วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร
คณะสาธารณสุขศาสตร์ สกลนคร
Show

Summary

Equipment and Resource Research

Resources

#ProjectUniv. Grants
(Unit: Baht Million)
Ext. Grants
(Unit: Baht Million)
#Univ. Project#Ext. PRojectAmountAmount
14 103 11.718 104.818
117 116.536
Academic PositionEducation Background
Prof.Assoc. Prof.Asst. Prof.Lect.Res.Ph.D.M.B.
0 0 8 15 2 ---
25 -
#Research Unit
(Unit: ea)
#District
(Unit: m2)
#Equipment
(Unit: ea)
#Equip Amount
(Unit: Baht Million)
AmountAmountAmountAmount
1 0.00 12 3.085

Productions

JournalConferencePatent /
Petty Patent
Trademark /
Copyrights
Plant & Animal
Regis. And Cert. /
KU Invention
Practical
Research
Output
Graduate
Education
Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat. Ph.D. & M.B.
67 62 38 90 1 1 0 0 0 0 1 1 3
260 4

Detail Report

Equipment and Resource Research

Resources

Department#ProjectUniv. Grants
(Unit: Baht Million)
Ext. Grants
(Unit: Baht Million)
 #Univ. Project#Ext. ProjectAmountAmount
000.0000.000
ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข41911.00029.488
ภาควิชาอนามัยชุมชน2414912.735116.314
สำนักงานเลขานุการ000.0000.000
ห้องปฏิบัติการที่ขึ้นต่อคณะ000.0000.000
DepartmentAcademic PositionEducation Background
 Prof.Assoc. Prof.Asst. Prof.Lect.Res.Ph.D.M.B.
ห้องปฏิบัติการที่ขึ้นต่อคณะ00000---
สำนักงานเลขานุการ00000---
ภาควิชาอนามัยชุมชน006152---
00000---
ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข00200---
Department#Research Unit
(Unit: ea)
#District
(Unit: m2)
#Equipment
(Unit: ea)
#Equip Amount
(Unit: Baht Million)
 AmountAmountAmountAmount
10.0000.00
ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข10.0000.00
ภาควิชาอนามัยชุมชน10.00123,084,755.95
สำนักงานเลขานุการ10.0000.00
ห้องปฏิบัติการที่ขึ้นต่อคณะ10.0000.00

Productions

DepartmentJournalConferencePatent /
Petty Patent
Trademark /
Copyrights
Plant &
Animal Regis.
And Cert. /
KU Invention
Practical
Research
Output
Graduate
Education
 Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat. Ph.D. & M.B.
0000000000000
ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข7143131110000000
ภาควิชาอนามัยชุมชน69628686110000100
สำนักงานเลขานุการ0000000000000
ห้องปฏิบัติการที่ขึ้นต่อคณะ0000000000000

Research Unit

Research Unit and Equipment

Research Unit

DepartmentResearch UnitDistrict
(Unit: m2)
Head of
Research Unit
ภาควิชาอนามัยชุมชนกรุณาใส่ชื่อหน่วยปฏิบัติการวิจัย-ผศ.อนันต์อิฟติคาร

Equipment

DepartmentResearch UnitEquipmentEquip. Amount
(Unit: Baht)
ภาควิชาอนามัยชุมชนกรุณาใส่ชื่อหน่วยปฏิบัติการวิจัยเครื่องวัดก๊าซชีวภาพ รุ่น Biogas 5000345,000.00
ภาควิชาอนามัยชุมชนกรุณาใส่ชื่อหน่วยปฏิบัติการวิจัยเครื่องวัดความขุ่น140,000.00
ภาควิชาอนามัยชุมชนกรุณาใส่ชื่อหน่วยปฏิบัติการวิจัยเครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิตอล ยี่ห้อ OMRON รุ่น HEM-7221/A 1 หน่วย107,000.00
ภาควิชาอนามัยชุมชนกรุณาใส่ชื่อหน่วยปฏิบัติการวิจัยเครื่องวัดความดันโลหิตแบบตั้งโต๊ะ ยี่ห้อ Baumanometer รุ่น B0320 จำนวน 1 หน่วย120,000.00
ภาควิชาอนามัยชุมชนกรุณาใส่ชื่อหน่วยปฏิบัติการวิจัยชุดชีวอนามัยและความปลอดภัย369,792.00
ภาควิชาอนามัยชุมชนกรุณาใส่ชื่อหน่วยปฏิบัติการวิจัยชุดตรวจสอบคุณภาพเสียง149,997.95
ภาควิชาอนามัยชุมชนกรุณาใส่ชื่อหน่วยปฏิบัติการวิจัยชุดตรวจสอบคุณภาพอากาศ399,966.00
ภาควิชาอนามัยชุมชนกรุณาใส่ชื่อหน่วยปฏิบัติการวิจัยชุดตรวจสอบคุณภาพอากาศ250,000.00
ภาควิชาอนามัยชุมชนกรุณาใส่ชื่อหน่วยปฏิบัติการวิจัยชุดปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์สิ่งสุ่มตรวจ733,000.00
ภาควิชาอนามัยชุมชนกรุณาใส่ชื่อหน่วยปฏิบัติการวิจัยชุดฝึกภาคสนามอนามัยชุมชน100,000.00
ภาควิชาอนามัยชุมชนกรุณาใส่ชื่อหน่วยปฏิบัติการวิจัยชุดห้องปฏิบัติการปรสิตวิทยาทางสาธารณสุข240,000.00
ภาควิชาอนามัยชุมชนกรุณาใส่ชื่อหน่วยปฏิบัติการวิจัยตู้อบความร้อน UN160130,000.00

Person

Person in Organization

Head of Research Unit

นาย อนันต์ อิฟติคาร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาอนามัยชุมชน
Email: fseani@csc.ku.ac.th
โทร. 042725023
กรุณาใส่ชื่อหน่วยปฏิบัติการวิจัย (LAB19)
Member: 1 (Int: 1 Nisit: 0 Ext: 0)

สำหรับ Resource

ภาควิชาชื่อ-สกุลProjectGrants#Research
Unit
#District
(m2)
#Equip#Equip Price
  Univ. ProjectExt. ProjectUniv. GrantsExt. Grants    
ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุขวุธิพงศ์ ภักดีกุล31611,000,000.0029,152,00000.0000.00
ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุขศรีบุษย์ ศรีไชยจรูญพง130.00335,75000.0000.00
ภาควิชาอนามัยชุมชนกมลชนก แดนประโคม040.00300,00000.0000.00
ภาควิชาอนามัยชุมชนไกรวิชญ์ เรืองฤาหาร663,900,000.002,265,82000.0000.00
ภาควิชาอนามัยชุมชนจักรกฤษณ์ พลราชม0150.004,582,95000.0000.00
ภาควิชาอนามัยชุมชนจิรพิชชา บุญพอ0110.003,851,65500.0000.00
ภาควิชาอนามัยชุมชนชนยิตรี แสงวิจิตร040.00500,00000.0000.00
ภาควิชาอนามัยชุมชนชุลีวัลย์ ธัญญศิรินนท์050.002,550,00000.0000.00
ภาควิชาอนามัยชุมชนนิติกร ภู่สุวรรณ020.00628,50000.0000.00
ภาควิชาอนามัยชุมชนนิรวรรณ แสนโพธิ์0130.0012,157,80000.0000.00
ภาควิชาอนามัยชุมชนเบญญาภา พีระวัธน์กุล030.001,850,00000.0000.00
ภาควิชาอนามัยชุมชนปาริชาติ บัวโรย20450,000.00000.0000.00
ภาควิชาอนามัยชุมชนพีชานิกา ชอบจิตต์290.005,311,63600.0000.00
ภาควิชาอนามัยชุมชนรพีพรรณ ยงยอด0100.009,036,30400.0000.00
ภาควิชาอนามัยชุมชนรัชฎาภรณ์ อึ้งเจริญ050.001,010,00000.0000.00
ภาควิชาอนามัยชุมชนรัตนี คำมูลคร25450,000.002,316,45000.0000.00
ภาควิชาอนามัยชุมชนวรินท์มาศ เกษทองมา4100.0011,785,70000.0000.00
ภาควิชาอนามัยชุมชนศรีวิภา ช่วงไชยยะ050.003,335,75000.0000.00
ภาควิชาอนามัยชุมชนสนธินี ไวยารัตน์040.002,500,00000.0000.00
ภาควิชาอนามัยชุมชนสาธินี ศิริวัฒน์060.002,262,95000.0000.00
ภาควิชาอนามัยชุมชนสุนทรี โอรัตนสถาพร030.00170,00000.0000.00
ภาควิชาอนามัยชุมชนอนันต์ อิฟติคาร050.002,560,00010.00120.00
ภาควิชาอนามัยชุมชนอนาวิน ภัทรภาคินวรกุล020.0085,00000.0000.00
ภาควิชาอนามัยชุมชนอนุศักดิ์ เกิดสิน8167,935,000.0044,890,85700.0000.00
ภาควิชาอนามัยชุมชนอภิรดี วังคะฮาต060.002,362,95000.0000.00

สำหรับ Output

ภาควิชาชื่อ-สกุลJournalConferencePatent /
Petty Patent
Trademark /
Copyrights
Plant &
Animal Regis.
And Cert. /
KU Invention
Practical
Research
Output
Graduate
Education
  Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat. Ph.D. & M.B.
ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุขวุธิพงศ์ ภักดีกุล7111212110000000
ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุขศรีบุษย์ ศรีไชยจรูญพง031919000000000
ภาควิชาอนามัยชุมชนกมลชนก แดนประโคม0000000000000
ภาควิชาอนามัยชุมชนไกรวิชญ์ เรืองฤาหาร2122000000000
ภาควิชาอนามัยชุมชนจักรกฤษณ์ พลราชม11322000000000
ภาควิชาอนามัยชุมชนจิรพิชชา บุญพอ1266000000000
ภาควิชาอนามัยชุมชนชนยิตรี แสงวิจิตร1044000000000
ภาควิชาอนามัยชุมชนชุลีวัลย์ ธัญญศิรินนท์101010000000000
ภาควิชาอนามัยชุมชนนิติกร ภู่สุวรรณ2366000000000
ภาควิชาอนามัยชุมชนนิรวรรณ แสนโพธิ์201313000000000
ภาควิชาอนามัยชุมชนเบญญาภา พีระวัธน์กุล0166000000000
ภาควิชาอนามัยชุมชนปาริชาติ บัวโรย6100000000000
ภาควิชาอนามัยชุมชนพีชานิกา ชอบจิตต์3111000000000
ภาควิชาอนามัยชุมชนรพีพรรณ ยงยอด2700000000000
ภาควิชาอนามัยชุมชนรัชฎาภรณ์ อึ้งเจริญ1122000000000
ภาควิชาอนามัยชุมชนรัตนี คำมูลคร1211000000000
ภาควิชาอนามัยชุมชนวรินท์มาศ เกษทองมา671717110000000
ภาควิชาอนามัยชุมชนศรีวิภา ช่วงไชยยะ31200000000000
ภาควิชาอนามัยชุมชนสนธินี ไวยารัตน์0033000000000
ภาควิชาอนามัยชุมชนสาธินี ศิริวัฒน์3333000000000
ภาควิชาอนามัยชุมชนสุนทรี โอรัตนสถาพร0100000000000
ภาควิชาอนามัยชุมชนอนันต์ อิฟติคาร0322000000000
ภาควิชาอนามัยชุมชนอนาวิน ภัทรภาคินวรกุล0055000000000
ภาควิชาอนามัยชุมชนอนุศักดิ์ เกิดสิน34111000000000
ภาควิชาอนามัยชุมชนอภิรดี วังคะฮาต0322000000000