Person Image

  Education

  • Ph.D.(Economics), University of Utah , สหรัฐอเมริกา
  • ศ.บ.(เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ไทย

  Expertise Cloud

  environmentattractivenessbackward GVCBeauty ClinicbriberybusinessClimate ChangeCLMVCO2 emissioncollectivismCommunity EnterpriseCooperativeCooperative Promotion Departmentcorruptioncultural distancecultureDecision Making to Use Servicedeterminants of OTOP performanceEnvironmentFDIfemininityfirmforeign direct investmentforward GVCGlobal Value ChainGVChost countryInfluence FactorInternational TradeInternet 5Ginvestmentinward FDIIUU FishingmanufacturingMarketing mixmasculinitymisallocationMobileOTOPOTOP developmentOTOP entrepreneurs’ performanceproductivityResource MisallocationThaiTotal Factor Productivityuncertainty avoidanceกรมส่งเสริมสหกรณ์การแข่งขันการค้าการลงทุนการค้าระหว่างประเทศการจัดสรรทรัพยากรผิดพลาดการจัดสรรผิดพลาดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์การประเมินผลการประเมินรูปแบบการท่องเที่ยวการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการพัฒนา OTOPการมีส่วนร่วมในห่วงโซ่มูลค่าโลกการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศการลงทุนโดยตรงประหว่างประเทศการลงทุนโดยตรงระหว่างประเทศการลงทุนโดยตรงระหว่างประเทศ ระยะห่างทางวัฒนธรรมการลงทุนโดยตรงระหว่างประเทศ อุตสาหกรรมอุปกรณ์ขนส่งการลงทุนทางตรงระหว่างประเทศการลงทุนระหว่างประเทศการเลือกใช้บริการการวิเคราะการวิเคราะห์ทางการเงินการออมกุ้งสดแช่แข็งเขตการค้าเสรี การสร้างการค้า การหักเหการค้าคลินิกเสริมความงามความคุ้มค่า การเสริมสร้างสุขภาพความเป็นไปได้ความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ทางการเมืองความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมระดับจังหวัดในภาคใต้ของประเทศไทยคอร์รัปชันคุณค่าทางเศรษฐศาสตร์เครื่องดื่มจังหวัดตราดถ่ายโอนบริการด้านยาทักษะทางการเงิน พฤติกรรมการออมและการลงทุน ดัชนีการออม วิจัยเชิงทดลองพฤติกรรมการออม โครงการธนาคารโรงเรียนทุจริตทูน่ากระป๋องโทรศัพท์เคลื่อนที่ธ.ก.ส.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)ธุรกิจนโยบายบริการบริการสินเชื่อใบเหลืองจากสหภาพยุโรปปัจจัยที่มีอิทธิพลผลตอบแทนหลักทรัพย์ผลิตภาพรวมแผนควบคุมยาสูบพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์สิทธิพิเศษทางศุลกากรสินบนห่วงโซ่มูลค่าโลก

  Interest

  เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ, เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ

  Administrative Profile


  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 405 ชั้น 2 อาคาร2
   • ห้องห้องพักอาจารย์ 4 ชั้น 2 อาคาร2

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 13 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 8 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
  • ทุนนอก 9 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 9 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 37 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 4 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 33 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 1 เรื่อง (เชิงวิชาการ 1 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1The effect of global value chain on the environment: The case of CO2emissionChangwatchai P.2021International Journal of Monetary Economics and Finance
  14(4),pp. 404-410
  0
  2Cultural distance and foreign direct investment stock in thailand: Evidence from panel dataDheera-Aumpon S., Changwatchai P.2020Economics and Sociology
  13(4),pp. 81-96
  1
  3Cultural distance and Thailand’s foreign direct investment attractivenessChangwatchai P., Dheera-Aumpon S.2020International Journal of Monetary Economics and Finance
  13(3),pp. 198-205
  1