การศึกษาพันธุกรรมของไม้ยางนาในพื้นที่ป่าอนุรักษ์จังหวัดสกลนครและจังหวัดร้อยเอ็ดด้วยเทคโนโลยี Next Generation Sequencing (NGS)