คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร วิทยาเขตสกลนคร

13

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

15

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

Interest

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Development) ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and medium-sized enterprises : SMEs)Business Development ProjectsChoice experimentCultural TourismCustomer LoyaltyCustomer satisfactionDecision-Making PerformanceEcosystem servicesEmployee commitmentEnglish TensesEntrepreneurshipFinancial reporting effectivenessFirm performanceinformation advantageInnovationJob SatisfactionLexical ApproachLoyaltyManagement ForecastMarketing ManagementMarketing mixMarketing mix factorsMeta-analysisMultinational EnterpriseNeeds AnalysisNet Profit MarginNew product developmentNong Han WetlandOrganization commitmentOrganization performanceOrganizational Climateorganizational commitmentOrganizational flexibility strategyOTOPOutstanding Loan AdministrationParticipationParticipatory Risk Assessmentpast tense markerPersuasion billboardPROProductProduct advantagePsychological factorsQuality of Financial InformationQuality of work lifeReading ComprehensionRisk Communicationrisk perceptionService QualitySmall and Medium EnterprisesSMEs Thailand NetworksSMEs:Small and Medium Enterprisessocial networkStressStress-copingStudentsustainable tourismThai EFL studentsWetland valuationกฎหมายอาญากลยุทธ์การปรับตัวขององค์การการจัดการกีฬาการจัดการความรู้การท่องเที่ยวการบัญชีบริหาร การพัฒนาการพัฒนาผลิตภัณฑ์การมีส่วนร่วมการสอนภาษาอังกฤษข้าวฮางความต้องการความผูกพันต่อองค์การความพึงพอใจในการทำงานคุณภาพชีวิตการทำงานคุณภาพชีวิตในการทำงานจังหวัดสกลนครชุมชนนโยบายสาธารณะนิสิตบึงโขงหลงแบดมินตันเปอร์เซ็นต์ไขมันโปรแกรมการออกกำลังกายผลการดำเนินงานผลิตภัณฑ์ OTOPผลิตภัณฑ์ชุมชนผู้สูงอายุพฤติกรรมภาวะผู้นำภาษาไทยภาษาอังกฤษวัฒนธรรมองค์การวิสาหกิจชุมชนสถาบันอุดมศึกษาสมรรถภาพทางกายสัดส่วนร่างกายสินค้าแปรรูปจากพริก (Chilli Products)สินค้าแปรรูปจากพริก (Processed Chilli Products)หลักฐานเชิงประจักษ์

Executives

คณบดี

รองคณบดี

นาย วรสิทธิ์ วงศ์อดิศัย, อาจารย์

บริหารและพัฒนาคุณภาพองค์กร

E-Mail: famwsw@csc.ku.ac.th

Tel.: 0-4270-5039Resource

นักวิจัยทั้งหมด 72 คน (รองศาสตราจารย์ 1 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 22 คน, อาจารย์ 43 คน, นักวิชาการศึกษา 1 คน, ครู 2 คน, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 250 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 239 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 79 โครงการ)
 • ทุนนอก 36 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 20 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 20 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 358 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 99 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 259 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 22 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 4 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 6 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 11 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 1 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 8 รางวัล (เกียรติบัตร 0 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 รางวัล, ประชุมวิชาการ 8 รางวัล)