ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร บางเขน

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

2

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

0

Award

รางวัล ปี 2024

Interest

antioxidantAntioxidant activityCarbon tetrachlorideChitosanChronic kidney diseasesConsumer acceptancecotton fabricfermentationFood insecurityFood SafetyFrozen Hash Brownglucono-delta-lactoneLintnerizationLow protein dessertMungbean starchNative TextilesNutritional statusparboiled germinated brown ricephysical propertiesPreference MappingPrincipal Component Analysisresistant starchRice crackerRoyal ProjectSensory analysissensory evaluationsom-fugSweet cassavaThai SilkThai WisdomThong-Muanundergraduate studentsกระดาษสากระบวนการคิดกระเป๋าการถ่ายทอดภูมิปัญญาการพัฒนาการพัฒนาผลิตภัณฑ์การยอมรับการศึกษาปฐมวัยขนมไทยครูปฐมวัยครูภูมิปัญญาความแข็งแรงความปลอดภัยของอาหาร (Food Safety) อาหความพึงพอใจคุณค่าทางโภชนาการคุณภาพผลิตภัณฑ์คุณลักษณะเครื่องแบบโครงการหลวงชั้นเปลือกข้าวโพดดอกไม้ประดิษฐ์ดัชนีความขาวเด็กปฐมวัยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไทดำบรรจุภัณฑ์บ้านบางแคเปลือกข้าวโพดโปรตีนผ้ามัดย้อมผ้าไหมพฤติกรรมการบริโภคพฤติกรรมการบริโภค อาหารปรุงสำเร็จ อาหารทอด ตลาดนัดพฤติกรรมการบริโภคกับภาวะสุขภาพ พฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior)พัฒนาการครอบครัวและเด็กพันธุ์ข้าวโพดพิษวิทยาอาหารภาคใต้ภาคเหนือภูมิปัญญาด้านอาหารเพื่อสุขภาพ คุณค่าทางโภูมิปัญญาไทยมันสำปะหลังชนิดหวานโรคอ้วนวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรวิธีการแยกเส้นใยศักยภาพศิลปหัตถกรรม เศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจหมุนเวียนสมรรถนะสารต้านอนุมูลอิสระสิ่งทอพื้นเมืองสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม (Textiles and Clothing)สิ่งแวดล้อมสีธรรมชาติเส้นใยธรรมชาติเสื้อผ้าเสื้อผ้าไทดำเห็ดพื้นบ้านไหมอีรี่อาหารขบเคี้ยวชนิดแท่งอาหารไทยอาหารพื้นบ้านอาหารและโภชนาการอาหารว่างไทยอาหารสุขภาพ

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา


Persons (ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร บางเขน)

Avata

ดร. วสพร นิชรัตน์, อาจารย์

wasaporn.n@nontri.ku.ac.th, โทร. 025795514

Avata

นาง สุวรรณา เผ่ากุ่ม

suwanna.ph@nontri.ku.ac.th, โทร. 0-2579-5514

Avata

นางสาว รจนา สังข์ทอง

rodjana.sa@nontri.ku.ac.th, โทร. 025794627

Avata

นางสาว ปณิดา ทัดนุ่ม

panida.t@nontri.ku.ac.th, โทร. 025794627

Avata

นางสาว ประภาพร ป้องขวาเลา

paphaporn.p@nontri.ku.ac.th, โทร. 025794627


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 34 คน (รองศาสตราจารย์ 6 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 14 คน, อาจารย์ 9 คน, นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ 3 คน, นักวิจัย 1 คน, ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติงาน 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 36 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 9 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 32 โครงการ)
 • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 65 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 45 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 46 โครงการ)
 • ทุนนอก 99 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 59 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 58 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 339 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 190 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 149 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 10 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 1 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 2 เรื่อง, สิทธิบัตร 7 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
 • Unknown 9 เรื่อง (Unknown 9 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 31 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 26 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, เชิงสาธารณะ 5 เรื่อง, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 7 รางวัล (เกียรติบัตร 4 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 2 รางวัล, ประชุมวิชาการ 1 รางวัล)