ผลงานวิทยาเขตสกลนคร ปี 2021

24

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

4

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

21

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

1

Award

รางวัล ปี 2021

แนวโน้มผลงานของวิทยาเขตสกลนคร

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในวิทยาเขตสกลนครต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 11
2021 inนางสาวหทัยรัตน์ โชคทวีพาณิชย์, อาจารย์, exน.ส.สุวลักษณ์ ศรีวิชา, inดร.อัญมณี อาวุชานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exผศ.ดร.สุริยัณห์ สุภาพวานิช, "Phytochemical Screening and Fruit Quality of Commercial Eggplants", Current Applied Science and Technology, ปีที่ 21, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2021, หน้า 36-50
2021 exChariya Hahnvajanawong, exThitiporn Sahakulboonyarak, exThidarut Boonmars, exVichai Reutrakul, inดร.อนุศักดิ์ เกิดสิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปาริชาติ บัวโรย, อาจารย์, "Inhibitory effect of isomorellin on cholangiocarcinoma cells via suppression of NF-kappa B translocation, the phosphorylated p38 MAPK pathway and MMP-2 and uPA expression", EXPERIMENTAL AND THERAPEUTIC MEDICINE, ปีที่ 21, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ 2021, หน้า 151-1-9
2021 inดร.กรัณฑรัตน์ บุญช่วยธนาสิทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จักรกฤษณ์ พลราชม, อาจารย์, exBradley J. Cardinal, "Alcohol Consumption Behavior among Undergraduate Students in Thailand: Development of a New Causal Relationship Model", Global Journal of Health Science, ปีที่ 13, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2021, หน้า 29-36
2021 exNan Theint Ngu Lwin, exSuriyan Supapvanich, inดร.สุรัสวดี พรหมอยู่, รองศาสตราจารย์, "Ultraviolet-C irradiation maintaining texture and total sugars content of ready to cook baby corn during commercial storage", Food Science and Biotechnology, ปีที่ 30, ฉบับที่ 1, มกราคม 2021, หน้า 47-54
2021 exWantana Paveenkittiporn, exWatcharaporn Kamjumphol, inดร.รัชฎาภรณ์ อึ้งเจริญ, อาจารย์, inดร.อนุศักดิ์ เกิดสิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Whole-Genome Sequencing of Clinically Isolated Carbapenem-Resistant Enterobacterales Harboring mcr Genes in Thailand, 2016–2019", Frontiers in Microbiology, ปีที่ 11, ฉบับที่ -, มกราคม 2021, หน้า 586368-1-13
2021 inดร.พีชานิกา ชอบจิตต์, อาจารย์, inดร.อนุศักดิ์ เกิดสิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รุจิรัตน์ หาตรงจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปาริชาติ บัวโรย, อาจารย์, inดร.รัชฎาภรณ์ อึ้งเจริญ, อาจารย์, "Genomic Characterization of Clinical Extensively Drug-Resistant Acinetobacter pittii Isolates", Microorganism, ปีที่ 9, ฉบับที่ 2, มกราคม 2021, หน้า 1-12
2021 exIndrajit Pal, inดร.ภูวดล โดยดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exTatsanawalai Utarasakul, inดร.ปิยนุช ใจแก้ว, อาจารย์, exKhamarrul Azahari Bin Razak, exGlenn Fernandez, exTailin Huang, exChian Siau Chen, "System approach for flood vulnerability and community resilience assessmentat the local level – a case study of Sakon Nakhon Province, Thailand", Kasetsart Journal of Social Sciences, ปีที่ 42, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2021, หน้า 107-116
2021 exSuriyan Supapvanich, inดร.สุรัสวดี พรหมอยู่, รองศาสตราจารย์, ex Chairat Techavuthiporn, "Efficient Comparison of Calcium Chloride and Calcium Gluconate Immersions on Quality Maintenance and Bioactive Compounds of Ready-to-cook Baby Corns", Current Applied Science and Technology , ปีที่ 21, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2021, หน้า 524-534
2021 exSuttiporn Srikullabutr, inดร.พันพิชา สัตถาสาธุชนะ, รองศาสตราจารย์, inดร.อนุศักดิ์ เกิดสิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นริศ เต็งชัยศรี, รองศาสตราจารย์, "Prevalence of coliform bacterial contamination in cat drinking water in households in Thailand", Veterinary World, ปีที่ 14, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2021, หน้า 721-726
2021 exWatsayod Ananpreechakorn , inนายอนุรักษ์ เครือคำ, "Preparation of activated carbon from Phu Phan Dendrocalamus asper backer", Asia-Pacific Journal of Science and Technology, ปีที่ 26, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2021, หน้า 1-10
2021 exWantana Paveenkittiporn, exWatcharaporn Kamjumphol, inดร.อนุศักดิ์ เกิดสิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Draft Genome Sequence of Invasive Salmonella enterica Serovar Cannstatt Harboring mcr-1. 1, Isolated from a Fatal Sepsis Case", Microbiology Resource Annoucements, ปีที่ 10, ฉบับที่ 8, กุมภาพันธ์ 2021, หน้า 1-2
Publish Year National Journal 13
2021 exนางสาวสุพรรณิการ์ เกียรติธาตรี, inดร.จักรกฤษณ์ พลราชม, อาจารย์, "การประยุกต์ใช้กระบวนการวางแผนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการพัฒนาโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล", วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ, ปีที่ 14, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2021
2021 inนายณัฐชัย โปร่งมณี, อาจารย์, inนายอมรเดช นวลมณี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วรรณภา ภักดี, อาจารย์, inนายโกศล จันทรเสนา, อาจารย์, "Permeability Investigation of Compacted Bentonite-Treated Lateritic Soil Liner Using a Consolidation Test", วารสารนานาชาติคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ปีที่ 7, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2021, หน้า 1-5
2021 inดร.วรรณภา ภักดี, อาจารย์, "วิธีกำลังสองน้อยที่สุดสองขั้นแบบปรับปรุงสำหรับการประมาณค่าพารามิเตอร์ในตัวแบบการถดถอยไม่เชิงเส้นเมื่อความคลาดเคลื่อนมีสหสัมพันธ์", วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา, ปีที่ 26, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2021
2021 inดร.จักรกฤษณ์ พลราชม, อาจารย์, exนางสาวณัฐพัชร์ พงอุดทา, exนางสาวทิพย์ทิวา แก้วกาวี, exนางสาวเสาวภาคย์ น้ำทอง , exนายประเวช ชุ่มเกษรกูลกิจ, exดร. มนัสนันท์ ลิมปวิทยากุล , "การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกและสุขภาพจิตของนิสิตปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร", วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ , ปีที่ 36, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2021
2021 exศิรภัสสร มูลสาร, exรศ.ดร.ชนพล ศรีฤาชา, inดร.ศรีบุษย์ ศรีไชยจรูญพง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยการบริหารและกระบวนการบริหารที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของแพทย์แผนไทย ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล เขตสุขภาพที่ 10", วารสารวิชาการสาธารณสุขชุมชน , ปีที่ 7, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2021, หน้า 74-86
2021 exวรพงษ์ โล่ห์ไพศาลกฤช, inนายเจษฎา เตชมหาศรานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Analysis of Precipitation and Streamflow Data for Drought Assessment in an Unregulated Watershed", Environment and Natural Resources Journal, ปีที่ 19, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2021
2021 inดร.สุขุมาภรณ์ ศรีเผด็จ, อาจารย์, inดร.สุพัตรา โพธิเศษ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบองค์ประกอบผลผลิตและองค์ประกอบทางเคมีของเม่า", วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา, ปีที่ 26, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2021, หน้า 628-641
2021 inดร.สุขุมาภรณ์ ศรีเผด็จ, อาจารย์, "ศักยภาพการผลิตถั่วเขียวอินทรีย์ ภายใต้ชุดดินโพนพิสัย", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย., ปีที่ 6, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2021, หน้า 56-52
2021 exรัชดาภรณ์ ลีกุล, inดร.สุขุมาภรณ์ ศรีเผด็จ, อาจารย์, exขวัญใจ ลับมะณี, "การประเมินถั่วฝักยาวพันธุ์การค้าในอำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร", วารสารแก่นเกษตร, ปีที่ 49, ฉบับที่ พิเศษ1, มกราคม - มิถุนายน 2021, หน้า 1006-1010
2021 exดร.พัสกร องอาจ, inดร.รัชฎาภรณ์ อึ้งเจริญ, อาจารย์, "พฤติกรรมการป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19: กรณีศึกษานิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร", วารสารกฎหมายและนโยบายสาธารณสุข, ปีที่ 7, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2021
2021 inดร.รัชฎาภรณ์ อึ้งเจริญ, อาจารย์, exดร.พัสกร องอาจ, exอ.สุนทรี โอรัตนสถาพร, "ความรุ้และทัศนคติที่มีต่อกัญชาทางการแพทย์ของประชาชนตำบลท่าแร่ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร", วารสารกฎหมายและนโยบายสาธารณสุข, ปีที่ 7, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2021, หน้า 69-86
2021 inนางสาวนันทิยา พรมทอง, อาจารย์, "ความสัมพันธ์ระหว่างเรื่องสำคัญในการตรวจสอบและผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ", วารสารสุทธิปริทัศน์, ปีที่ 35, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2021, หน้า 77-94
2021 inนางสาวศรัญญา แซ่ตั้ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Privacy Compliance System by Design Platforms: A Case of Privacy Concerns for Thai Teenagers", Journal of Applied Informatics and Technology, ปีที่ 3, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2021

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในวิทยาเขตสกลนครต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 3
2021 inดร.สุรัสวดี พรหมอยู่, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุภสิทธิ์ สิทธาพานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPatimah Chaelae , exSunisa Sonsiri, "Phytochemical Components and Antioxidant Activities Changes in Fresh and Dried of Tropical Water Lily (Nymphaea lotus L.) Flower", The First International Conference on Sustainable Agriculture and Aquaculture 2021, 11 - 12 มกราคม 2021, หาดใหญ่ สงขลา ประเทศไทย
2021 inนายประภาษ กาวิชา, อาจารย์, inดร.ธัญญ์วนิช ธัญสิริวรรธน์, อาจารย์, inดร.ราตรี บุญเรืองรอด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอภิเดช แสงดี, exวนารัตน์ นาติโน, "Race Identification and Aggressiveness of Fusarium oxysporum f.sp. cubense Isolates in Northeast Thailand", The First International Conference on Sustainable Agriculture and Aquaculture (ICSAA), 11 - 12 มกราคม 2021, สงขลา ประเทศไทย
2021 inนายประภาษ กาวิชา, อาจารย์, inนางสาวปานชีวัน ปอนพังงา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอภิเดช แสงดี, exเอกชัย เหลาผา, exลดาวรรณ์ รัตนพลแสน, "Screening of the Antagonistic Bacillus spp. Isolated from Banana Rhizosphere Soil for the Control of Banana Blood Disease", The First International Conference on Sustainable Agriculture and Aquaculture (ICSAA), 11 - 12 มกราคม 2021, สงขลา ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2021 exกัญญารัตน์ สิทธิ, exเข็มอัปสร กมลรัตนา, inนางกานดา ล้อแก้วมณี, รองศาสตราจารย์, "ผลของกากสมุนไพรต่อค่าโลหิตวิทยาบางประการและอวัยวะภายในของไก่เนื้อ", การประชุมวิชาการเกษตร, 25 - 26 มกราคม 2021, เมือง ขอนแก่น ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2012 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 5 ปีล่าสุด

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20192007 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=04]