Person Image

Administration

Education

 • Ph.D.(Economics), University of Utah , สหรัฐอเมริกา
 • ศ.บ.(เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ไทย

Expertise Cloud

attractivenessClimate ChangeCLMVCommunity Enterpriseculturedeterminants of OTOP performanceEnvironmentFDIGlobal Value ChainInternational TradeinvestmentIUU FishingOTOPOTOP developmentOTOP entrepreneurs’ performanceResource Misallocationการแข่งขันการค้าการลงทุนการค้าระหว่างประเทศการจัดสรรทรัพยากรผิดพลาดการจัดสรรผิดพลาดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์การประเมินผลการประเมินรูปแบบการท่องเที่ยวการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการพัฒนา OTOPการลงทุนโดยตรงระหว่างประเทศการลงทุนโดยตรงระหว่างประเทศ ระยะห่างทางวัฒนธรรมการลงทุนโดยตรงระหว่างประเทศ อุตสาหกรรมอุปกรณ์ขนส่งการลงทุนทางตรงระหว่างประเทศการลงทุนระหว่างประเทศการวิเคราะกุ้งสดแช่แข็งเขตการค้าเสรี การสร้างการค้า การหักเหการค้าความคุ้มค่า การเสริมสร้างสุขภาพความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมระดับจังหวัดในภาคใต้ของประเทศไทยคอร์รัปชันคุณค่าทางเศรษฐศาสตร์เครื่องดื่มจังหวัดตราดทุจริตทูน่ากระป๋องธุรกิจบริการใบเหลืองจากสหภาพยุโรปผลิตภาพรวมแผนควบคุมยาสูบพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ภาคการผลิตภาคการผลิตขั้นต้นภาคการผลิตขั้นที่สองภาคใต้วิสาหกิจชุมชนวิสาหกิจชุมชน ความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชน แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนวิสาหกิจชุมชน ผลิตภัณฑ์อาหารและแปรรูปเศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศสหภาพยุโรปสัปปะรดกระป๋องสิ่งแวดล้อมสิทธิพิเศษทางศุลกากรสินค้าสินบนหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ห่วงโซ่มูลค่าโลกห่วงโซ่มูลค่าโลก การพัฒนาเศรษฐฏิจห่วงโซ่มูลค่าโลก การลงทุนโดยตรงระหว่างประเทศห์ศักยภาพอาหาร

Interest

เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ, เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ

Administrative Profile


Resource

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
 • ทุนใน 0 โครงการ
 • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
 • ทุนใน 10 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
 • ทุนนอก 7 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 20 เรื่อง (นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 20 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 1 เรื่อง (เชิงวิชาการ 1 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

 • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


แสดงความคิดเห็น

(0)