Person Image

  Education

  • ปร.ด.(เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2551

  Expertise Cloud

  การเสริมในอาหาร (Enrichment) ปลานิล (Nile tilapia) ไอโอดีนในปัสสาวะ (Urinary iodine)16S rDNAaerationAfricaamhr2aquaculture systemaquafeedbarcoding gapcarcasscatfishChlorella ellipsoideaClariid catfishCost-BenefiCulture mediadigestibilitydissolved oxygen contentevolutionfertilizerfibrolytic enzymesFishfish pondfreshwaterFreshwater fishgenomegenomicsgrowthgrowth rateHigh temperatureHybridizationImmunoglobulin M heavy chain constant region (IgM-H)IodineKalasin ProvinceLates calcariferlocal raw materialslow temperaturemale genome assemblynatural feedNile tilapiaNong Lerng Pueay Lakeoxygen powderpangasiid catfishesPangasiidspangasius hybridphytoplanktonsex determinationSex reversalspecies delimitationSpecies-specific markersSustainable Development GoalWater qualitywater quality for aquaculturewhite-fleshed fishกระชังกวาวเครือแดงกากมันสำปะหลังการเจริญเติบโตการติดตามและการบูรณาการการเติมอากาศการถ่ายทอดความรู้การประมงการปรับปรุงพันธุ์การผลิตเชิงพาณิชย์การพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือยอันเนื่องมาจการเลี้ยงปลาการอนุรักษ์กำลังผลิตขั้นต้นเกษตรฐานรากเกษตรสวนยางพาราแก้มลิงหนองเลิงเปือยคลอเรลลาความหลากหลายทางพันธุกรรมจีโนมิกส์ชีววิทยาการสืบพันธุ์ด่างทับทิมดินเค็มต้นทุนต้นทุนและผลตอบแทนติดตามโครงการทรัพยากรธรรมชาติเทคโนโลยีนวัตกรรมประมงประสิทธิภาพปลานิลพัฒนาพันธุศาสตร์สัตว์น้ำ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพิ่มรายได้แพลงก์ตอนพืชภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภูมิคุ้มกันโรคมาตรฐานมีส่วนร่วมไมโครไบโอมไมโทคอนเดรียลดีเอ็นเอยั่งยืนอาหารปลานิลเอนไซม์ย่อยเยื่อใย

  Interest

  พันธุศาสตร์สัตว์น้ำ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 1 ชั้น 1 อาคารตำบลนาซอ ตำบลธรตุ อำเภอวานรนิวาส และ ตำบลหนองกวั๋ง ตำบลดงหม้อทองใต้ อำเภอบ้านม่วง จังวหัดสกลนคร
   • ห้อง 1 ชั้น 1 อาคารปฎิบัติการพื้นฐานประมง
   • ห้องอาคารปฏิบัติการพื้นฐานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ชั้น 1 อาคารบ่อเลี้ยงปลา ฟาร์มประมง
   • ฟาร์มประมง มก.ฉกส.

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 12 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 9 โครงการ)
  • ทุนนอก 9 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 9 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 16 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 11 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 5 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Genetic aspect in broodstock management of the critically endangered Mekong giant catfish, Pangasianodon gigas in ThailandSriphairoj K., Kamonrat W., Na-Nakorn U.2007Aquaculture
  264(1-4),pp. 36-46
  23
  2Species identification of four economically important Pangasiid catfishes and closely related species using SSCP markersSriphairoj K., Klinbu-nga S., Kamonrat W., Na-Nakorn U.2010Aquaculture
  308(SUPPL.1)
  13
  3No AFLP sex-specific markers detected in Pangasianodon gigas and P. hypophthalmusSriphairoj K., Na-Nakorn U., Brunelli J.P., Thorgaard G.H.2007Aquaculture
  273(4),pp. 739-743
  12
  4Polymorphic microsatellite primers developed from DNA of the endangered Mekong giant catfish, Pangasianodon gigas (Chevey) and cross-species amplification in three species of PangasiusNa-Nakorn U., Sriphairoj K., Sukmanomon S., Poompuang S., Kamonrat W.2006Molecular Ecology Notes
  6(4),pp. 1174-1176
  10
  5An ancient truncated duplication of the anti-Müllerian hormone receptor type 2 gene is a potential conserved master sex determinant in the Pangasiidae catfish familyWen M., Wen M., Pan Q., Pan Q., Jouanno E., Montfort J., Zahm M., Cabau C., Klopp C., Klopp C., Iampietro C., Roques C., Bouchez O., Castinel A., Donnadieu C., Parrinello H., Poncet C., Belmonte E., Gautier V., Avarre J.C., Dugue R., Gustiano R., Trần Thị Thúy H., Campet M., Sriphairoj K., Ribolli J., de Almeida F.L., Desvignes T., Postlethwait J.H., Floi Bucao C., Floi Bucao C., Robinson-Rechavi M., Robinson-Rechavi M., Bobe J., Herpin A., Guiguen Y.2022Molecular Ecology Resources
  9
  6Species identification of non-hybrid and hybrid Pangasiid catfish using polymerase chain reaction-restriction fragment length polymorphismSriphairoj K., Na-Nakorn U., Klinbunga S., Klinbunga S.2018Agriculture and Natural Resources
  52(1),pp. 99-105
  5
  7Emerging importance of bighead catfish (Clarias macrocephalus) and north African catfish (C. gariepinus) as a bioresource and their genomic perspectiveLisachov A., Nguyen D.H.M., Panthum T., Ahmad S.F., Singchat W., Ponjarat J., Jaisamut K., Srisapoome P., Duengkae P., Hatachote S., Sriphairoj K., Muangmai N., Unajak S., Han K., Na-Nakorn U., Srikulnath K., Srikulnath K.2023Aquaculture
  573
  1
  8Overcoming taxonomic challenges in DNA barcoding for improvement of identification and preservation of clariid catfish speciesChalermwong P., Panthum T., Wattanadilokcahtkun P., Ariyaraphong N., Thong T., Srikampa P., Singchat W., Ahmad S.F., Noito K., Rasoarahona R., Lisachov A., Ali H., Kraichak E., Muangmai N., Chatchaiphan S., Sriphairoj K., Hatachote S., Chaiyes A., Chaiyes A., Jantasuriyarat C., Chailertlit V., Chailertlit V., Suksavate W., Sonongbua J., Sonongbua J., Srimai W., Payungporn S., Han K., Han K., Antunes A., Antunes A., Srisapoome P., Koga A., Duengkae P., Matsuda Y., Na-Nakorn U., Srikulnath K., Srikulnath K.2023Genomics and Informatics
  21(3)
  0
  9Growth and flesh quality of the hybrid between Pangasianodon hypophthalmus and Pangasius bocourtiHatachote S., Sriphairoj K., Na-Nakorn U.2015Kasetsart Journal - Natural Science
  49(5),pp. 717-725
  0