การจัดการธาตุอาหารพืชและการใช้สารเร่งเอทธิฟอนต่อผลผลิตและคุณภาพของยางธรรมชาติ

Publish Year International Journal 2
2019 exThoumazeaua, A, exBessoua, C, exRenevier, MS, exTrap, J, exMarichal, R, exMareschal, L, exDecaens, T, exBottinelli, N, exJaillard, B, exChevallier, T, exSuvannang, N, inดร.กรรณิการ์ สัจจาพันธ์, รองศาสตราจารย์, exThaler, P, exGay, F, exBrauman, A, "Biofunctool (R): a new framework to assess the impact of land management on soil quality. Part A: concept and validation of the set of indicators", ECOLOGICAL INDICATORS, ปีที่ 97, กุมภาพันธ์ 2019, หน้า 100-110
2019 inนางสาวระวิวรรณ โชติพันธ์, exLaurent Vaysse, exRegis Lacote, exEric Gohet, exPhilippe Thaler, inดร.กรรณิการ์ สัจจาพันธ์, รองศาสตราจารย์, exCeline Bottier, exChristine Char, inดร.ศิริลักษณ์ เลี้ยงประยูร, exFrederic Gay, "Can fertilization be a driver of rubber plantation intensification?", Industrial Crops and Products, ปีที่ 141, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2019, หน้า 1-11
Publish Year National Journal 1
2018 exภูษณิศา หีบเงิน, inนางสาววุฒิดา รัตนพิไชย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ex Frederic Gay, exAlain Brauman, exPhilippe Thaler, inดร.กรรณิการ์ สัจจาพันธ์, รองศาสตราจารย์, "ความหนาแน่น ความหลากหลายและกิจกรรมของกลุ่มสัตว์หน้าดินในสวนยางพาราที่อายุต่างกัน", แก่นเกษตร, ปีที่ 46, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2018, หน้า 1177-1190