วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

6

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

3

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

18

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

0

Award

รางวัล ปี 2023

Interest

78-Dihydro-8a-20-hydroxyecdysoneanatomybio-based succinic acid productionCoastal AreaCorynebacterium glutamicumdevelopmentdiversitygamma raysGene disruptiongrowth Hapalosiphon sp.hybrid riceLaceyella sacchari LP175local communitylocal knowledgelotusmetabolic engineering of xylose pathwaymorphologyPlant physiologyPlant utilizationRaw Starch Degrading Enzymereactive oxygen speciesSakon Nakhon provinceSamut Songkhram Provincesoybeanกระบวนการผลิตกรดซัคซินิกทางชีวภาพกล้วยไม้การใช้ประโยชน์จากพืชการเติบโตการทำลายยีน ldhAการทำแลกติกให้บริสุทธิ์การทำให้บริสุทธิ์การทำเอนไซม์ให้บริสุทธิ์การบำบัดน้ำเสียทางชีวภาพการบำบัดสารพิษทางชีวภาพการปรับปรุงสายพันธุ์การปรับสภาพการเปลี่ยนเป็นน้ำตาลพรัอมกับการหมักกรดแลการเปลี่ยนเป็นน้ำตาลและการหมักการผลิตกรดซัคซินิกทางชีวภาพ Corynebacterium glutamicumการผลิตน้ำสะอาดในครัวเรือนการผสมเกสรการพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาชุมชนเพื่อความยั่งยืนการพัฒนาเชิงพื้นที่การเพาะเลี้ยงในอาหารเหลวการเพาะเลี้ยงแบบcsh'การเพาะเลี้ยงแบบอาหารเหลวการเพิ่มวิถีการใช้น้ำตาลไซโลสในแบคทีเรียการแยกการวิเคราะห์วิถีชีวิตการสร้างกรดกลูตามิคการสร้างตะกอน ตัวกลางลอยทรงกลม การสร้างและรวมตะกอนการสังเคราะห์ด้วยแสงการหมักการหมักกรดแลกติกการหมักแบบเพิ่มอุณหภูมิการออกดอกการเอสเทอร์ริฟิเคชั่นกุ้งขาววานาไมเกษตรกรเกษตรอัจฉริยะเกาะดอนสวรรค์ข้าวข้าวพื้นเมืองข้าวลูกผสมเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมคลื่นอัลตร้าโซนิคความเครียดจากความร้อนความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการความหลากหลายความหลากหลายทางชีวภาพความหลากหลายทางพันธุกรรมความหลากหลายทางพันธุกรรมพืชเครื่องปั่นไฟเครื่องหมายดีเอนเอเครื่องหมายโมเลกุลเคลื่อนที่แคปไซซินจังหวัดสกลนครจังหวัดสกลนคร ethnobotanyจังหวัดสุพรรณบุรีจุลินทรีย์ชุมชนพื้นเมืองไซยาโนแบคทีเรียถั่วเหลืองแป้งมันสำปะหลังผักพื้นบ้านพฤกษศาสตร์พื้นบ้านพัฒนาการฟางข้าวภูมิปัญญาท้องถิ่น มันสำปะหลังเส้นโรคเน่าคอดินของผักกวางตุ้งโรคใบจุดของผักคะน้าสารอัลลีโลเคมิคอลแสงเทียมหัวเชื้อแอคติโนมัยซีทแอคติโนมัยสีท

ExecutivesResource

นักวิจัยทั้งหมด 20 คน (รองศาสตราจารย์ 3 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 6 คน, อาจารย์ 11 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 89 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 32 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 8 โครงการ, ผู้ประสานงาน 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 55 โครงการ)
 • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 111 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 50 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 12 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 51 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 63 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 22 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 41 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 299 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 166 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 133 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 16 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 13 เรื่อง, สิทธิบัตร 3 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 1 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 169 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 169 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, 0 เชิงสาธารณะ, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 10 รางวัล (เกียรติบัตร 2 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 4 รางวัล, ประชุมวิชาการ 4 รางวัล)