac.th, โทร. 0-5321-1142

Avata

นาง อัมรา หล้าวงษา

amara.la@nontri.ku.ac.th, โทร. 053211142


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 8 คน (นักวิจัย ชำนาญการ 3 คน, เจ้าหน้าที่วิจัย 1 คน, นักวิจัย 1 คน, นักวิชาการเกษตร ชำนาญการ 1 คน, นักวิชาการเกษตร 1 คน, พนักงานการเกษตร 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 104 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 39 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 91 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 72 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 30 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 62 โครงการ)
 • ทุนนอก 62 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 23 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 47 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 72 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 17 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 55 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
 • Unknown 49 เรื่อง (Unknown 49 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 37 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 23 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 2 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 10 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 2 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 3 รางวัล (เกียรติบัตร 2 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 รางวัล, ประชุมวิชาการ 1 รางวัล)