Person Image

Administration

Education

 • ปร.ด.(ปฐพีวิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2548
 • วท.บ. (เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2541

Expertise Cloud

Azolla spp.biodiversitycropping systemgreen manureheavy metalslateritic soilmajor elementsnew open area nitrogenno-tillagenutrient lossprincipal component analysisriceroot penetrationsoil moisturesoil organic carbonsoil propertiessugarcanesweet corntrace elementsyieldกากดินตะกอนก๊าซมีเทนการเกิด การจำแนก การจัดการ และการวิเคราะห์ดินการจัดการซากพืชการจัดการดิน(soil management)การจัดการธาตุอาหารการชะล้าง(leaching)การดูดใช้ไนโตรเจนการตลาดการติดตามและการบูรณาการการเติบโตของต้นกล้าการถ่ายทอดความรู้การปลูกข้าวแบบประณีตการผลิตข้าวการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือยอันเนื่องมาจการเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำ ชลประทานการฟื้นฟูพื้นที่ดินเค็มการไม่ไถพรวนการย่อยสลายการสังเคราะห์ด้วยแสงการอนุรักษ์เกษตรยั่งยืนแก้มลิงหนองเลิงเปือยข้าวข้าว ดินเค็ม ปุ๋ยโพแทสเซียม การดูดใช้ธาตุอาหารข้าว ผลผลิต สิ่งแวดล้อมข้าว แอมโมเนียมไนโตรเจน ไนเตรตไนโตรเจน การดูดใช้ไนโตรเจนข้าว( rice)ข้าวประหยัดน้ำดินลูกรังดินลูกรัง หญ้าแฝก สมบัติดิน ข้าวโพดหวานต้นทุนการผลิตติดตามโครงการถั่วแลบแลบไถพรวนนครพนมนวัตกรรมการหย่อนกล้าข้าวไนโตรเจนปฐพีวิทยาเน้นด้านแร่วิทยา ประสิทธิภาพของปุ๋ยปอเทืองปุ๋ยพืชสดปุ๋ยยูเรียปุ๋ยหมักพืชน้ำ ดินลูกรัง คะน้าผลผลิต(yield)ผลผลิตพืชผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตผลิตภาพข้าวแฝกโพแทสเซียมโพแทสเซียมคลอไรด์ฟางข้าวมวลชีวภาพจุลินทรีย์มะละกอมันสำปะหลังมีส่วนร่วมมุกดาหารมูลไก่ไม่ไถพรวนระดับความเค็มระบบการปลูกพืชระบบการปลูกพืชหมุนเวียนระบบเกษตรปลอดภัยระบบนิเวศระบบปลูกพืชระบบไม่ไถพรวนวัสดุอินทรีย์สมบัติเคมีสมบัติดินสมบัติดินเค็มสมบัติทางกายภาพสมบัติทางเคมีสัดส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจนสายพันธุ์หญ้าแฝกแหนแดงอ้อยอินทรีย์คาร์บอนอินทรีย์วัตถุ

Interest

ปฐพีวิทยาเน้นด้านแร่วิทยา , การเกิด การจำแนก การจัดการ และการวิเคราะห์ดิน

Administrative Profile


Resource

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
 • ทุนใน 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
 • ทุนใน 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)
 • ทุนนอก 15 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 10 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 27 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 13 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 14 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 4 เรื่อง (เชิงวิชาการ 3 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

 • รางวัลที่ได้รับ 2 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 2 เรื่อง)

นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


Scopus h-index

#Document titleAuthorsYearSourceCited by
1Chemical and crystallographic properties of kaolin from ultisols in ThailandKanket W., Suddhiprakarn A., Kheoruenromne I., Gilkes R.2005Clays and Clay Minerals
53(5),pp. 478-489
24