ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์

4

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

4

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

Interest

adsorption78-Dihydro-8a-20-hydroxyecdysoneAnaerobic digestionAnammoxBioremedationChlorophyll fluorescenceCrop requirementDurianEcophysiology of Plant Productionflower physiologyHazardous wasteHeat stressHigh temperaturelandfill, waste managementLight intensityMaterial chemistrymicroclimateNanomaterialsPhotosynthesisPhotosynthetic gas exchangePhotosystem IIPlant environmental physiologyPlant growth regulator and developmentPlant physiologyPollinationReactive oxygen speciesSeed setStarchStomatal factorSugartime-lapsed camerawastewater treatment, water treatmentกล้องติดตามกากตะกอนน้ำเสียชุมชนกายวิภาคใบการปรับสภาพการผสมเกสรการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารการวิจัยทางการศึกษาการสังเคราะห์ด้วยแสงการให้ความร้อนข้าวความเครียดจากความร้อนแคปไซซินจุลภูมิอากาศทุเรียนนาโนเซลลูโลสเนื้อเทียมบราสสิโนสเตียรอยด์โปรตีนแผ่นฉนวนฝุ่น PM2.5พริกฟางข้าวมีเทนไมโครเวฟลิพิดเพอรอกซิเดชันสภาวะเทอร์โมฟิลิกสรีรวิทยาดอกหลังคาปลูกได้ิBiological nutrient removal

Executives


Persons (ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์)


Resource

ไม่มีนักวิจัย
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 19 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 14 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 5 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 0 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (0 เชิงวิชาการ, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, 0 เชิงสาธารณะ, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 0 รางวัล (เกียรติบัตร 0 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 รางวัล, ประชุมวิชาการ 0 รางวัล)