โครงการวิจัยวิทยาเขตสกลนคร ปี 2021

28

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

4

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

22

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

1

Award

รางวัล ปี 2021

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 13 Project 0 0 0 0
2021 โอริกามิกับการพับสแตมป์ หัวหน้าโครงการ เงินทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2021 การพัฒนาเทคนิคประเมินการสัมผัสจุลินทรีย์ก่อโรคในอาหารภาคสนาม หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2021 โครงการการยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยในการจัดการฟาร์มจิ้งหรีดและการเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ำ ผู้ร่วมวิจัย เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2021 การเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวเม่าสู่มาตรฐานความปลอดภัยเพื่อยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2021 การประมวลผลภาพถ่ายทางการแพทย์ด้วยเทคนิคการเรียนรู้เชิงลึกเพื่อการสนับสนุนการวินิจฉัยเบื้องต้น (โครงการสนับสนุนทุนนักวิจัยใหม่ วท ปี 2563) หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2021 วิทยาการเพื่อการวิเคราะห์คุณภาพเนื้อโคไทยและเนื้อโคนำเข้าสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงโคคุณภาพสูงของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2021 คุณภาพชีวิตและปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง : กรณีศึกษาภาวะแทรกซ้อนในระบบหลอดเลือดขนาดใหญ่ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2021 การศึกษาคุณลักษณะเฉพาะของแป้งจากข้าวพันธุ์พื้นเมืองที่ทนสภาวะน้ำท่วมหรือแล้งซ้ำซาก หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2021 การหาผลเฉลยของสมการเชิงปริพันธ์อาเบลเชิงดิสทริบิวชันโดยใช้การแปลง G (alpha) เชิงดิสทริบิวชัน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2021 การศึกษาฤทธิ์ของสมุนไพรไทยในการยับยั้งการจับกันของ Angiotensin-Converting Enzyme 2 กับ SARS-CoV-2-Spike RBD หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2021 การออกแบบและพัฒนาหุ่นยนต์ผู้จัดการฟาร์มผักสำหรับระบบ Smart Farm หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2021 การปรับปรุงพันธุ์พืชอาหารเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2021 การใช้ประโยชน์ข้าวพันธุ์พื้นเมืองภาคอีสานเพื่อพัฒนาเป็นข้าวพันธุ์การค้าที่ทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 202120202019 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 8 Project 0 0 0 0
2021 ทุนฝึกอบรมนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Post-Doctoral Training) หัวหน้าโครงการ องค์กรรัฐ 0 0 0 0
2021 โครงการเสริมสร้างศักยภาพเกษตรกรในการเพาะเลี้ยงหนอนแมลงวันลายด้วยส่วนเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเกษตรและชุมชน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
องค์กรรัฐ 0 0 0 0
2021 งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อทำหน้าที่ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ผู้ร่วมวิจัย องค์กรรัฐ 0 0 0 0
2021 การยกระดับผ้าฝ้ายย้อมครามอินทรีย์สู่ eco indigo products เพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ย้อมครามธรรมชาติ ผู้ร่วมวิจัย องค์กรรัฐ 0 0 0 0
2021 นวัตกรรมการตรวจหาการดื้อยาต้านจุลชีพของเชื้อ Escherichia coli และ Salmonella ในอาหาร หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
องค์กรรัฐ 0 0 0 0
2021 ผลของปุ๋ยเคมี (ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทนเซียม) ต่อพลวัตของธาตุอาหารในดิน ไนตรัสออกไซด์ และสมดุลคาร์บอนในดิน ผู้ร่วมวิจัย องค์กรรัฐ 0 0 0 0
2021 การศึกษาการใช้คลื่นเหนือเสียงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางความร้อนของเครื่องควบแน่นในโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย องค์กรรัฐ 0 0 0 0
2021 เครื่องคั่วอัจฉริยะพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับใช้ในกระบวนการผลิตข้าวเม่าของวิสาหกิจชุมชน ผู้ร่วมวิจัย องค์กรรัฐ 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 0 0 0
2021 ESG ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของธนาคารหรือไม่ : หลักฐานจากธนาคารพาณิชย์ไทย หัวหน้าโครงการ เงินทุนส่วนตัว 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0