Person Image

Administration

  • ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ(รักษาการแทน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • รองคณบดี วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์

Education

  • วศ.บ.(วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2540
  • M.Eng.(Urban Engineering), The University of Tokyo, ญี่ปุ่น, 2543
  • Ph.D.(Urban Engineering), The University of Tokyo, ญี่ปุ่น, 2546

โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 2 Project 0 0 0 0
2021 แผ่นฉนวนปลูกได้สำหรับปูบนหลังคาดาดฟ้าจากฟางข้าว ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2020 สัณฐานวิทยา การกระจายพันธุ์ และนิเวศวิทยาของพะวา (Garcinia celebica L.) ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 4 Project 1 1 8 0
2019 เครื่องกลั่นน้ำทะเลผ่านเยื่อกรองพลังแสงอาทิตย์ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้คณะวิศวกรรมศาสตร์ 0 0 3 0
2011 กระติกกรองน้ำแบบพกพา หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 3 0
2009 เครื่องผลิตน้ำสะอาดในครัวเรือน : การเปลี่ยนภูมิปัญญาไปสู่นวัตกรรม หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 2 0
2009 การเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียทางชีวภาพด้วยเสียงเพลง หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 2 Project 1 0 1 0
2011 เครื่องผลิตน้ำสะอาดแบบเคลื่อนที่ หัวหน้าโครงการ หน่วยงานเอกชน 0 0 1 0
2006 การปรับสภาพกากตะกอนเยื่อกระดาษเหลือทิ้งขั้นต้นเพื่อผลิตเอทานอลจากกระบวนการย่อยให้เป็นน้ำตาลโดยใช้เอนไซม์และการหมัก หัวหน้าโครงการ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 1 0 0 0