สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สกลนคร

5

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

4

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

5

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

Interest

agricultural soilbagasse ashBidding decisionBorder crossing transportChiang Khruea Lateritic soil (CKLS)Compressive strengthCondominium constructionConstruction projectsCrack patternsDisturbed State ConceptDrainage systemErosion monitoringFerrocementfire-damagefire-protectionFloodFly ashFreightFreight TransportGeogridGeopolymerhydropowerHYDRUS-1DinteractionINTERLOCKING BLOCKLATERITIC SOILLeaching processesLightweightLightweight concreteLightweight geomaterialsMasonryMass Flow AnalysisMekong mainstreamMRC water quality indicesNumericalorganic wasteOrigin destinationPermeabilityPervious concretePlastic WastePorous concretePost-fire strengthProcurementPublic participatorypulloutRecycled plastic beadreinforced embankmentResilient modulusriskEnvirolmnatal managementRoad safetyRoadside surveysSize of coarse aggregateSkid ResistanceTenderingtoughnessTraffic evaluationTraffic impacttransboundary impactTrip generationTrip rateVoid ratioWater Quality Indexwater resourcesZebra Crossingกระบวนการผลิตแผ่นยางพาราการกัดเซาะการขนส่งเพื่อการท่องเที่ยวการเข้าถึงการจัดการน้ำการจัดการมูลฝอยการดำเนินการนำกลับมาใช้ใหม่การนำมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่การบำบัดน้ำเสียการพัฒนาอย่างยั่งยืนการมีส่วนร่วมของประชาชนกำลังอัดขยะพลาสติกขยะอินทรีย์ขี้เถ้าแกลบความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์คอนกรีตพรุนจีโอโพลิเมอร์ดินลูกรังถุงรีดตะกอนเถ้าชานอ้อยเถ้าลอยธนาคารขยะชุมชนน้ำเสียบล็อกประสานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนผักตบชวาภาระบรรทุกสารอินทรีย์ระบบกวนไร้อากาศระบบการขนส่งระบบบำบัดน้ำเสียบึงประดิษฐ์แบบไหลใต้ผิวดินวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเศษอาหารหนองเลิงเปือยหนองหารหนอนแมลงวันลาย

ExecutivesResource

นักวิจัยทั้งหมด 1 คน (นักวิทยาศาสตร์ 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 1 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0.00 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 18 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 2.60 ล้านบาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)
 • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 38 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 25 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 17 โครงการ)
 • ทุนนอก 39 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 22 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 27 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 165 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 65 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 100 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 14 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 11 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, 0 เชิงสาธารณะ, เชิงพาณิชย์ 3 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 6 รางวัล (เกียรติบัตร 1 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 4 รางวัล, ประชุมวิชาการ 1 รางวัล)