Person Image

  Education

  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย, 2541
  • วท.ม.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2545
  • Ph.D. (Ecology and Evolutionary Biology), Iowa State University, U.S.A., 2557

  Expertise Cloud

  Color of leavesDiversitygamma rayslocal communitylocal knowledgelotusPlant utilizationred coralRed OakSakon Nakhon provinceSakonnakhon provincesalinity tolerant plantการใช้ประโยชน์จากพืชการติดตามและการบูรณาการการเปรียบเทียบ, การเจริญและการเติบโต, บัการพัฒนาพันธุ์หม่อนผลสด,การพัฒนาสายพันธุ์บัวลูกผสมเกาะดอนสวรรค์แก้มลิงหนองเลิงเปือยข้าวพันธุ์พื้นเมืองความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการความสัมพันธุ์ทางพันธุกรรม rice landracesความหลาก หลายทางพันธุกรรมพืช (plant genetic diversity)ความหลากหลายความหลากหลายทรัพยากรพืชความหลากหลายทางพันธุกรรมความหลากหลายทางพันธุกรรมพืชคุณภาพผลเครื่องหมายดีเอนเอเครื่องหมายโมเลกุลจังหวัดสกลนครจังหวัดสกลนคร ethnobotanyจังหวัดสกลนคร Indigenous vegetableชุมชนพื้นเมืองเชื้อพันธุกรรมฐานพันธุกรรมทนเค็มทนร้อนทนโรคทนแล้งเทคนิค Sequence Related Amplified Polymorphism (SRAP)น้าหมักชีวภาพน้ำหมักชีวภาพบัวฝรั่งบัวหลวงเบต้า-แคโรทีนผลผลิต Winter melonผักผักพื้นบ้านผักพื้นบ้าน (Indigenous vegetables)พฤกษศาสตร์พื้นบ้านพันธุ์การค้าพันธุ์พืชพันธุ์ลูกผสมพืชเชิงพาณิชย์พืชตระกูลแตงพืชทนเค็มพืชไร่พืชสกุลข้าวเย็นพืชสมุนไพรพืชสวนพื้นที่ชุ่มน้ำ หนองหาร ทรัพยากร ชุมชน การใช้ประโยชน์ทรัพยากร อุทกภัยฟักเขียวฟักทองภูมิปัญญาท้องถิ่นโภชนาการ (Nutrition)มะเขือมะเขือขื่นมะเขือไข่เต่ามะเขือคางกบมะเขือเจ้าพระยามะเขือเปราะมะเขือยาวมะแว้งเครือมะแว้งต้นมีส่วนร่วมมูลค่าทางเศรษฐกิจ (economic values)ไม้ผลยางนารังสีแกมมาเรดคอเรลเรดโอ๊คฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์ฤทธิ์ทางชีวภาพลักษณะทางสัณฐานวิทยาลูกผสม water lilyศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน (Puparn Development Study Centre)สกุล Nymphaeaสมุนไพรสรีรวิทยาสารทุติยภูมิสารพฤกษเคมีสำรวจ (survey)สีใบสีใบ bio-extractอนุกรมวิธานพืชอพ.สธ.อุทยานหนองหารน้อยเฉลิมพระเกียรติ

  Interest

  อนุกรมวิธานพืช, พืชสมุนไพร, ผักพื้นบ้าน, ความหลากหลายทางพันธุกรรม, ความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการ

  Administrative Profile


  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 10 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 9 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 13 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)
  • ทุนนอก 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 16 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 8 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 8 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Phytochemical screening and fruit quality of commercial eggplantsChokthaweepanich H., Sriwicha S., Auvuchanon A., Supapvanich S.2020Current Applied Science and Technology
  21(1),pp. 36-50
  0