ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

1

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

3

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

0

Award

รางวัล ปี 2020

Interest

agricultural cooperativeAgricultural CooperativescooperativesData Envelopment Analysisfood safetyGAPGlobal Financial CrisisGood Governance Practicesheterogeneousillegal debtimpactimplementationIndividual preferenceInternational cultureInvested Owned FirmsJAJapanese Consumer CooperativeJapanese Consumer Cooperative UnionJCCUKey words: CooperativesKeywords: member-supervisorsKiaw Ngu native glutinous riceleadinglearning constructedmarketing channelmarketing mixMicrofinance, Cooperative Economics Mutually cooperationPerformance MeasurementPhranakhon Si Ayutthaya provincepigPovertyPoverty alleviationprivate organizationprofitProject AnalysisrankingResource dependence theoryRetailing businessrevenuerice marketRural Development Rural Financial Marketssaving and credit co-operativesSavings and Credit Cooperativesavings cooperativeSlacksSME FinancingSocial securitystrategyThailand.การตลาดการวัดประสิทธิภาพทุจริตประสิทธิภาพแผนกลยุทธ์ฝึกอบรมพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมพัฒนาสหกรณ์พึงพอใจเพิ่มประสิทธิภาพมาตรฐานอุตสาหกรรมระเบียบวิธีวิจัยรูปแบบการให้บริการเงินกู้ของกองทุนผู้ใช้แรงงานวารสารระดับชาติวารสารระดับนานาชาติเศรษฐกิจเศรษฐกิจชุมชนเศรษฐมิติประยุกต์เศรษฐศาสตร์ การตลาด การจัดการโซ่อุปทาน กลยุทธ์ การขนส่งทางอากาศเศรษฐศาสตร์การคลังเศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์การจัดการเศรษฐศาสตร์การพัฒนาเศรษฐศาสตร์จุลภาค เศรษฐศาสตร์มหภาค เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ เศรษฐศาสตร์แรงงานเศรษฐศาสตร์สหกรณ์เศรษฐศาสตร์สหกรณ์และการพัฒนาสหกรณ์สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตร ธุรกิจสหกรณ์ การสร้างมูลค่าเพิ่มในสหกรณ์สหกรณ์การเกษตร ธุรกิจสหกรณ์ ความเป็นเมืองสหกรณ์การเกษตร มูลค่าเพิ่มสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน การวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมภายนอกสหกรณ์ประมงสหกรณ์ผู้บริโภคสหกรณ์ออมทรัพย์สังคมองค์การและการจัดการอาเซียนอุดมการณ์สหกรณ์ การจัดการสหกรณ์ พฤติกรรมองค์การ การเงินอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมการผลิตอุตสาหกรรมเชิงนิเวศอุตสาหกรรมโอเลโอเคมี พืชน้ำมันโอเลโอเคมีฮาลาล_ปัตตานี

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา

ดร. ปรีชา สิทธิกรณ์ไกร, อาจารย์

ฝ่ายกิจการนิสิต

E-Mail: fecopcs@ku.ac.th

Tel.: 025613468

ดร. อรรถพล สืบพงศกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

E-Mail: fecoapsu@ku.ac.th

Tel.: (02)561-3468 ต่อ 121

ดร. อรรถพล สืบพงศกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายวิจัย วิเทศสัมพันธ์ และกิจการนิสิต

E-Mail: fecoapsu@ku.ac.th

Tel.: (02)561-3468 ต่อ 121Resource

นักวิจัยทั้งหมด 8 คน (รองศาสตราจารย์ 1 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 5 คน, อาจารย์ 2 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 10 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 21 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 15 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)
 • ทุนนอก 72 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 56 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 30 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 76 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 28 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 48 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 2 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 1 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, 0 เชิงสาธารณะ, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 3 รางวัล (เกียรติบัตร 2 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 รางวัล, ประชุมวิชาการ 0 รางวัล)