Person Image

  Education

  • วศ.บ. เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง (วิศวกรรมการบินและอวกาศยาน), ม.เกษตรศาสตร์, ไทย, 2540
  • M.S. (Aerospace Engineering), Georgia Institute of Technology, USA, 2544
  • Ph.D. (Aerospace Engineering), Georgia Institute of Technology, USA, 2550

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 10 Project 0 8 0 0
  2020 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและบรรจุภัณฑ์ต้นทุนต่ำเพื่อสังคมเกษตร 4.0 ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 1 0 0
  2020 การลดอุณหภูมิขั้นต้นแบบต้นทุนต่ำเพื่อรักษาคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตผลทางการเกษตร ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2020 สัณฐานวิทยา การกระจายพันธุ์ และนิเวศวิทยาของพะวา (Garcinia celebica L.) ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2019 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและบรรจุภัณฑ์ต้นทุนต่ำเพื่อสังคมเกษตร 4.0 ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 3 0 0
  2019 การลดอุณหภูมิขั้นต้นแบบต้นทุนต่ำเพื่อรักษาคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตผลการเกษตร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2012 การออกแบบระยะห่างและความสูงที่เหมาะสมของกังหันลมสำหรับเป็นแผงกั้นลมบนทางพิเศษบูรพาวิถี (บางนา-ชลบุรี) หัวหน้าโครงการ โครงการพัฒนาศักยภาพ ม.เกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2011 การเพิ่มประสิทธิภาพทางอากาศพลศาสตร์ของกังหันลมโดยการใช้แพนอากาศที่มีชายหลังเป็นแบบลู่ออก หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2010 การจำลองและการวิเคราะห์เชิงตัวเลขของเสียงทางอากาศพลศาสตร์ ของชุดใบพัดแบบหมุนสวนทางกัน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 โครงการวิจัยและให้คำปรึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพทางอากาศพลศาสตร์ของใบพัดกังหันลม หัวหน้าโครงการ โครงการพัฒนาศักยภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 3 0 0
  2008 การเพิ่มประสิทธิภาพทางอากาศพลศาสตร์ของใบพัดกังหันลม หัวหน้าโครงการ โครงการพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 2 0 0
  2007 การศึกษาเชิงคำนวณและการทดสอบผลกระทบของรูปร่างใบพัดต่อการลดระดับเสียงของพัดลมระบายอากาศ หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 2 0 0