Person Image

  Education

  • ปร.ด.(ปฐพีวิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2548
  • วท.บ. (เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2541

  Expertise Cloud

  Azolla spp.biodiversitycropping systemfilter cakegreen manureheavy metalslateritic soilmajor elementsmolassesnew open area nitrogenno-tillagenutrient lossorganic fertilizerprincipal component analysisriceroot penetrationsoil moisturesoil organic carbonsoil propertiesSugarcanesweet corntrace elementsyieldกากดินตะกอนกากตะกอนหม้อกรองกากน้ำตาลก๊าซมีเทนการเกิด การจำแนก การจัดการ และการวิเคราะห์ดินการจัดการซากพืชการจัดการดินการจัดการดิน(soil management)การจัดการธาตุอาหารการจัดการน้ำการจัดการศัตรูพืชการชะล้าง(leaching)การดูดใช้ไนโตรเจนการตลาดการติดตามและการบูรณาการการเติบโตของต้นกล้าการถ่ายทอดความรู้การปลูกข้าวแบบประณีตการผลิตข้าวการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือยอันเนื่องมาจการเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำ ชลประทานการฟื้นฟูพื้นที่ดินเค็มการไม่ไถพรวนการย่อยสลายการสังเคราะห์ด้วยแสงดินลูกรังดินลูกรัง หญ้าแฝก สมบัติดิน ข้าวโพดหวานถั่วแลบแลบถั่วเหลืองไถพรวนนครพนมนวัตกรรมการหย่อนกล้าข้าวไนโตรเจนปฐพีวิทยาเน้นด้านแร่วิทยา ประสิทธิภาพของปุ๋ยปอเทืองปุ๋ยพืชสดปุ๋ยยูเรียปุ๋ยหมักพืชน้ำ ดินลูกรัง คะน้าปุ๋ยอินทรีย์ผลผลิต(yield)ผลผลิตพืชผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตผลิตภาพข้าวแฝกโพแทสเซียมโพแทสเซียมคลอไรด์ฟางข้าวมวลชีวภาพจุลินทรีย์มะละกอมันสำปะหลังมีส่วนร่วมมุกดาหารมูลไก่ไม่ไถพรวนระดับความเค็มระบบการปลูกพืชระบบการปลูกพืชหมุนเวียนระบบเกษตรปลอดภัยระบบนิเวศระบบปลูกพืชระบบไม่ไถพรวนวัสดุอินทรีย์สภาพแห้งแล้งสมบัติเคมีสมบัติดินสมบัติดินเค็มสมบัติทางกายภาพสมบัติทางเคมีสัดส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจนสายพันธุ์หญ้าแฝกแหนแดงอ้อยอินทรีย์คาร์บอนอินทรีย์วัตถุ

  Interest

  ปฐพีวิทยาเน้นด้านแร่วิทยา , การเกิด การจำแนก การจัดการ และการวิเคราะห์ดิน

  Administrative Profile

  • ก.พ. 2565 - ปัจจุบัน รองหัวหน้าภาควิชา คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเกษตรและทรัพยากร
  • ธ.ค. 2562 - ธ.ค. 2564 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง - ชั้น - อาคารแปลงเกษตรกรผู้ผลิตถั่วเหลือง
   • ห้อง - ชั้น - อาคารศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
   • ห้อง - ชั้น - อาคารสถานีวิจัยลำตะคอง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
   • ห้อง 7-422 ชั้น 4 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (7)
   • ฟาร์มวิจัยพืช

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)
  • ทุนนอก 16 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 11 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 28 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 13 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 15 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 4 เรื่อง (เชิงวิชาการ 3 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 2 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 2 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Chemical and crystallographic properties of kaolin from ultisols in ThailandKanket W., Suddhiprakarn A., Kheoruenromne I., Gilkes R.2005Clays and Clay Minerals
  53(5),pp. 478-489
  24