การสำรวจและจัดฐานข้อมูลความหลากหลายของสังคมพืชในพื้นที่ป่าอนุรักษ์โครงการตามพระราชดำริพื้นที่ จังหวัดสกลนครเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน