คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร วิทยาเขตสกลนคร

1

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

2

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

Interest

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Development) ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and medium-sized enterprises : SMEs)Business Development ProjectsChoice experimentCustomer Loyaltycustomer satisfactionDecision-Making PerformanceEcosystem servicesEmployee commitmentEnglish tensesFinancial reporting effectivenessfirm performanceInformation AdvantageInnovationJob SatisfactionLexical ApproachLoyaltyManagement ForecastMarketing MixMarketing mix factorsMeta-analysisOrganization commitmentorganizational commitmentOTOPOutstanding Loan AdministrationPsychological factorsQuality of Financial InformationQuality of work lifeReading ComprehensionRisk CommunicationService QualitySMEs Thailand NetworksSMEs:Small and Medium EnterprisesWetland valuationกฎหมายละเมิดกฎหมายอาญากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษากลยุทธ์การปรับตัวขององค์การการกำกับดูแลกิจการการเขียนภาษาอังกฤษการควบคุมภายในการเงินการจัดการกีฬาการจัดการความรู้การจัดทำบัญชีการตลาดการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนการนำนโยบายไปปฏิบัติการบริหารจัดการการบังคับใช้กฎหมายการบัญชีการเงิน การบัญชีบริหาร การประเมินการปรับตัวขององค์การการป้องกันและปราบปรามการเปรียบเทียบการผ่อนชำระเงินกู้การฝึกด้วยน้ำหนักการพัฒนาการพัฒนาการเรียนรู้การพัฒนาชุมชนการพัฒนาผลิตภัณฑ์การมีส่วนร่วมการมีส่วนร่วมของชุมชนการรับรู้การสอนภาษาอังกฤษการออกกำลังกายข้าวฮางความต้องการความผูกพันต่อองค์การความพร้อมความพึงพอใจความพึงพอใจในการทำงานคุณภาพชีวิตการทำงานจังหวัดสกลนครชุมชนนโยบายสาธารณะนิสิตบึงโขงหลงแบดมินตันเปอร์เซ็นต์ไขมันผลการดำเนินงานผลิตภัณฑ์ OTOPผลิตภัณฑ์ชุมชนผู้สูงอายุพฤติกรรมภาวะผู้นำภาษาไทยภาษาอังกฤษวัฒนธรรมองค์การวิสาหกิจชุมชนสถาบันอุดมศึกษาสมรรถภาพทางกายสัดส่วนร่างกายสินค้าแปรรูปจากพริก (Chilli Products)สินค้าแปรรูปจากพริก (Processed Chilli Products)หลักฐานเชิงประจักษ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดResource

นักวิจัยทั้งหมด 72 คน (รองศาสตราจารย์ 1 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 21 คน, อาจารย์ 44 คน, นักวิชาการศึกษา 1 คน, ครู 2 คน, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 240 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 230 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 72 โครงการ)
 • ทุนนอก 40 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 29 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 18 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 315 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 87 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 228 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 22 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 4 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 6 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 11 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 1 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 8 รางวัล (เกียรติบัตร 0 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 รางวัล, ประชุมวิชาการ 8 รางวัล)