Person Image

Administration

 • ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Education

 • วท.บ.(วิทยาศาสตร์การประมง), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, ไทย, 2545
 • วท.ม.(เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2547
 • ปร.ด.เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2563

Expertise Cloud

aquafeedBiodiversity carcasscatfishConservationCost-BenefidigestibilitydistributionDistribution , Fish community, PopulatiEcologyfibrolytic enzymesfish communityFish MealfreshwaterGenetic DiversityGenetic diversity, Kryptopterus bleekeriGiant Freshwater Prawngiant freshwater prawn ( Macrobrachium rosenbergii)growthgrowth performanceHigh temperatureHydrologyKalasin ProvinceKum basinLates calcariferlocal raw materialsLotus Nelumbo nucifera ecosystem Nong Han NoiLotus, Nelumbo nucifera GaerLotus, Nelumbo nucifera Gaertn., molecuMaekong RiverMicrosatelliteMicrosatellite DNANong HarnNong Harn swampNong Lerng Pueay LakeNumkum Pangasianodon hypophthalmusPangasiids hybridPangasius bocourtiPangasius bocourti, genetic ,pangasius hybridPhytoplanktonpnagasianodon hybridpopulation dynamicการอนุรักษ์เกษตรสวนยางพาราข้าวข้าวประหยัดน้ำความหลากหลายทางชีวภาพความหลากหลายทางพันธุกรรมความหลากหลายทางพันธุกรรม, ปลาเนื้ออ่อน, ชีววิทยาการสืบพันธุ์เชิงอนุรักษ์ดินเค็มต้นทุนต้นทุนและผลตอบแทนติดตามโครงการทรัพยากรธรรมชาติเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อปรับใเทคโนโลยีสารสนเทศนวัตกรรมน้ำน้ำจืด Growthบัวหลวงประสิทธิภาพประหยัดน้ำปรับปรุงปลากะพงขาวปลาดุกลูกผสมปลาดุกอุยปลานางปลานิลปลาเนื้ออ่อนปลาป่นปลาเผาะ พันธุกรรม ความหลากหลายปุ๋ยเคมีปุ๋ยอินทรีย์เปลือกมันสำปะหลังแปลงเพศโปรตีนผลตอบแทนผลพลอยได้พัฒนาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพิ่มรายได้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเภสัชจลนศาสตร์มาตรฐานไมโทคอนเดรียลดีเอ็นเอยั่งยืนระบบน้ำระบบนิเวศระยะปลอดยาวัตถุดิบอาหารสัตว์ศักยภาพเศษเหลือทางการเกษตรหนองหารอาหารปลานิลอาหารสัตว์น้ำเอนไซม์ย่อยเยื่อใย

Interest

เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ, อาหารสัตว์น้ำ

Administrative Profile

 • ก.ค. 2563 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • มี.ค. 2558 - ส.ค. 2558 ผู้ช่วยรองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (รักษาราชการแทน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ต.ค. 2556 - ก.ย. 2560 รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ

Resource

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
 • ทุนใน 9 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
 • ทุนใน 20 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 9 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 11 โครงการ)
 • ทุนนอก 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 17 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 8 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 9 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 3 เรื่อง (เชิงวิชาการ 2 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

 • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


Scopus h-index

#Document titleAuthorsYearSourceCited by
1Isolation and characterization of eight novel microsatellite loci in whisker sheatfish (Micronema bleekeri Günther, 1864)Phongkaew P., Hongtrakul V., Sangduen N., Thongpan A., Arunyawat U., Swatdipong A., Hatachote S., Rukaewma P.2011Conservation Genetics Resources
3(3),pp. 425-427
2
2Growth and flesh quality of the hybrid between Pangasianodon hypophthalmus and Pangasius bocourtiHatachote S., Sriphairoj K., Na-Nakorn U.2015Kasetsart Journal - Natural Science
49(5),pp. 717-725
0