คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร วิทยาเขตสกลนคร

1

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

0

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

0

Award

รางวัล ปี 2024

Interest

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Development) ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and medium-sized enterprises : SMEs)attitudesBusiness Development ProjectsBusiness PartnerChoice experimentCommunity EnterpriseCompetitive AdvantageCOVID-19Cultural tourismCustomer LoyaltyCustomer satisfactionDecision-Making PerformanceEcosystem servicesEmployee commitmentEnglish TensesEntrepreneurEntrepreneurial leadershipEntrepreneurshipFinancial reporting effectivenessfirm performanceinformation advantageInnovationJob SatisfactionKnowledge ManagementLexical ApproachLoyaltyManagement ForecastMarketing ManagementMarketing mixMarketing mix factorsMeta-analysisOrganization commitmentOrganizational CommitmentOTOPParticipationPsychological Factorspublic entrepreneurshipQuality of Financial InformationQuality of Work lifeReading ComprehensionRisk CommunicationService QualitySMEs Thailand NetworksSMEs:Small and Medium Enterprisessustainable tourismWetland valuationกฎหมายอาญากลยุทธ์การปรับตัวขององค์การการควบคุมภายในการจัดการกีฬาการจัดการความรู้การจัดการทรัพยากรมนุษย์การตลาดการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนการบัญชีการบัญชีบริหาร การพัฒนาการพัฒนาผลิตภัณฑ์การมีส่วนร่วมการเรียนภาษาอังกฤษข้าวฮางความได้เปรียบเชิงการแข่งขันความต้องการความต้องการของผู้บริโภคความเป็นผู้ประกอบการภาครัฐความผูกพันต่อองค์การความพึงพอใจความพึงพอใจในการทำงานความยั่งยืนความรับผิดทางอาญาคุณภาพชีวิตการทำงานคุณภาพชีวิตในการทำงานจังหวัดสกลนครชุมชนเดินวิ่งเสมือนจริงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนโยบายสาธารณะ นิสิตบริหารธุรกิจบึงโขงหลงแบดมินตันเปอร์เซ็นต์ไขมันโปรแกรมการออกกำลังกายผลการดำเนินงานผลิตภัณฑ์ OTOPผลิตภัณฑ์ชุมชนผู้สูงอายุพฤติกรรมภาวะผู้นำภาษาไทยภาษาอังกฤษวัฒนธรรมองค์การวิสาหกิจชุมชนสมรรถภาพทางกายสัดส่วนร่างกายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัด

Executives

คณบดี

รองคณบดี

ดร. ขวัญชนก ห่านนิมิตกุลชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

E-Mail: famknw@ku.ac.th

Tel.: 042725039

นางสาว นันทิยา พรมทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

E-Mail: famnyp@ku.ac.th

Tel.: 0-4272-5039

นางสาว นัฐนันท์ ศักดิ์สัมฤทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายบริหารและการต่างประเทศ

E-Mail:

Tel.: 042725039Resource

นักวิจัยทั้งหมด 78 คน (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 37 คน, อาจารย์ 36 คน, นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ 1 คน, นักวิชาการศึกษา 1 คน, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ 1 คน, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 15 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 13 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 12 โครงการ)
 • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 287 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 272 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 98 โครงการ)
 • ทุนนอก 37 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 20 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 21 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 471 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 147 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 324 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 3 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 3 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
 • Unknown 6 เรื่อง (Unknown 6 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 26 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 4 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 7 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 11 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 4 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 17 รางวัล (เกียรติบัตร 1 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 3 รางวัล, ประชุมวิชาการ 13 รางวัล)