คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร วิทยาเขตสกลนคร

14

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

3

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

9

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

0

Award

รางวัล ปี 2022

Interest

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Development) ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and medium-sized enterprises : SMEs)attitudesBusiness Development ProjectsChoice experimentCultural TourismCustomer LoyaltyCustomer satisfactionDecision-Making performanceEcosystem servicesEmployee commitmentEnglish tensesEntrepreneurshipFinancial reporting effectivenessfirm performanceInformation AdvantageInnovationJob SatisfactionLexical ApproachLoyaltyManagement ForecastMarketing ManagementMarketing mixMarketing mix factorsMeta-analysisOrganization commitmentorganizational commitmentOTOPPsychological Factorspublic entrepreneurshipQuality of Financial InformationQuality of work lifeReading comprehensionRisk CommunicationService QualitySMEs Thailand NetworksSMEs:Small and Medium Enterprisessustainable tourismWetland valuationกฎหมายอาญากลยุทธ์การปรับตัวขององค์การการจัดการกีฬาการจัดการความรู้การจัดการทรัพยากรมนุษย์การตลาดการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนการบัญชีการบัญชีบริหาร การพัฒนาการพัฒนาผลิตภัณฑ์การมีส่วนร่วมการสอนภาษาอังกฤษข้าวฮางความต้องการความต้องการของผู้บริโภคความผูกพันต่อองค์การความพึงพอใจความพึงพอใจในการทำงานคุณภาพชีวิตการทำงานคุณภาพชีวิตในการทำงานจังหวัดสกลนครชุมชนนโยบายสาธารณะนิสิตบริหารธุรกิจบึงโขงหลงแบดมินตันเปอร์เซ็นต์ไขมันโปรแกรมการออกกำลังกายผลการดำเนินงานผลิตภัณฑ์ OTOPผลิตภัณฑ์ชุมชนผู้สูงอายุพฤติกรรมภาวะผู้นำภาษาไทยภาษาอังกฤษวัฒนธรรมองค์การวิสาหกิจชุมชนสถานศึกษา Restorative Justiceสถาบันอุดมศึกษาสมรรถภาพทางกายสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพสัดส่วนร่างกายสินค้าแปรรูปจากพริก (Chilli Products)สินค้าแปรรูปจากพริก (Processed Chilli Products)สุขภาพสุญญรูปหลักฐานเชิงประจักษ์ห่วงโซ่อุปทานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอนุพากย์อัตรากาไรสุทธิอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นอัตราแลกเปลี่ยนอิทธิพลโอกาสการจ้างงาน

ExecutivesResource

นักวิจัยทั้งหมด 74 คน (รองศาสตราจารย์ 1 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 25 คน, อาจารย์ 41 คน, นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 คน, นักวิชาการศึกษา 1 คน, ครู 2 คน, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 10 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 266 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 253 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 86 โครงการ)
 • ทุนนอก 37 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 20 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 21 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 397 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 118 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 279 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 23 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 4 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 7 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 11 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 1 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 9 รางวัล (เกียรติบัตร 1 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 รางวัล, ประชุมวิชาการ 8 รางวัล)