ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

2

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

3

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

0

Award

รางวัล ปี 2022

Interest

agricultural cooperativeAgricultural CooperativescooperativesData Envelopment Analysisfood safetyPerformance MeasurementPovertySocial securityThailand.การจัดการเชิงกลยุทธ์การตลาดการวัดประสิทธิภาพการวิเคราะห์และประเมินผลโครงการ การวิเคราะห์เส้นโอบล้อมข้อมูลกำไรขนาดเขตวิกฤตการณ์น้ำบาดาลคณะจารย์ มก.ครัวเรือนความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ความปลอดภัยด้านอาหาร การประเมินผล ยุทธศาสตร์ความปลอดภัยด้านอาหาร การประเมินผล สุกรคอมพิวเตอร์ระบบสารสนเทศทางสหกรณ์ ค่าใช้น้ำบาดาลค่าอนุรักษ์น้ำบาดาลคำรับรองคุณภาพงานวิจัยคุณภาพวิทยานิพนธ์เครื่องเกี่ยวนวดข้าวเครื่องมือประเมินเครื่องวัดปริมาณน้ำโคพันธ์กำแพงแสนชายฝั่งทะเลชุมชนบางกะเจ้าซัพพลายเชนญี่ปุ่นด้านสหกรณ์ตลาดเงิน ตลาดทุน กองทุนรวมตัวแปรจำแนกประเภททางพิเศษสายศรีรัชทุจริตธุรกิจธุรกิจระหว่างประเทศน้ำนมบริหารความเสี่ยงบริหารความเสี่ยง ตลาดเงิน ตลาดทุน สถาบันการเงินแบบจำลอง SBM DEAประเมินผลประเมินผลลัพธ์ประโยชน์ของงานวิจัยประสิทธิภาพประสิทธิภาพด้านต้นทุนประสิทธิภาพทางเทคนิคปลวกแดงปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมป่าชายเลนปาล์มน้ำมันผลกระทบผลกระทบทางเศรษฐกิจผลงานตีพิมพ์ผลิตภัณฑ์ฮาลาลแผนกลยุทธ์แผนที่น้ำบาดาลฝึกอบรมพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมพัฒนาสหกรณ์พึงพอใจพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเพิ่มประสิทธิภาพมาตรฐานอุตสาหกรรมไมโครไฟแนนซ์ระเบียบวิธีวิจัยรูปแบบการให้บริการเงินกู้ของกองทุนผู้ใช้แรงงานโลจิสติกส์ วารสารระดับชาติวารสารระดับนานาชาติวิสาหกิจชุมชนศักยภาพน้ำบาดาลเศรษฐกิจเศรษฐกิจชุมชนเศรษฐมิติประยุกต์เศรษฐศาสตร์ การตลาด การจัดการโซ่อุปทาน กลยุทธ์ การขนส่งทางอากาศเศรษฐศาสตร์การคลังเศรษฐศาสตร์การคลัง เศรษฐศาสตร์มหภาคเศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์การจัดการเศรษฐศาสตร์การพัฒนาเศรษฐศาสตร์จุลภาค เศรษฐศาสตร์มหภาค เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ เศรษฐศาสตร์สหกรณ์สหกรณ์สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตร ธุรกิจสหกรณ์ การสร้างมูลค่าเพิ่มในสหกรณ์สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน การวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมภายนอกสหกรณ์ประมงสหกรณ์ออมทรัพย์เส้นพรมแดนประสิทธิภาพอุตสาหกรรม

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา

ดร. ณคุณ ธรณีนิติญาณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

บริหารและวิเทศสัมพันธ์

E-Mail: nakhun.t@ku.ac.th

Tel.: 025613468

นางสาว พิมพ์พร โสววัฒนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

วิชาการและประกันคุณภาพ

E-Mail: fecoppso@ku.ac.th

Tel.: 025613468


Persons (ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 11 คน (รองศาสตราจารย์ 1 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 5 คน, อาจารย์ 5 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 12 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 29 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 23 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)
 • ทุนนอก 74 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 58 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 32 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 97 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 43 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 54 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 2 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 1 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, 0 เชิงสาธารณะ, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 8 รางวัล (เกียรติบัตร 6 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 รางวัล, ประชุมวิชาการ 1 รางวัล)