สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สกลนคร

3

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

6

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

0

Award

รางวัล ปี 2022

Interest

agricultural soilBagasse ashBidding decisionBorder crossing transportChiang Khruea Lateritic Soil (CKLS)Compressive strengthConcreteCondominium constructionConstruction projectscrack patternsDisturbed State ConceptDrainage systemErosion MonitoringFerrocementfire-damageFire-protectionFloodFly ashFreightFreight transportgeogridGeopolymerhydropowerHYDRUS-1DInteractionINTERLOCKING BLOCKLATERITIC SOILleaching processesLightweightLightweight concretelightweight geomaterialsMekong mainstreamPermeabilitypervious concretePlastic WastePorous concretePost-Fire StrengthProcurementPublic participatorypulloutRecycled plastic beadReinforced embankmentResilient modulusriskEnvirolmnatal managementRoad safetyRoadside surveysShear strengthSize of coarse aggregateSkid Resistancesoil columnSongkram confluenceStructural EngineeringTenderingtoughnessTraffic evaluationTraffic impacttransboundary impactTrip generationTrip rateVoid ratioWater Quality Indexwater resourcesZebra crossingกระบวนการผลิตแผ่นยางพาราการกัดเซาะการขนส่งเพื่อการท่องเที่ยวการเข้าถึงการจัดการน้ำการจัดการมูลฝอยการดำเนินการนำกลับมาใช้ใหม่การนำมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่การบำบัดน้ำเสียการพัฒนาอย่างยั่งยืนการมีส่วนร่วมของประชาชนกำลังอัดขยะพลาสติกขยะอินทรีย์ของเหลือทิ้งอุตสาหกรรมเกษตรขี้เถ้าแกลบความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์คอนกรีตพรุนจีโอโพลิเมอร์ดินลูกรังถุงรีดตะกอนเถ้าชานอ้อยเถ้าลอยธนาคารขยะชุมชนน้ำเสียบล็อกประสานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนผักตบชวาภาระบรรทุกสารอินทรีย์ระบบกวนไร้อากาศระบบการขนส่งระบบบำบัดน้ำเสียบึงประดิษฐ์แบบไหลใต้ผิวดินวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเศษอาหารหนองเลิงเปือยหนองหารหนอนแมลงวันลาย

ExecutivesResource

นักวิจัยทั้งหมด 3 คน (นักวิทยาศาสตร์ 2 คน, วิศวกร 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 1 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0.00 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 18 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 2.60 ล้านบาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 9 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 43 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 27 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 21 โครงการ)
 • ทุนนอก 39 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 22 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 27 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 180 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 74 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 106 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 14 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 11 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, 0 เชิงสาธารณะ, เชิงพาณิชย์ 3 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 6 รางวัล (เกียรติบัตร 1 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 4 รางวัล, ประชุมวิชาการ 1 รางวัล)