Search Result of "children"

About 446 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

ห้องสมุดดิจิทัลกับอีเลิร์นนิงสำหรับเด็ก (2010)

ผู้แต่ง:ImgDr.Suparp Kanyacome, Assistant Professor,

วารสาร:

Img
Img

การประชุมวิชาการ

สถาปัตยกรรมสำหรับเด็กก่อนวัยเรียนยุคใหม่ (2003)

ผู้แต่ง:ImgDr.Chanikarn Yimprayoon, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

การประชุมวิชาการ

พฤติกรรมเด็กของตัวละครผู้ใหญ่ในงานวรรณกรรมเด็ก (2020)

ผู้แต่ง:ImgMs.Nitwadee Silkoon, Lecturer,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

นโยบาย DACA และการเพิ่มขึ้นของการย้ายถิ่นของเด็ก (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ฐิติมา พุฒิทานันท์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:ImgCatalina Amuedo-Dorantes

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (1)

Img
12345678910...