Person Image

  Education

  • วศ.บ.(วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2540
  • M.Eng.(Urban Engineering), The University of Tokyo, ญี่ปุ่น, 2543
  • Ph.D.(Urban Engineering), The University of Tokyo, ญี่ปุ่น, 2546

  Expertise Cloud

  Activated carbon adsorption columnAdsorptionCalcium Silicate Hydratecementcementing materialsclinkerizationcoefficientscondensationDairy wastewaterdewDew-point temperatureDissolved Organic Carbondouble-stage condensationdraw solutionelectricityEnergy Conservation and Harvestingenergy harvestingEnzymatic saccharificationEthanolFermentationFlow rate variationfly ashforward osmosisFoulinggenerator modelGranular activated carbonHeavy metalhumid-air recirculationJar TestKineticlime juice concentrationMembrane cleaningMembrane FiltrationMembrane sequencing batch reactor (MSBR)modern aricultureMonod's kineticMortar strengthnanofiltration membraneNatural Mixed Shell (Krasa)NO2OMIOptimum DosePeltier effectPhotosynthetic bacteriaPore size distributionPorous concretePorous concrete Power plantPretreatmentReverse osmosisSatelliteSolid-contact ClarifierStreaming Current Monitor (SCM)Submerged membrane filtrationSurface Water treatmentTextile wastewaterThermoelectricvacuum membrane distillationvehicle movementwastewaste managementwaste utilizationWastesWastes utilizationWastewater reclamationwater fluxwater productivityWater Treatment Engineering and Innovationกรองกรองน้ำกระติกกระบอกลูกสูบการใช้ประโยชน์ที่ดิน ที่ดิน คุณภาพน้้าการบำบัดน้ำเสียทางชีวภาพการผลิตน้ำสะอาดในครัวเรือนการสร้างตะกอน ตัวกลางลอยทรงกลม การสร้างและรวมตะกอนเกษตรสมัยใหม่เครื่องกำเนิดไฟฟ้า กาารเคลื่อนที่ของยวดยาน การเก็บเกี่ยวพลังงานเครื่องปั่นไฟเคลื่อนที่จักรยานสามล้อที่สูบลมนวัตกรรมน้ำนำ้เสียสีย้อมรีแอคทีฟ การใช้ประโยชน์ของเสีย อุตสาหกรรมอาหารแผ่นฉนวนพกพาพฤติกรรมของจุลินทรีย์ฟางข้าวภูมิปัญญาระดับผลการเรียนระบบการกลั่นผ่านเยื่อกรอง น้ำ ทะเลวิชาออนไลน์เสียงเพลงหลังคาเขียว ฟางข้าว ฉนวนหลังคาปลูกได้

  Interest

  Water Treatment Engineering and Innovation, Membrane Filtration, Energy Conservation and Harvesting

  Administrative Profile

  • ส.ค. 2563 - ปัจจุบัน รองคณบดี วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์
  • พ.ค. 2563 - ก.ค. 2563 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ก.ย. 2562 - ส.ค. 2563 รองคณบดี (ผู้รักษาการแทน) วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์
  • มิ.ย. 2561 - พ.ค. 2563 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (ผู้รักษาการแทน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • มี.ค. 2561 - ก.พ. 2563 รองผู้อำนวยการ สำนักบริการคอมพิวเตอร์
  • มี.ค. 2560 - ก.ย. 2560 รองผู้อำนวยการ (รักษาการแทน) สำนักทะเบียนและประมวลผล
  • ส.ค. 2558 - มิ.ย. 2561 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (รักษาการแทน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • มี.ค. 2558 - ส.ค. 2558 ผู้ช่วยอธิการบดี (รักษาราชการแทน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ก.พ. 2558 - ส.ค. 2558 หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ(รักษาราชการแทน) คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • ก.ย. 2557 - ต.ค. 2558 รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • ก.ย. 2553 - ก.ย. 2557 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • ม.ค. 2551 - ก.ย. 2553 รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • ก.ย. 2549 - ม.ค. 2551 รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์

  Resource


  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 2 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 23 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 9 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 14 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 15 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 13 เรื่อง, สิทธิบัตร 2 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 4 เรื่อง (เชิงวิชาการ 4 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Kinetic development and evaluation of membrane sequencing batch reactor (MSBR) with mixed cultures photosynthetic bacteria for dairy wastewater treatmentKaewsuk J., Thorasampan W., Thanuttamavong M., Seo G.2010Journal of Environmental Management
  91(5),pp. 1161-1168
  109
  2Rejection characteristics of organic and inorganic pollutants by ultra low-pressure nanofiltration of surface water for drinking water treatmentThanuttamavong M., Yamamoto K., Ik Oh J., Ho Choo K., June Choi S.2002Desalination
  145(1-3),pp. 257-264
  69
  3Comparison between rejection characteristics of natural organic matter and inorganic salts in ultra low pressure nanofiltration for drinking water productionThanuttamavong M., Oh J.I., Yamamoto K., Urase T.2001Water Science and Technology: Water Supply
  1(5-6),pp. 77-90
  13
  4Fouling and cleaning of reverse osmosis membrane applied to membrane bioreactor effluent treating textile wastewaterSrisukphun T., Chiemchaisri C., Chiemchaisri W., Thanuttamavong M.2016Environmental Engineering Research
  21(1),pp. 45-51
  5
  5Potential of forward osmosis on concentrated lime juiceSaengrungnapaphan K., Thanuttamavong M., Tongchitpakdee S.2019Italian Journal of Food Science
  31(5),pp. 96-100
  4
  6Performance of Vacuum Membrane Distillation for Water Flux Enhancement by Recirculated AirTubtimthong L., Thanuttamavong M., Pannucharoenwong N.2022International Energy Journal
  22(4),pp. 367-374
  0