ผลงานวิทยาเขตสกลนคร ปี 2024

10

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

4

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

18

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

1

Award

รางวัล ปี 2024

แนวโน้มผลงานของวิทยาเขตสกลนคร

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในวิทยาเขตสกลนคร
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (310 คน)
ในวิทยาเขตสกลนคร 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในวิทยาเขตสกลนคร
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2024

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (310 คน)
ในวิทยาเขตสกลนคร ปี 2024

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในวิทยาเขตสกลนคร
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2024

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (310 คน)
ในวิทยาเขตสกลนคร ปี 2024

Publish Year International Journal 7
2024 exPhongsathon Janthasri, inดร.อัญชสา ประมวลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์, exProf. Sadik Kakak, inดร.ชัชพล ชังชู, รองศาสตราจารย์, inดร.ทวี งามวิไลกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Energy consumption comparison of two cooling systems equipped with the heat exchangers in different agricultural postharvest storage conditions", Thermal Science and Engineering Progress, ปีที่ 48, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ 2024, หน้า 1-24
2024 inนายธนวัฒน์ ภัทรวรเมธ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSangsuriyun, S., inนายเพิ่มพล กุดจอมศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวศุษมา โชคเพิ่มพูน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Image classification of lotus in Nong Han Chaloem Phrakiat Lotus Park using convolutional neural networks", Artificial Intelligence in Agriculture, ปีที่ 11, มีนาคม 2024, หน้า 23-33
2024 exSeebunrueng, K., exTamuang, S., exJarujamrus, P., exSaengsuwan, S., inดร.ณภสินธุ์ พัฒนากุล, อาจารย์, exAreerob, Y., exSansuk, S., exSrijaranai, S., "Eco-friendly thermosensitive magnetic-molecularly-imprinted polymer adsorbent in dispersive solid-phase microextraction for gas chromatographic determination of organophosphorus pesticides in fruit samples", Food Chemistry, ปีที่ 430, มกราคม 2024
2024 inนางชนยิตรี แสงวิจิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นิติกร ภู่สุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exFatima Ibrahim Abdulsalam, "Health and safety in hair salons during the Covid-19 situation: A cross-sectional study in a semi-urban district in Thailand", Public Health in Practice, ปีที่ ึ7, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2024
2024 exนายปฏิพัทธ์ สิทธิ์ประเสริฐ, inนางสาวอัจฉรา นามบุรี, อาจารย์, exศ.ดร.วรวัฒน์ เสงี่ยมวิบูล, "Vision-Based Fall Detection Using Convolution Neural Network and Long Short-Term Memory", ICIC Express Letters, ปีที่ 18, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2024, หน้า 209-218
2024 exSangwongchai, W., exThitisaksakul, M., exSriwattana, N., inดร.สุพัตรา โพธิเศษ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSakloetsakun, D., exDongsansuk, A., "Chemical composition, structural features, and physicochemical properties of starches from Thai indigenous rice varieties", International Journal of Food Properties, ปีที่ 27, ฉบับที่ 1, มกราคม 2024, หน้า 34-52
2024 exPhattharaphon Wongphutorn, exRahmah Noordin, exNor Suhada Anuar, exChanika Worasith, inดร.กุลธิดา ยะสะกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exChutima Homwong, exPatcharaporn Tippayawat, exAnchalee Techasen, exOpal Pitaksakurat, exJiraporn Sithithaworn, exChatanun Eamudomkarn, exPaiboon Sithithaworn, "Examination of Diagnostic Performance of New IgG4 Rapid Test Compared with IgG- and IgG4-ELISAs to Investigate Epidemiology of Strongyloidiasis in Northeast Thailand", American Journal of Tropical Medicine and Hygiene, ปีที่ 110, ฉบับที่ 2, มกราคม 2024, หน้า 254-262
Publish Year National Journal 3
2024 exประยูร ประเทศ, exประภาวัฒน์ บุดดา, exนิธิภัทร บุญปก, inนายธีระยุทธ จันทะนาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุขุมาภรณ์ ศรีเผด็จ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อิทธิพลของระยะปลูกและลักษณะท่อนพันธุ์ต่อการเจริญเติบโตของหญ้าเนเปียร์แคระ", วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย , ปีที่ 16, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2024, หน้า 116-126
2024 inดร.จารุมาศ เมฆสัมพันธ์, รองศาสตราจารย์, exดร.รภัชร์ เม่งช่วย, inดร.สันติ พ่วงเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิชาศิษฐ์ แสงเมฆ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเปลี่ยนแปลงสถานการณ์สิ่งแวดล้อมในช่วงการเกิดสภาวะภัยแล้งในพื้นที่อ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์และบทบาทต่อไซยาโนแบคทีเรียที่มีความสามารถในการสร้างสารพิษ", แก่นเกษตร, ปีที่ 52, ฉบับที่ Suppl.1, มกราคม 2024, หน้า 68-74
2024 inนายชุตินนท์ พุทธิวาณิชย์, อาจารย์, inนางปัททมา สุริยกุล ณ อยุธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "A STUDY OF CUSTOMER EXPECTATION RESULTED FROM MERGER AND ACQUISITION BETWEEN TOT AND CAT TELECOM COMPANY LIMITED", Journal of Roi Kaensarn Academi , ปีที่ 9, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2024

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 202420232012 >>
Publish Year International Copyrights 4
2024 inดร.ศศิน เทียนดี, อาจารย์, exนายธเนศ วงศ์หิรัณย์โชค, exนางสาวอาภัสรา ประเสริฐแก้วเพชร, exนางสาวปิยธิดา เสือเฒ่า , inนางสาวปรวี วงศ์สวัสดิ์สุริยะ, อาจารย์, inดร.ศศิธร สุชัยยะ, อาจารย์, "CompManSys-KL01: ระบบจัดการค่าตอบแทนบุคลากร", Kasetsart University, 2024
2024 inดร.ศศิน เทียนดี, อาจารย์, exนางสาวจณิสตา กาญจนอโนทัย, exนางสาวศศินา สิมาพันธ์, inนางสาวปรวี วงศ์สวัสดิ์สุริยะ, อาจารย์, inดร.ศศิธร สุชัยยะ, อาจารย์, "OMR-KL02: ระบบบริหารการจัดการการตรวจข้อสอบแบบปรนัย เวอร์ชัน 2.0", Kasetsart University, 2024
2024 inดร.ศศิน เทียนดี, อาจารย์, exนายณพิชญ์สิษฐ์ ทองไหลรวม, exนายศิวัช จันวิลัย, inนางสาวปรวี วงศ์สวัสดิ์สุริยะ, อาจารย์, inดร.ศศิธร สุชัยยะ, อาจารย์, "KUClass – Logic2Code: ระบบห้องเรียนออนไลน์สำหรับพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์", Kasetsart University, 2024
2024 inดร.ศศิน เทียนดี, อาจารย์, exนายเตชวัน ทิพย์สุวรรณ, exนายชัยพล โอบอ้อม, inนางสาวปรวี วงศ์สวัสดิ์สุริยะ, อาจารย์, inดร.ศศิธร สุชัยยะ, อาจารย์, "KUSupport: ระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน", Kasetsart University, 2024

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 5 ปีล่าสุด

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20192007 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=04]