ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

3

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

2

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

Interest

agricultural cooperativeAgricultural CooperativescooperativesData Envelopment Analysisfood safetyPerformance MeasurementPhranakhon Si Ayutthaya provincepigPovertyPoverty alleviationpreferenceprivate organizationprofitProject AnalysisrankingResource dependence theoryRetailing businessrevenuerice marketRural Development Rural Financial Marketssaving and credit co-operativesSavings and Credit Cooperativesavings cooperativeSlacksSME FinancingSocial securitystrategyThailand.Tha-Yang Agricultural Cooperativethird-person-supervisorsTsunamiUniversity Autonomy Governance Higher Education Institutions Upper-echelon perspectiveกฎหมายสหกรณ์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กรมส่งเสริมสหกรณ์กระบวนการรวมกลุ่มการก่อหนี้สินครัวเรือนการแก้ปัญหาความยากจนการเงินการเงิน และสถาบันการเงินการเงินสหกรณ์การจัดการการเงินการจัดการเชิงกลยุทธ์การตลาดการตลาดสหกรณ์การทดสอบภาวะวิกฤต/เศรษฐศาสตร์มหภาคการบริหารการเงิน การจัดการสหกรณ์การบริหารความเสี่ยงการบริหารจัดการการบริหารสินเชื่อการบัญชีบริหารการบัญชีสหกรณ์การประกอบการการประเมินศักยภาพการประยุกต์คอมพิวเตอร์กับงานสหกรณ์ การปรับปรุงโครงสร้างการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรการผลิตสุกรการฝึกอบรม การพัฒนา worksheet สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาให้สินเชื่อการพัฒนาความเข้มแข็งการพัฒนาฐานข้อมูลการจัดชั้นสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบการและรัฐวิสาหกิจการพัฒนาพื้นที่การรวมกลุ่มการลงทุนการวัดประสิทธิภาพการวิเคราะห์และประเมินผลโครงการ การวิเคราะห์เส้นโอบล้อมข้อมูลกำไรขนาดคณะจารย์ มก.ครัวเรือนความปลอดภัยด้านอาหาร การประเมินผล ยุทธศาสตร์ความปลอดภัยด้านอาหาร การประเมินผล สุกรคอมพิวเตอร์ระบบสารสนเทศทางสหกรณ์ คำรับรองคุณภาพงานวิจัยคุณภาพวิทยานิพนธ์เครื่องเกี่ยวนวดข้าวเครื่องมือประเมินโคพันธ์กำแพงแสนชายฝั่งทะเลชุมชนบางกะเจ้าด้านสหกรณ์ตลาดเงิน ตลาดทุน กองทุนรวมตัวแปรจำแนกประเภททางพิเศษสายศรีรัชทุจริตประสิทธิภาพปาล์มน้ำมันแผนกลยุทธ์เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ เศรษฐศาสตร์สหกรณ์สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสหกรณ์ประมงสหกรณ์ออมทรัพย์อุตสาหกรรม

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา

ดร. ปรีชา สิทธิกรณ์ไกร, อาจารย์

ฝ่ายกิจการนิสิต

E-Mail: fecopcs@ku.ac.th

Tel.: 025613468

ดร. อรรถพล สืบพงศกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

E-Mail: fecoapsu@ku.ac.th

Tel.: (02)561-3468 ต่อ 121

ดร. อรรถพล สืบพงศกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายวิจัย วิเทศสัมพันธ์ และกิจการนิสิต

E-Mail: fecoapsu@ku.ac.th

Tel.: (02)561-3468 ต่อ 121Resource

นักวิจัยทั้งหมด 9 คน (รองศาสตราจารย์ 1 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 5 คน, อาจารย์ 3 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 11 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 26 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 20 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)
 • ทุนนอก 72 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 56 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 30 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 83 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 34 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 49 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 2 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 1 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, 0 เชิงสาธารณะ, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 8 รางวัล (เกียรติบัตร 6 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 รางวัล, ประชุมวิชาการ 1 รางวัล)