ความสัมพันธ์และความเกี่ยวข้องกับหน่วยปฏิบัติการวิจัย
กลุ่มวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเยื่อกรองสำหรับปรับปรุงคุณภาพน้ำบำบัดน้ำเสีย และการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่
RDM
Show

Resource Information

ข้อมูลทรัพยากรวิจัย

กลุ่มวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเยื่อกรองสำหรับปรับปรุงคุณภาพน้ำบำบัดน้ำเสีย และการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่

RDM

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

Results

ผลงานที่สมาชิกในหน่วยปฏิบัติการวิจัยมีส่วนร่วม

โครงการ

โครงการที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

ผลผลิต

ผลผลิตที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

รางวัล

รางวัลที่สมาชิกในหน่วยได้รับ

Head of Research Unit

หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัย

รศ.ชาติ เจียมไชยศรี

Email: fengccc@ku.ac.th

Phone Number: 0-2942-8555 ต่อ 1010

Internal Member

สมาชิกหน่วยปฏิบัติการวิจัยที่เป็นบุคคลากรภายในหรือเป็นนักศึกษาของ มก.

รศ.วิไล เจียมไชยศรี

Email: fengwlc@ku.ac.th

Phone Number: 02 7970999 ต่อ 1015

ผศ.มณฑล ฐานุตตมวงศ์

Email: fengmtt@ku.ac.th

Phone Number: 0-2797-0999

วีระพงค์ รุกขพันธ์

 

 

เอนกประชา แก้วมณี

 

 

ณัฐฐา แสงนรินทร์ เหมจินดา

 

 

สิริลักษณ์ ประเสริฐกุลศักดิ์

 

 

External Member

สมาชิกหน่วยปฏิบัติการวิจัยที่เป็นบุคคลากรภายนอก มก.

เทอดพงศ์ ศรีสุขพันธุ์