สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร วิทยาเขตสกลนคร

1

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

6

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

0

Award

รางวัล ปี 2023

Interest

DecolorizationEarthwormFenton oxidationsedimentvermicompostการเจริญเติบโตการใช้พืชบำบัดการใช้พื้นที่การบริหารองค์กรแก่นตะวันความหลากหลายทางนิเวศความหลากหลายพืชน้ำพื้นบ้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจคุณภาพชีวิตคุณภาพน้ำเคยู – สกลนครเครื่องประดับเครื่อองประดับงานออกแบบ สื่อสิ่งพิมพ์ชุดดินโพนพิสัยชุมชนชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงแบบมีส่วนร่วมดินลูกรังดินลูกรัง มันสำปะหลังตัดใบเทคโนโลยีสารสนเทศนนทรีอีสานนักวิชาการศึกษานาข้าวน้ำเสียสีย้อมน้ำหมักชีวภาพนิสิตแนวทางการอนุรักษ์บริการวิชาการบัญชี การเงินบัวบัวหลวงบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการประชุมวิชาการปรัชญาปรับปรุงพันธุ์ป่าต้นน้ำปาล์มน้ำมันปีกแมลงทับปุ๋ยเคมีปุ๋ยอินทรีย์ผลผลิต มันสำปะหลัง นครราชสีมาผ้าครามไผ่กิมซุง ดินลูกรังพรรณไม้น้ำพฤติกรรม สื่อ โครงการดาวล้อมเดือนพฤติกรรม การใช้งาน ฐานข้อมูลวิจัยพลศึกษาพืชพืชน้ำพืชไร่พืชอาหารสัตว์ภูมิปัญญาภูมิปัญญาและองค์ความรู้มะเขือเทศTomatoมันสำปะหลังมันสำปะหลังพันธุ์ใหม่มูลไส้เดือนมูลาโต้ 2 ความชื้นความจุสนาม ชุดดินโพนพิสัยแมลงทับยั่งยืนระบบการกระจายน้ำ , เกษตรศาสตร์ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายระบบฐานข้อมูลระบบโสตทัศนูปกรณ์ งานผลิตสื่อวิทยุโทรทัศน์ระบบห่วงโซ่อุปทาน Supply chain systemรับรองมาตรฐานลุ่มน้ำสงครามวัดเกษรศีลคุณ(วัดป่าบ้านตาด) ความหลากหลายทางชีวภาพวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศวิจัยวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครวิทยาศาสตร์การกีฬาวิธีวิจัยทางการศึกษาวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสปป.ลาวสภาพการพัฒนาสัตว์สัตว์น้ำต่างถิ่นสิ่งแวดล้อม สีย้อมไส้เดือนหญ้ากินนีสีม่วง เกษตรกรรายย่อย ปุ๋ยคอกหนองหารเฉลิมพระเกียรติหอพักหอยเชอรี่เห็ดแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศองค์ความรู้อนุรักษ์อาหารสัตว์อุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติืีnutrient

Executives

ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต

นาย ภาคภูมิ ตันเตชสาธิต, อาจารย์

(รักษาการแทน)

E-Mail: csnppt@ku.ac.th

Tel.: 042731233 ต่อ 2306Resource

นักวิจัยทั้งหมด 26 คน (บรรณารักษ์ ชำนาญการ 1 คน, นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ 1 คน, นักวิจัยชำนาญการพิเศษ 2 คน, นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 2 คน, เจ้าหน้าที่วิจัย 1 คน, นักวิชาการศึกษา 5 คน, นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1 คน, นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2 คน, นักวิชาการเกษตร 5 คน, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ 2 คน, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2 คน, นายช่างเทคนิค 1 คน, นักประชาสัมพันธ์ 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 10 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 8 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 42 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 29 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 4 โครงการ, ผู้ประสานงาน 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 28 โครงการ)
 • ทุนนอก 12 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ประสานงาน 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 9 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 51 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 26 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 25 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 22 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 5 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 3 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 10 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 4 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 15 รางวัล (เกียรติบัตร 1 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 11 รางวัล, ประชุมวิชาการ 3 รางวัล)