Person Image

Administration

  • ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ(รักษาการแทน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • รองคณบดี วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์

Education

  • วศ.บ.(วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2540
  • M.Eng.(Urban Engineering), The University of Tokyo, ญี่ปุ่น, 2543
  • Ph.D.(Urban Engineering), The University of Tokyo, ญี่ปุ่น, 2546

แนวโน้มผลงานของมณฑล

Journal

บทความของมณฑล เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

Publish Year International Journal 2
2016 exเทอดพงศ์ ศรีสุขพันธุ์, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.มณฑล ฐานุตตมวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Fouling and cleaning of reverse osmosis membrane applied to membrane bioreactor effluent treating textile wastewater", Environmental Engineering Research, ปีที่ 21, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2016, หน้า 45-51
2010 exKaewsuk, J, exThorasampan, W, inดร.มณฑล ฐานุตตมวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSeo, GT, "Kinetic development and evaluation of membrane sequencing batch reactor (MSBR) with mixed cultures photosynthetic bacteria for dairy wastewater treatment", JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT, ปีที่ 91, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2010, หน้า 1161-1168
Publish Year National Journal 5
2019 exธิติมา เกตุแก้ว, inดร.มณฑล ฐานุตตมวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รังสฤษดิ์ กาวีต๊ะ, รองศาสตราจารย์, "ผลกระทบของ การใช้ประโยชน์ที่ดินต่อคุณภาพน้ำในคลองสำโรง จังหวัดสมุทรปราการ", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี , ปีที่ 21, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2019, หน้า 175-183
2018 exศุภพจี สิมะโรจน์, inดร.มณฑล ฐานุตตมวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิพักตร์ จินตนา, รองศาสตราจารย์, "ความรู้ ความคิดเห็นและความสนใจของผู้ขับขี่ยวดยานต่อแบบจำลองการผลิตพลังงานไฟฟ้าเสริมจากการเคลื่อนที่ของยวดยานในพื้นที่โรงงานอุตสาหกรรม", วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ , ปีที่ 8, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2018, หน้า 320-332
2014 inดร.มณฑล ฐานุตตมวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การใช้ประโยชน์จากของเสียในอุตสาหกรรมอาหารเพื่อบำบัดน้ำเสียสีย้อมรีแอคทีฟ", วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 27, ฉบับที่ 87, มกราคม - มีนาคม 2014, หน้า 69-76
2013 inดร.มณฑล ฐานุตตมวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาประสิทธิภาพการรวมตะกอนโดยใช้ตัวกลางร่วมกวนผสมในกระบวนการตกตะกอนทางเคมี", วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 26, ฉบับที่ 86, ตุลาคม - ธันวาคม 2013, หน้า 37-44
2007 inดร.มณฑล ฐานุตตมวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exจุฑามาส แก้วสุข, "การประยุกต์ใช้แบคทีเรียสังเคราะห์แสง ในการบำบัดน้ำเสียโรงงานผลิตนม โดยถังปฏิกรณ์ชีวภาพแบบมีเมมเบรนจมตัว", Journal of Research in Engineering and Technology, ปีที่ 20, ฉบับที่ 60, เมษายน - กรกฎาคม 2007, หน้า 76-86

Conference

การนำเสนอบทความของมณฑล เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

Publish Year International Conference 3
2018 exNaphat Kumjiama, inดร.มณฑล ฐานุตตมวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSareewan Juengjarernnirathorn, "Impact of flow rate on adsorption column capacities of different pore size distribution on activated carbons.", The Regional IWA International Conference on Water Reclamation and Reuse, 30 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2018, เมือง ภูเก็ต ประเทศไทย
2017 exNitcha Kaewseng, exLalinee Tubtimthong, inดร.มณฑล ฐานุตตมวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, "Modification of Vacuum Membrane Distillation with Humid-air Recirculation and Double-stage Condensation", 7th Int'l Conf. on Innovations in Chemical, Biological, Environmental and Food Sciences (ICBEFS-17) , 3 - 4 มิถุนายน 2017, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2015 exนางสาว ศุภพจี พรพงษ์เมตตา, inดร.มณฑล ฐานุตตมวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิพักตร์ จินตนา, รองศาสตราจารย์, "Additional Electricity Generator Model from Vehicle Movement within an Industry Area", The European Conference on Sustainability, Energy & the Environment 2015, Brighton, United Kingdom, 9 - 12 กรกฎาคม 2015, Brighton สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ
Publish Year National Conference 11
2018 exเบญจพร ปานเกิด, inดร.พีรกานติ์ บรรเจิดกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.มณฑล ฐานุตตมวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิชญ์นรี ลลิตาภรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประยุกต์ใช้ข้อมูลตรวจวัด NO2 ด้วยเซ็นเซอร์ดาวเทียม OMI ในประเทศไทย", การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 56 The 56th Kasetsart University Annual Conference, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exนาย ฐิติพงศ์ กุฎีพันธ์, inดร.พิชญ์นรี ลลิตาภรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.มณฑล ฐานุตตมวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การสร้างน้ำค้างด้วยเครื่องทำความเย็นแบบเทอร์โมอิเล็กทริก", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 54 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2 - 5 กุมภาพันธ์ 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exนางสาว กุลภา คงมีเงิน, inดร.มณฑล ฐานุตตมวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนาย สมศักดิ์ ปัสนานนท์, "การควบคุมปริมาณการจ่ายสารส้มในกระบวนการผลิตน้ำประปาด้วยเครื่องเอสซีเอ็ม", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 54 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2 - 5 กุมภาพันธ์ 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 inนางสาวเพ็ญสุดา โหมลา, inดร.มณฑล ฐานุตตมวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เอกไท วิโรจน์สกุลชัย, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อระดับผลการเรียนในวิชาออนไลน์", การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 8, 30 มีนาคม - 1 เมษายน 2016, อื่นๆ ประเทศไทย
2012 exอนิสา ทรัพย์นิวัตต์, inดร.มณฑล ฐานุตตมวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายอรรณพ หอมจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การบำบัดน้ำปนเปื้อนโลหะหนักด้วยเปลือกหอยผสมธรรมชาติ (กระซ้า)", การประชุมวิชาการครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 7 ธันวาคม 2012, นครปฐม ประเทศไทย
2011 inดร.ศุภกิจ นนทนานันท์, รองศาสตราจารย์, exณพล อยู่บรรพต, inนางดวงฤดี ฉายสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.มณฑล ฐานุตตมวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การใช้ประโยชน์ปูนซีเมนต์จากขยะอุตสาหกรรมโดยผลิตเป็นคอนกรีตพรุน", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49, 2 - 4 กุมภาพันธ์ 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 inดร.ศุภกิจ นนทนานันท์, รองศาสตราจารย์, exณพล อยู่บรรพต, inดร.มณฑล ฐานุตตมวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exยุทธนา บุญสินชัย, "การพัฒนาปูนซีเมนต์จากขยะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยใช้เถ้าลอยลิกไนต์", การประชุมทางวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 16, 18 - 20 พฤษภาคม 2011, ชลบุรี ประเทศไทย
2010 inดร.ศุภกิจ นนทนานันท์, รองศาสตราจารย์, exณพล อยู่บรรพต, inนางดวงฤดี ฉายสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.มณฑล ฐานุตตมวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาแนวทางการจัดการขยะอุตสาหกรรมเพื่อใช้เป็นวัสดุก่อสร้าง", การประชุมทางวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 15, 12 - 14 พฤษภาคม 2010, อ.เมือง อุบลราชธานี ประเทศไทย
2008 exวรฉัตร โทรสัมพันธ์, inดร.มณฑล ฐานุตตมวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลกระทบเชิงบวกของการเดินระบบด้วยไบโอฟิล์มเมมเบรนในถังปฏิกรณ์ชีวภาพแบบมีเมมเบรนจมตัวร่วมกับแบคทีเรียสังเคราะห์แสงกลุ่มที่มีรงควัตถุสีม่วง", การประชุมทางวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 13 , 14 - 16 พฤษภาคม 2008, อื่นๆ ประเทศไทย
2008 exสิปปภา โอฬารรัตน์มณี, inดร.มณฑล ฐานุตตมวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประยุกต์ใช้ถังปฏิกรณ์ชีวภาพแบบมีแผ่นกรองจมตัว เพื่อการบําบัดน้ำาเสียจากโรงงานผลิตนม และการย่อยสลัดจ์จุลินทรีย์ส่วนเกิน", การประชุมทางวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 13 , 14 - 16 พฤษภาคม 2008, อื่นๆ ประเทศไทย
2005 inดร.มณฑล ฐานุตตมวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Endocrine Disrupting Chemicals in the Aquatic Environment: Analysis of Steroid Estrogens and Pesticides in Water Treatment Systems", Executive Authority Confederacy Forum on Hydro-informatics Harmonious Solidarity, 4 - 6 พฤศจิกายน 2005, กาญจนบุรี

Petty Patent

การจดอนุสิทธิบัตร 4 ปีล่าสุด

Publish Year International Petty Patent 8
2021 inดร.มณฑล ฐานุตตมวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายวิพักตร์ จินตนา, exนางศุภพจี สิมะโรจน์, "ชุดผลิตพลังงานไฟฟ้าระบบอากาศผสมน้ำ", Kasetsart University, 2021
2020 inดร.มณฑล ฐานุตตมวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายปรัชญา จันทร์ศักดิ์, exนายณภัทร คำเจียม, "ชุดไดโอด (Diode) แปลงรังสียูวีเอ (UVA) และรังสียูวีซี (UVC)", Kasetsart University, 2020
2020 inดร.มณฑล ฐานุตตมวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายปรัชญา จันทร์ศักดิ์, exนายณภัทร คำเจียม, exนายกานต์พัฒน์ แพโรจน์, exนางสาวคณธนันท์ แสงรุ่งนภาพรรณ, "เครื่องกรองน้ำดื่มแบบคว่ำถัง", Kasetsart University, 2020
2020 inดร.มณฑล ฐานุตตมวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายปรัชญา จันทร์ศักดิ์, exนายณภัทร คำเจียม, "ไส้กรองน้ำ", Kasetsart University, 2020
2020 inดร.มณฑล ฐานุตตมวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายปรัชญา จันทร์ศักดิ์, exนางสาวณิชชา แก้วเสียง, "ระบบกลั่นน้ำทะเลผ่านเยื่อกรองด้วยแรงดันสุญญากาศแบบหมุนวนความชื้น", Kasetsart University, 2020
2017 inดร.มณฑล ฐานุตตมวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายปรัชาญา จันทร์ศักดิ์, exนายฐิติพงศ์ กุฎีพันธ์, "เครื่องผลิตน้ำค้างแบบพกพา", Kasetsart University, 2017
2012 inดร.มณฑล ฐานุตตมวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายปรัชญา จันทรศักดิ์, exนางสาวปานทิพย์ พันธุ์เเถาว์, exนางสาวสหพร แบบประดับ, "เครื่องกรองน้ำแบบพกพา", Kasetsart University, 2012
2012 inดร.มณฑล ฐานุตตมวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายปรัชญา จันทรศักดิ์, exนางสาวปานทิพย์ พันธุ์เเถาว์, exนางสาวสหพร แบบประดับ, "เครื่องกรองน้ำ", Kasetsart University, 2012
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=430046]