Journal

Article
ความหนาแน่น ความหลากหลายและกิจกรรมของกลุ่มสัตว์หน้าดินในสวนยางพาราที่อายุต่างกัน
Journal
แก่นเกษตร (ISSN: 01250485)
Volume
46
Issue
6
Year
พฤศจิกายน - ธันวาคม 2018
Page
1177-1190
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-