วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

2

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

5

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

0

Award

รางวัล ปี 2022

Interest

78-dihydro-8a-20-hydroxyecdysoneAFOLU SectorAmorphous TiO2Anaerobic digestionAnammoxantioxidant activityBand gap narrowingSynergistic effectsBenincasa hispidaCoastal AreaDiversitygamma rayslocal communitylocal knowledgelotusplant utilizationPollinationpre-anoxicPumpkinqualityReactive oxygen speciesSakon Nakhon provinceSakonnakhon provinceSamut Songkhram Provinceการใช้ประโยชน์จากพืชการตลาดดิจิตอล การบริหารทรัพยากรมนุษย์การปรับสภาพการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินการผสมเกสรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารการวิจัยทางการศึกษาการสังเคราะห์ด้วยแสงการให้ความร้อนเกษตรอัจฉริยะเกาะดอนสวรรค์ข้าวข้าวพื้นเมืองความเครียดจากความร้อนความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการความหลาก หลายทางพันธุกรรมพืช (plant genetic diversity)ความหลากหลายความหลากหลายทางพันธุกรรมความหลากหลายทางพันธุกรรมพืชเครื่องหมายดีเอนเอเครื่องหมายโมเลกุลแคปไซซินจังหวัดสกลนครจังหวัดสกลนคร ethnobotanyจังหวัดสกลนคร Indigenous vegetableจุลภูมิอากาศชุมชนพื้นเมืองทุเรียนธุรกิจระหว่างประเทศนาโนเซลลูโลสเนื้อเทียมบราสสิโนสเตียรอยด์บัวฝรั่งบัวหลวงเบต้า-แคโรทีนโปรตีนผลผลิต Winter melonผักพื้นบ้านพฤกษศาสตร์พื้นบ้านพฤติกรรมผู้บริโภคพันธุ์ลูกผสมพืชตระกูลแตงพืชสกุลข้าวเย็นพืชสมุนไพรโพลีแซคคาร์ไรด์ฟักเขียวฟักทองฟางข้าวภูมิปัญญาท้องถิ่นโภชนาการ (Nutrition)มะเขือมีเทนมูลค่าทางเศรษฐกิจ (economic values)ไมโครเวฟยางนารังสีแกมมาฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระฤทธิ์ทางชีวภาพลักษณะทางสัณฐานวิทยาลิพิดเพอรอกซิเดชันลูกผสม water lilyศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน (Puparn Development Study Centre)สภาวะเทอร์โมฟิลิกสมุนไพรสรีรวิทยาดอกสำรวจ (survey)แสงเทียมหลังคาปลูกได้เห็ดแครงอนุกรมวิธานพืชแอนโดรกราโฟไลด์ิBiological nutrient removal

Executives


Department (วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน)


Resource

ไม่มีนักวิจัย
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 18 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 14 โครงการ)
 • ทุนนอก 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 22 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 8 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 14 โครงการ)
 • ทุนนอก 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 44 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 28 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 16 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 0 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (0 เชิงวิชาการ, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, 0 เชิงสาธารณะ, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 0 รางวัล (เกียรติบัตร 0 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 รางวัล, ประชุมวิชาการ 0 รางวัล)