ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร บางเขน

5

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

4

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

2

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

0

Award

รางวัล ปี 2020

Interest

antioxidantAntioxidant activityCarbon tetrachlorideChitosanCotton FabricfermentationFood Safetyglucono-delta-lactoneNative textilesParboiled germinated brown ricephysical propertiesPreference MappingPrincipal Component AnalysisRice crackerRoyal Projectsom-fugSweet cassavaThai SilkThai wisdomกระดาษสากระบวนการคิดกระเป๋าการถ่ายทอดภูมิปัญญาการพัฒนาการพัฒนาผลิตภัณฑ์การมีส่วนร่วมการยอมรับการศึกษาปฐมวัยครูปฐมวัยครูภูมิปัญญาความแข็งแรงความปลอดภัยของอาหาร (Food Safety) อาหความพึงพอใจคุณค่าทางโภชนาการคุณภาพผลิตภัณฑ์คุณลักษณะเครื่องแบบโครงการหลวงดอกไม้ประดิษฐ์ดัชนีความขาวด้านปฐมวัยเด็กปฐมวัยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เทคนิคการตกแต่งเทคนิคการตัดเย็บเทคนิคแผนภาพความชอบเทคโนโลยีการแปรรูปเทคโนโลยีทางกลิ่นรสเทคโนโลยีทางแป้งไทดำนมนักท่องเที่ยวต่างชาตินักเรียนประถมศึกษานาฏศิลสำหรับเด็กปฐมวัยน้ำซอสน้ำมันปลาทูน่นิทานนิสิตหญิงบทบาทของผู้ปกครองบรรจุภัณฑ์บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมบ้านบางแคเบตากลูแคนเบาหวานเบาะที่นอนสุนัขแบคทีเรียแลกติกแบบประเมินแบบสอบถามปฐมวัยศึกษาประยุกต์ศิลป์ ปลากรายปลาทรายแดงปูนปลาสเตอร์เปลือกข้าวโพดผ้ามัดย้อมผ้าไหมพฤติกรรมการบริโภคพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior)พัฒนาการครอบครัวและเด็กภาคใต้ภูมิปัญญาไทยมันสำปะหลังชนิดหวานโรคอ้วนวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรศักยภาพศิลปหัตถกรรม สมรรถนะสารต้านอนุมูลอิสระสิ่งทอพื้นเมืองสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม (Textiles and Clothing)เสื้อผ้าเสื้อผ้าไทดำเห็ดพื้นบ้านไหมอีรี่อาหารขบเคี้ยวชนิดแท่งอาหารไทยอาหารพื้นบ้านอาหารและโภชนาการอาหารสุขภาพ

Executives

รองคณบดี

นาง สาวิตรี พังงา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายกิจการพิเศษ

E-Mail: agrsvp@ku.ac.th

Tel.: 0-2579-5514 ext.130

หัวหน้าภาควิชา


Persons (ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร บางเขน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 31 คน (รองศาสตราจารย์ 1 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 13 คน, อาจารย์ 9 คน, นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ 3 คน, นักวิทยาศาสตร์ 2 คน, นักโภชนาการ 1 คน, พยาบาล 1 คน, พนักงานวิทยาศาสตร์ 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 37 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 12 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 32 โครงการ)
 • ทุนนอก 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 47 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 36 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 32 โครงการ)
 • ทุนนอก 82 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 49 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 52 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 266 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 134 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 132 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 4 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 1 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 2 เรื่อง, สิทธิบัตร 1 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 31 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 26 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, เชิงสาธารณะ 5 เรื่อง, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 5 รางวัล (เกียรติบัตร 2 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 2 รางวัล, ประชุมวิชาการ 1 รางวัล)

แสดงความคิดเห็น

(0)