ผลงานวิทยาเขตสกลนคร ปี 2023

10

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

14

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

0

Award

รางวัล ปี 2023

แนวโน้มผลงานของวิทยาเขตสกลนคร

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในวิทยาเขตสกลนครต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 7
2023 inดร.ประภาษ กาวิชา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exJariya Nitayaros, exPrakob Saman, exSirikanya Thaporn, inดร.ธัญญ์วนิช ธัญสิริวรรธน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKhanitta Somtrakoon, exKusavadee Sangdee, exรศ.ดร.อภิเดช แสงดี, "Evaluation of Soil Streptomyces spp. for the Biological Control of Fusarium Wilt Disease and Growth Promotion in Tomato and Banana", The Plant Pathology Journal, ปีที่ 39, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2023, หน้า 108-122
2023 inนางสาวหทัยรัตน์ โชคทวีพาณิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวชุลีพร ชำนาญค้า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศรีบุษย์ ศรีไชยจรูญพง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รุ่งนภา บุญภวา, อาจารย์, "Effect of harvesting age and drying condition on andrographolide content, antioxidant capacity, and antibacterial activity in Andrographis paniculata (Burm.f.) Nees", AIMS Agriculture and Food, ปีที่ 8, ฉบับที่ 1, มกราคม 2023, หน้า 137-150
2023 inดร.วรัชญ์ ศรีวรรณรัตน์, อาจารย์, inดร.นภาพร พ่วงพรพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ณธกร ทัศนัส, อาจารย์, inนางสาวอุทุมพร บุตรแก้ว, exพัฒศาสตร์ แสงวงศ์, exรศ. ดร. พิรัสม์ คุณกิตติ, exศ.ดร อภิรัฐ ศิริธราธิวัตร, "Structural Multi-Tooth Modification of Hybrid-Excited Doubly Salient Dual-PM Machine for Torque Production Improvement", Applied Sciences, ปีที่ 13, ฉบับที่ 3, กุมภาพันธ์ 2023, หน้า 1414-1428
2023 exShen, T., exYang, Y., inนายเอกชัย กัญจนาทิพย์, อาจารย์, exHantoko, D., exChen, F., exChen, C., exYan, M., "Persulfate degradation of wastewater from hydrothermal carbonization of food waste catalyzed by activated carbon", Journal of Environmental Chemical Engineering, ปีที่ 11, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2023
2023 inนางสาวสุภัคนรี สัตตะโส, อาจารย์, exรศ.ดร.คำสิงห์ นนเลาพล, exProf.Hwajoon Kim, exProf.Shrideh Al-Omari, "การหาผลเฉลยของสมการเชิงปริพันธ์อาเบลบนปริภูมิดิสทริบิวชันโดยใช้ผลการแปลง G(alpha) เชิงดิสทริบิวชัน", Symmetry, ปีที่ 15, ฉบับที่ 1, มกราคม 2023, หน้า 53
2023 exYan, M., exCui, J., exLi, T., exFeng, H., exHantoko, D., inนายเอกชัย กัญจนาทิพย์, อาจารย์, "Transformation and distribution of nitrogen and phosphorus in sewage sludge during supercritical water gasification", Fuel, ปีที่ 332, ฉบับที่ -, มกราคม 2023
2023 inดร.รุจิรัตน์ หาตรงจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พีชานิกา ชอบจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปาริชาติ บัวโรย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อนุศักดิ์ เกิดสิน, รองศาสตราจารย์, "Multiplex PCR Detection of Common Carbapenemase Genes and Identification of Clinically Relevant Escherichia coli and Klebsiella pneumoniae Complex", Antibiotics, ปีที่ 12, ฉบับที่ 1, มกราคม 2023, หน้า 76
Publish Year National Journal 3
2023 inนายอนุรักษ์ เครือคำ, inนายรัชชานนท์ ผงทอง, inดร.ภูวดล โดยดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exผศ.เบญจพร อุผา, exนายวัสยษฏิ์ อนันต์ปรีชากร, "การใช้ประโยชน์และสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืนจากความหลากหลายทางนิเวศลุ่มน้ำสงคราม ด้วยภูมิปัญญาและองค์ความรู้ของชุนชนเกษตร อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร", วารสารผลิตกรรมการเกษตร, ปีที่ 5, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2023, หน้า 1-12
2023 exจินดานุช ผลโยน, inรัชฎาภรณ์ อึ้งเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อุบัติการณ์ของการพบแบคทีเรียแกรมลบดื้อยาหลายขนานในสิ่งส่งตรวจที่เป็นเลือดในโรงพยาบาลชุมชนแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ", วารสารเภสัชกรรมไทย, ปีที่ 15, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2023, หน้า 1-23
2023 inนายภัทร ชุมสาย ณ อยุธยา, อาจารย์, "เคล็ดลับการเขียนบทความวิจัยวรรณคดีตะวันตก วรรณคดีอังกฤษและอเมริกัน", วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, ปีที่ 20, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2023

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในวิทยาเขตสกลนครต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2012 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 5 ปีล่าสุด

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20192007 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=04]