การคัดเลือกพันธุ์หม่อนผลสดเพื่อการผลิตเชิงพาณิชย์

Publish Year National Journal 2
2018 exนางสาวสุจารี นนทโคตร, exนางสาวรีนา แซ่แต้, exนายพุทธพร วิวาจารย์, inดร.ธนพร ขจรผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exดร.ชลธิรา แสงศิริ, "การประเมินและคัดเลือกหม่อนลูกผสมชั่วที่หนึ่งเพื่อการปรับปรุงพันธุ์", วารสารแก่นเกษตร, ปีที่ 46, ฉบับที่ 1 (พิเศษ), มกราคม 2018, หน้า 1307-1314
2016 inดร.ธนพร ขจรผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนงลักษณ์ ชาภูคำ, exชลธิรา แสงศิริ, exพุทธพร วิวาจารย์, exสิทธิชัย บุญมั่น, exประชาชาติ นพเสนีย์, "การจัดการการผลิต และการตลาดของผู้ปลูกหม่อนเลีย้งไหม อา เภอภูพาน และอ าเภอโคกศรีสุพรรณจังหวัดสกลนคร", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร , ปีที่ 47, ฉบับที่ 2 (พิเศษ), พฤษภาคม - สิงหาคม 2016, หน้า 252-256
Publish Year International Conference 1
2018 exนางสาวสุจารี นนทโคตร, exนายพุทธพร วิวาจารย์, exน.ส.ชลธิรา แสงศิริ, inดร.ธนพร ขจรผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Studies on heterosis and correlation analysis in F1 hybrids of mulberry(Morus spp.)", International Conference of 2018 Agriculture and Natural Resources, 26 - 28 เมษายน 2018, - กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย