Person Image

  Education

  • ศป.บ.(ทัศนศิลป์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2530
  • ร.บ.(ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ), มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ไทย, 2535
  • พบ.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ไทย, 2538
  • ปร.ด.(บริหารทรัพยากรมนุษย์), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ไทย

  Expertise Cloud

  Competitive AdvantageEmployee PerformanceEntrepreneurial OrientationEntrepreneurshipgood governanceHuman Resource PracticeInnovationMotivationOrganization ClimateOrganizational climateOrganizational CommitmentOrganizational Commitment Organizational CultureOrganizational dynamic capabilityPerformanceQuality of Work LifesatisfactionService qualitysewing worksSmall and Medium EnterprisesStrategic leadershipTeaching qualityTeam CharacteristicTeam LeadershipTeam PerformanceTrainingTransformational LeadershipTransforrnational Leadership. Job SatisfactionUniversity CharacteristicsUniversity PersonalityWords of mouthการเเลกเปลี่ยนความรู้การตลาดอิเล็กทรอนิกส์การทำงานเป็นทีมการบริหารโครงการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์การบริหารทรัพยากรมนุษย์การบริหารทัพยากรมนุษย์การบริหารธุรกิจการเป็นสมาชิกที่ดีการหลอมรวมสถาบันอุดมศึกษาความเครียดในการทำงานความเชื่ออำนาจควบคุม (locus of control)ความต้องการความผูกพันต่อองค์การความผูกพันต่อองศ์การความพึงพอใจความภักดีต่อสถาบันอุดมศึกษาความภักดีในตราสินค้าความรอบรู้ความวามเครียดในการทำงาน (job stress)ความสามารถของบุคลากรความสามารถเชิงนวัตกรรมความสามารถเชิงพลวัตองค์การความสำคัญระหว่างภาวะผู้นำคุณภาพชีวิตการทางานคุณภาพชีวิตการทำงานคุณภาพชีวิตในการทำงานคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอนคุณภาพด้านการให้บริการคุณภาพสินค้าและบริการคุณลักษณะของทีมคุณลักษณะงาน (job characteristic)จ.กาฬสินธุ์จ.นครพนม จ.มุกดาหารจ.สกลนครช่องทางการสื่อสารธรรมาภิบาลนวัตกรรมบรรยากาศองค์การบรรยากาศองค์การ (organizational climate)บรรยากาศองศ์การบุคลากรสายวิชาการประสิทธิภาพการปฏิบัติงานปัจจัยด้านองค์การแปรสภาพผลการดาเนินงานผลการดำเนินงานผลการปฏิบัติงานผลการปฏิบัติงานบุคลากรสายผู้สอนผลงานของทีมผลดำเนินการผู้ประกอบการขนาดย่อมแผนยุทธศาสตร์พฤติกรรมภาวะผู้นาแบบแปรสภาพภาวะผู้นำภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมภาวะผู้นำแบบทีมภาวะผู้นำแปรสภาพวัฒนธรรมองค์การวิสาหกิจชุมชนสถาบันอุดมศึกษาสมรรถนะสมาชิกที่ดีหลักสูตรการฝึกอบรมองค์การบริหารส่วนตำบลองค์การสุขภาพดีอิทธิพลอิทธิพลของพฤติกรรมอิทธิพลของวัฒนธรรมองค์การ

  Interest

  การบริหารโครงการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์

  Administrative Profile

  • พ.ค. 2566 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต (ผู้รักษาการแทน) สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร
  • ต.ค. 2561 - ปัจจุบัน รองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • พ.ย. 2565 - พ.ย. 2565 คณบดี (ผู้รักษาการแทน) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
  • ต.ค. 2561 - พ.ย. 2561 คณบดี (ผู้รักษาการแทน) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
  • มิ.ย. 2561 - ก.ย. 2561 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารและวางแผน วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ต.ค. 2553 - ต.ค. 2557 คณบดี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 18 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 15 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
  • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 51 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 5 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 46 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 1 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

  Person Relation

  Show All (91)