การจัดการธาตุอาหารพืชและการใช้สารเร่งเอทธิฟอนต่อผลผลิตและคุณภาพของยางธรรมชาติ

Publish Year International Journal 1
2018 exMonraweePeerawat, exAimeric Blaud, exJean Trap, exTiphaine Chevallier, exPascal Alonso, exFrederic Gayc, exPhilippe Thalerc, exAyme Spor, exDavid Sebage, exChutinan Choosai, exNopmanee Suvannang, inดร.กรรณิการ์ สัจจาพันธ์, รองศาสตราจารย์, exAlain Brauman, "Rubber plantation ageing controls soil biodiversity after land conversion from cassava", Agriculture, Ecosystems & Environment, ปีที่ 257, ฉบับที่ -, เมษายน - มิถุนายน 2018, หน้า 92-102
Publish Year National Journal 1
2019 exณัฏฐยา เรือนแป้น, inดร.กรรณิการ์ สัจจาพันธ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ทศพล พรพรหม, รองศาสตราจารย์, "ประสิทธิภาพและการตกค้างของสารโบรมาซิลและไดยูรอนสำหรับการควบคุมวัชพืชในแปลงปลูกสับปะรด", วารสารเกษตร, ปีที่ 35, ฉบับที่ 1, มกราคม 2019, หน้า 37-48
Publish Year National Conference 2
2016 exAlexis Thoumazeau, exFrederic Gay, exCecile Bessou, exPhilippe Thaler, ex์Nopmanee Suvannang, inดร.กรรณิการ์ สัจจาพันธ์, รองศาสตราจารย์, exJean Trap, exAlain Brauman, "“BIOFUNCTOOL”: An in-field package to assess soil quality based on soil functioning", The 7th Scientific Meeting of Hevea Research Platform in Partnership, 15 - 17 พฤศจิกายน 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exFrederic Gay, exนางสาวระวิวรรณ โชติพันธ์, exPhilippe Malagoli, exPhilippe Thaler, exAlain Brauman, exThibaut Perron, inดร.กรรณิการ์ สัจจาพันธ์, รองศาสตราจารย์, exHeepngoen, P., exR?gis Lacote, exEric Gohet, "Fertility and fertilization issues in rubber plantations: new insights from recent research works", The 7th Scientific Meeting of Hevea Research Platform in Partnership, 15 - 17 พฤศจิกายน 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย