Person Image

  Education

  • Ph.D.(การเงินระหว่างประเทศ), Claremont Graduate University , สหรัฐอเมริกา
  • M.B.A.(การเงิน), University of Toledo , สหรัฐอเมริกา
  • B.A.(การเงินและการธนาคาร), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , ไทย

  Expertise Cloud

  "ความพึงพอใจในการให้บริการจัดส่งสินค้า""บริการส่งสินค้า"AECAffordable Care ActAir Pollution ProblemConservationConstructionConsumptionCountry riskdevelopmentDigital Assetdiscriminant analysiseconomic growthEconomicsEducationefficient market hypothesisfactor analysisForecasting.Foreign Direct Investmenthuman capitalIndividual MandateLogitmachine learningNational ParkNatural Resourcesnorth regionObamacareOTOPparticulate matter 2 . 5 microns (PM2 . 5 ) & particulate matter 10 microns (PM 10)random forestReal Estateregional developmentset indextechnical indicatorunemploymentUrban and rural areaWillingness to Payกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพการแข่งขันการค้างชาระหนี้ สหกรณ์การเกษตรการจัดการเชิงกลยุทธ์การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจการถ่ายโอนบริการด้านยาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์การปฏิรูปการศึกษาการประเมินผลการประเมินรูปแบบการท่องเที่ยวการพัฒนาทุนมนุษย์การยอมรับเทคโนโลยีการรับรู้ความเสี่ยงการรีไฟแนนซ์สินเชื่อที่อยู่อาศัยการลงทุนการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศการลงทุนทางตรงในต่างประเทศการวิเคราะการอนุรักษ์ความคุ้มค่า การเสริมสร้างสุขภาพความเต็มใจที่จะจ่ายความไว้วางใจความเสี่ยงทางเครดิตความเสี่ยงประเทศคะแนนทางเครดิตคุณค่าทางเศรษฐศาสตร์เครื่องดื่มเครื่องแต่งกายเงินทุนสำรองระหว่างประเทศจังหวัดตราดตัวแปรทางเศรษฐกิจมหภาคถ่ายโอนบริการด้านยาทรัพยากรธรรมชาติธนาคารบนโทรศัพท์มือถือนโยบายการเปิดเสรีการลงทุนประชากรวัยทำงานประเมินผลประเมินผลกระทบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดปัญหามลภาวะทางอากาศแปรรูปอาหารผลกระทบผลตอบแทนผิดปกติผลตอบแทนหลักทรัพย์ผลลัพธ์แผนควบคุมยาสูบฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน และฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอนภาคการก่อสร้าง อสังหาริมทรัพย์มือถือยาสูบระดับความน่าเชื่อถือร้านยาลดความแออัดวิกฤตการเงินวิสาหกิจชุมชนวิสาหกิจชุมชน อาหารแปรรูปศักยภาพทางเศรษฐกิจเศรษฐกิจมหภาคเศรษฐศาสตร์การเงินเศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศสถาบันการเงินเฉพาะกิจสภาพแวดล้อมเชิงสถาบัน

  Interest

  เศรษฐศาสตร์การเงิน, เศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศ

  Administrative Profile

  • ต.ค. 2564 - ต.ค. 2564 คณบดี (ผู้รักษาการแทน) คณะเศรษฐศาสตร์
  • มี.ค. 2562 - ต.ค. 2564 รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ คณะเศรษฐศาสตร์
  • มิ.ย. 2558 - ก.พ. 2562 รองหัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ คณะเศรษฐศาสตร์
  • ม.ค. 2557 - พ.ค. 2558 รองหัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง - ชั้น - อาคารภาควิชาเศรษฐศาสตร์
   • ห้อง 401 ชั้น 2 อาคาร2
   • ห้องห้องพักอาจารย์ 3 ชั้น 2 อาคาร2

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 12 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)
  • ทุนนอก 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 26 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 6 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 20 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก