Person Image

Administration

 • รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ภาควิชาอนามัยชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์
 • หัวหน้าภาควิชา(ผู้รักษาการแทน) ภาควิชาอนามัยชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์

Education

 • สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย, 2552
 • สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย, 2554

Interest

พฤติกรรมศาสตร์, อนามัยชุมชน, สุขศึกษา, การส่งเสริมสุขภาพ

Administrative Profile

 • ธ.ค. 2561 - พ.ย. 2565 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ภาควิชาอนามัยชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์
 • พ.ค. 2559 - ปัจจุบัน หัวหน้าภาควิชา(ผู้รักษาการแทน) ภาควิชาอนามัยชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์

Resource

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 1 หน่วย, สมาชิก 0 หน่วย) ดังนี้คือ
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0.00 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 12 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 3.08 ล้านบาท

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
 • ทุนใน 0 โครงการ
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
 • ทุนใน 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 3 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 5 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 3 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 2 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

 • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)