Person Image

  Education

  • วศ.บ. เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง (วิศวกรรมการบินและอวกาศยาน), ม.เกษตรศาสตร์, ไทย, 2540
  • M.S. (Aerospace Engineering), Georgia Institute of Technology, USA, 2544
  • Ph.D. (Aerospace Engineering), Georgia Institute of Technology, USA, 2550

  Expertise Cloud

  Aerodynamicsagricultural machineryCFDcirculation controlcoanda effectComputational Fluid Dynamicsdimple effectdivergent trailing edgefarmerfresh producegolf ballGurney flaplettuceMAVMicro Air Vehiclemodern ariculturemodified atmosphere packagingMulti-rotor UAVNoise ReductionpackagingPostharvest technologyprecoolingrefrigeration systemretailRotor NoisesaladSerrated Trailing EdgeWind Tunnel Testwind turbineWing performanceWing TipWingletWingtipyawed flowกังหันลมกังหันลม (wind turbine)กังหันลมแกนหมุนแนวตั้งการค้าปลีกการจัดการความรู้การบรรจุภายใต้บรรยากาศดัดแปลงการรักษาคุณภาพการลดการหมุนวนของการไหลการลดระดับเสียงการลดอุณหภูมิเกษตรกรเกษตรสมัยใหม่เครื่องจักรกลเกษตรแคนตาลูปชายหลังแบบลู่ออกทางด่วน (Expressway)เทคโนโลยีหลังการเก็บเกียวเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวนิสตินิสิตบรรจุภัณฑ์บอร์ดเกมส์ใบพัดใบพัดแบบบิดเกลียวใบพัดหมุนสวนทางประสิทธิภาพกังหันลมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผลลัพธ์การเรียนรู้ผลิตผลเกษตรผักกาดหอมผักสลัดแผงกั้นลม (wind barrier)พลศาสตร์ของไหลเชิงคานวณพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ (CFD)พลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ (computational fluid dynamics)พลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ (Computational Fluid Dynamics; CFD)พลังงานทดแทนพลังงานลมพลังงานลม (wind energy)พัดลมฟันเลื่อยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเมล่อนระบบทำความเย็นลดเสียงรบกวนลดอุณหภูมิลมแนวขวาง (Crosswind)ศาสตร์แห่งแผ่นดินศึกษาทั่วไปเสียงเสียง (noise)อัตลักษณ์อากาศพลศสตร์อากาศพลศาสตร์อากาศพลศาสตรอากาศพลศาสตร์ (aerodynamics)อากาศพลศาสตร์ของกังหันลม (Wind Turbine Aerodynamics)อากาศพลศาสตร์ของเฮลิคอปเตอร์/ใบพัดปีกหมุน (Helicopter/Rotary Wing Aerodynamics)อากาศยานไร้คนขับอากาศสวนศาสตร์อากาศสวนศาสตร์ (aeroacoustics)อายุการเก็บอุปกรณ์จัดเรียงการไหล

  Interest

  อากาศพลศาสตร์ (Aerodynamics), พลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ (Computational Fluid Dynamics; CFD), อากาศพลศาสตร์ของเฮลิคอปเตอร์/ใบพัดปีกหมุน (Helicopter/Rotary Wing Aerodynamics), อากาศพลศาสตร์ของกังหันลม (Wind Turbine Aerodynamics)

  Administrative Profile

  • ส.ค. 2565 - ปัจจุบัน หัวหน้าฝ่าย (ผู้รักษาการแทน) วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ
  • ก.ค. 2563 - ปัจจุบัน รองคณบดี วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์
  • ส.ค. 2563 - ส.ค. 2565 หัวหน้าฝ่าย (ผู้รักษาการแทน) วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์
  • ต.ค. 2562 - ก.ค. 2563 รองคณบดี (ผู้รักษาการแทน) วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์
  • มิ.ย. 2561 - ก.ค. 2563 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (ผู้รักษาการแทน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ต.ค. 2559 - ก.พ. 2563 หัวหน้าฝ่ายวิชาบูรณาการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (รักษาการแทน) สำนักทะเบียนและประมวลผล
  • ส.ค. 2558 - มิ.ย. 2561 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (รักษาการแทน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • มี.ค. 2558 - ส.ค. 2558 ผู้ช่วยรองอธิการบดี (รักษาราชการแทน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ต.ค. 2555 - ก.พ. 2558 ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ม.ค. 2555 - ต.ค. 2555 รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 10 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
  • ทุนนอก 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 15 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 0 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 15 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 4 เรื่อง (เชิงวิชาการ 4 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Numerical simulation of the aerodynamics of horizontal axis wind turbines under yawed flow conditionsTongchitpakdee C., Tongchitpakdee C., Benjanirat S., Benjanirat S., Sankar L.N., Sankar L.N.2005Journal of Solar Energy Engineering, Transactions of the ASME
  127(4),pp. 464-474
  75
  2Numerical studies of the effects of active and passive circulation enhancement concepts on wind turbine performanceTongchitpakdee C., Tongchitpakdee C., Benjanirat S., Benjanirat S., Sankar L.2006Journal of Solar Energy Engineering, Transactions of the ASME
  128(4),pp. 432-444
  45
  3Numerical simulation of the aerodynamics of horizontal axis wind turbines under yawed flow conditionsTongchitpakdee C., Tongchitpakdee C., Benjanirat S., Benjanirat S., Sankar L.N., Sankar L.N.200543rd AIAA Aerospace Sciences Meeting and Exhibit - Meeting Papers
  ,pp. 14015-14025
  20
  4Computational studies of the effects of Gurney flaps on auto rotative performance of rotors in descent flightMin B.Y., Sankar L.N., Tongchitpakdee C., Yu Y.H.2008AHS Specialists Conference on Aerodynamics 2008
  1,pp. 90-101
  10
  5Numerical simulation of the aerodynamics of horizontal axis wind turbines under yawed flow conditionsTongchitpakdee C., Tongchitpakdee C., Benjanirat S., Benjanirat S., Sankar L.N., Sankar L.N.2005Collection of the 2005 ASME Wind Energy Symposium Technical Papers at the 43rd AIAA Aerospace Sciences Meeting and Exhibit
  ,pp. 247-257
  5
  6Numerical studies of the effects of active and passive circulation enhancement concepts on wind turbine performanceTongchitpakdee C., Tongchitpakdee C., Tongchitpakdee C., Benjanirat S., Benjanirat S., Benjanirat S., Sankar L.N., Sankar L.N., Sankar L.N.2006Collection of Technical Papers - 44th AIAA Aerospace Sciences Meeting
  4,pp. 2412-2428
  4
  7Numerical simulations of the aerodynamics of circulation control wind turbines under yawed flow conditionsSankar L., Tongchitpakdee C., Zaki M., Englar R.2010Proceedings of the ASME Turbo Expo
  5,pp. 933-941
  1