ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์

3

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

5

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

7

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

2

Award

รางวัล ปี 2024

Interest

78-dihydro-8a-20-hydroxyecdysoneCoastal Areadiversitygamma raysLaceyella sacchari LP175local communitylocal knowledgelotusplant utilizationRaw Starch Degrading EnzymeSakon Nakhon provinceSamut Songkhram Provinceกล้วยไม้การใช้ประโยชน์จากพืชความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการความหลากหลายความหลากหลายทางชีวภาพความหลากหลายทางพันธุกรรมจังหวัดสกลนครจังหวัดสกลนคร ethnobotanyจังหวัดสุพรรณบุรีจุลภูมิอากาศจุลินทรีย์ชุมชนเชิงพื้นที่ชุมชนพื้นเมืองแป้งมันสำปะหลังผงเชื้อแอคติโนมัยสีทผลผลิต Winter melonผักพื้นบ้านผักพื้นบ้าน (Indigenous vegetables)แผ่นฉนวนฝุ่น PM2.5พกพาพริกพฤกษศาสตร์พื้นบ้านพฤติกรรมของจุลินทรีย์พฤติกรรมผู้บริโภคพลังงานทางเลือกพันธุ์ลูกผสมพืชพืชตระกูลแตงพืชสกุลข้าวเย็นพืชสมุนไพรโพลีแซคคาร์ไรด์ฟักเขียวฟางข้าวฟ้าทะลายโจรภูมิปัญญาภูมิปัญญาท้องถิ่นโภชนาการ (Nutrition)มะเขือมันสำปะหลังเส้นมีเทนมูลค่าทางเศรษฐกิจ (economic values)ยางนารวบรวมระบบการกลั่นผ่านเยื่อกรอง น้ำ ทะเลระบบนำส่งสารสำคัญชนิดอิมัลชันเกิดได้เองระบบปลูกพืชรังสีแกมมาเรซินประจุบวกโรคเน่าคอดินของผักกวางตุ้งโรคใบจุดของผักคะน้าฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระฤทธิ์ทางชีวภาพลดเชื้อจุลินทรีย์ลักษณะทางสัณฐานวิทยาลิพิดเพอรอกซิเดชันลูกผสม water lilyวิศวกรรมอุตสาหการ, Operations Research, Logistics and Supply Chain Managementศักยภาพการท่องเที่ยวศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน (Puparn Development Study Centre)สภาวะเทอร์โมฟิลิกสมุนไพรสรีรวิทยาดอกสายพันธุ์ใหม่สำรวจ (survey)เสียงเพลงแสงเทียมหลังคาปลูกได้หัวเชื้อหัวเชื้อแอคติโนมัยซีทเห็ดแครงเหมาะสม, พอลิแลกไทด์, การหมักแบบแอนุกรมวิธานพืชอาหารสัตว์อาหารเสริมชีวนะอิมัลชันเกิดได้เองเอนไซม์เอนไซม์จากจุลินทรีย์ เอนไซม์ย่อยแป้งดิบเอนไซม์ย่อยสลายพอลีแลกไทด์เอนไซม์อัลฟา-อะไมเลสแอคตโนมัยสีทแอคติโนมัยสีทแอนโดรกราโฟไลด์แอนโทไซ ยานินิBiological nutrient removal

ExecutivesResource

นักวิจัยทั้งหมด 11 คน (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 3 คน, อาจารย์ 8 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 23 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 10 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 15 โครงการ)
 • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 73 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 31 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 7 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 38 โครงการ)
 • ทุนนอก 30 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 14 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 16 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 221 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 135 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 86 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 17 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 14 เรื่อง, สิทธิบัตร 3 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
 • Unknown 2 เรื่อง (Unknown 2 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 26 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 26 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, 0 เชิงสาธารณะ, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 11 รางวัล (เกียรติบัตร 2 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 4 รางวัล, ประชุมวิชาการ 5 รางวัล)