คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร วิทยาเขตสกลนคร

2

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

26

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

9

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

0

Award

รางวัล ปี 2020

Interest

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Development) ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and medium-sized enterprises : SMEs)Business Development ProjectsChoice experimentCustomer Loyaltycustomer satisfactionDecision-Making performanceEcosystem serviceseco-tourismELFEmployee commitmentEmployee engagementEnglish for professional communication skillsEnglish TensesEntrepreneurshipEpigram billboardfactor analysisFinancial reporting effectivenessFirm performanceGovernance ScoresInformation AdvantageInnovationIntegrated Water Resources ManagementIntelligent customer leaningIntensive knowledge based operationinterlingualJob Characteristic FactorsJob CharacteristicsJob SatisfactionKnowledgeLexical ApproachLoyaltyManagement ForecastMarketing MixMarketing mix factorsMarketing program development orientationMarketing PromotionMeta-analysismeta-regression analysisMotivationNet Profit MarginNong Han WetlandOrganization commitmentOrganization performanceOrganizational Climateorganizational commitmentOrganizational flexibility strategyOTOPOutstanding loan administrationParticipationParticipatory Risk Assessmentpast tense markerPersuasion billboardpolicy recommendationPsychological factorsQuality of Financial InformationQuality of work lifeReading ComprehensionRisk CommunicationService QualitySMEs Thailand NetworksSMEs:Small and Medium EnterprisesWetland valuationกฎหมายอาญากลยุทธ์การปรับตัวขององค์การการท่องเที่ยวการบัญชีบริหาร การพัฒนาการมีส่วนร่วมการสอนภาษาอังกฤษการออกกำลังกายข้าวฮางความต้องการความผูกพันต่อองค์การความพร้อมความพึงพอใจความพึงพอใจในการทำงานคุณภาพชีวิตการทำงานจังหวัดสกลนครชุมชนนโยบายสาธารณะนิสิตบึงโขงหลงเปอร์เซ็นต์ไขมันผลการดำเนินงานผลิตภัณฑ์ OTOPผลิตภัณฑ์ชุมชนผู้สูงอายุภาวะผู้นำภาษาไทยภาษาอังกฤษวัฒนธรรมองค์การวิสาหกิจชุมชนสถาบันอุดมศึกษาสมรรถภาพทางกายสัดส่วนร่างกายสินค้าแปรรูปจากพริก (Chilli Products)สินค้าแปรรูปจากพริก (Processed Chilli Products)หลักฐานเชิงประจักษ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดResource

นักวิจัยทั้งหมด 71 คน (รองศาสตราจารย์ 1 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 17 คน, อาจารย์ 47 คน, นักวิชาการศึกษา 1 คน, ครู 2 คน, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 14 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 12 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 9 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 225 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 216 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 64 โครงการ)
 • ทุนนอก 40 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 29 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 18 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 293 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 74 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 219 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 22 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 4 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 6 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 11 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 1 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 7 รางวัล (เกียรติบัตร 0 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 รางวัล, ประชุมวิชาการ 7 รางวัล)

แสดงความคิดเห็น

(0)