Search Result of "SME"

About 122 results
Img
Img

งานวิจัย

โครงการพัฒนา SME สู่มาตรฐานคุณภาพ (กลุ่มทำกังหันไม้ไผ่ และกลุ่มโคมไฟกะลามะพร้าว จังหวัดนครนายก) (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวุฒินันท์ คงทัด

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางพิรุณ สีนวล

แหล่งทุน:ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

Img
Img

งานวิจัย

โครงการพัฒนา SME สู่มาตรฐานคุณภาพ (กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ จังหวัดสุพรรณบุรี) (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวุฒินันท์ คงทัด

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางพิรุณ สีนวล

แหล่งทุน:ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Green SME Hotel

ผู้แต่ง:ImgDr.Pattaranan Takkanon, Associate Professor,

วารสาร:

Img
Img

การประชุมวิชาการ

Roselle pulping and bleaching for the SME industry

ผู้แต่ง:ImgMr.Wikhan Anapanurak, ImgPensri Atiwannapat,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img

การประชุมวิชาการ

Holistic Nanagement System for SME Logistics Providers

ผู้แต่ง:ImgMr.pobsit kamolvej, Assistant Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Green supply chain management practices in SME manufacturers: Key drivers and organizational performance

ผู้แต่ง:ImgDr.Pittawat Ueasangkomsate, Assistant Professor, ImgPornchaiwiseskul, P.,

วารสาร:

Img Img

Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาการผลิตเยื่อฟอกขาวจากปอในเชิงอุตสาหกรรมขนาดหย่อม (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวิขัณฑ์ อรรณพานุรักษ์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางเพ็ญศรี อคิวรรณาพัฒน์, Imgนายชัยรัตน์ ดุยลพัชร์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (3)

1234567