Person Image

  Education

  • ปร.ด. (พฤกษศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  Expertise Cloud

  ClusiaceaeDendrobiumdistributionEcologyFabaceaeGarciniaLeguminosaePhu Chong Na Yoi national parkPlant Diversityterrestrial orchidsThung Salaeng Luang National Parkกล้วยไม้กล้วยไม้ดินกายวิภาคเนื้อไม้กายวิภาคศาสตร์พืชเกาะกูดความหลากหลายของพรรณพืชคุณภาพน้ำคุณสมบัติของน้ำโครงการนำร่องจังหวัดชุมพรจังหวัดตราดจังหวัดระนองจังหวัดระนอง จังหวัดเลย Dendrobium Sm.จังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดอุบลราชธานีชีพลักษณ์เชิงสุขภาพเชียงใหม่ฐานทรัพยากรชีวภาพทรัพยากรดินทรัพยากรน้ำทรัพยากรอากาศนิเวศวิทยาเนื้อไม้แนวพระราชดำริด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบจำลองเบย์เซียนประเทศไทย Vignaปรับปรุงพันธุ์เชิงเศรษฐกิจปริมาณสารสัมพันธ์เชิงนิเวศป่าทดแทนเผ่า Phaseoleaeเผ่าย่อย Setariinaeพรรณพืชพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์พืชพืชเฉพาะถิ่นพืชชั่นต่ำพืชดอกพืชทนร่มพืชมีท่อลำเลียงพืชเมล็ดเปลือยพืชและสัตว์เฉพาะถิ่นพืชวงศ์ถั่วพืชวงศ์หญ้าพืชสกุล Vignaพื้นที่วิกฤตพื้นที่สังคมพืชทดแทนพื้นที่เสื่อมโทรมเฟิร์นเฟิร์นอิงอาศัยภูจองนายอย morphologyภูมิทัศน์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติแม่นน้ำปายแมลงไมเซลล์ระบบนิเวศเกาะระบบนิเวศชายฝั่งระบบนิเวศทะเลและชายฝั่งรูปแบบการท่องเที่ยวรูปวิธานลักษณะชีพลักษณ์ลุ่มน้ำคลองกำพวนสัณฐานวิทยาสัณฐานวิทยาพืชสัณฐานวิทยาเรณูสัตว์สัตว์ป่าสารลดแรงตึงผิวสาหร่ายหญ้าแฝกเห็ดเหลืองพิศมรแหล่งท่องเที่ยวเมืองแปงแหล่งเรียนรู้อนุกรมวิธานพืชอนุกรรมวิธานพืชออสวาล์ดริพเพ็นนิ่งอิมัลชั่นอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง diversityอุทยานแห่งชาติภูจองนายอยอุทยานแห่งชาติภูจองนายอย diversityอุทยานแห่งชาติภูจองนายอย Poaceaeอุทยานแห่งชาติภูจองนายอย Plant taxonomyอุทยานแห่งชาติภูจองนายอย Poaceaeอุทยานแห่งชาติภูเรือแอลจี

  Interest

  อนุกรรมวิธานพืช, การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ

  Administrative Profile


  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 11 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 13 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 8 โครงการ)
  • ทุนนอก 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 46 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 26 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 20 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 20 เรื่อง (เชิงวิชาการ 20 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 3 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 2 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


  แสดงความคิดเห็น

  (0)