การสำรวจบ้านพักผู้สูงอายุที่พึงประสงค์ในเขตกรุงเทพมหานคร

Publish Year International Journal 1
2020 inนางเสาวลักษณ์ กู้เจริญประสิทธิ์, รองศาสตราจารย์, inนางสุมาลี พุ่มภิญโญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "A Survey of preparing for the elderly-desired home in Thailand", Multidisciplinary European Academic Journal, ปีที่ 2, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2020, หน้า 30-38