Expertise Cloud

ECRSHeuristicHeuristic algorithmMathematical ModelVehicle routing problemกระบวนการผลิตกระบวนการผลิตซ้ำกระบวนการลำดับขั้นเชิงวิเคราะห์กันชนท้ายรถยนต์การกำหนดราคาการควบคุมด้วยการมองเห็นการควบคุมน้ำหนักการจัดการคงคลังการจัดตารางการจัดตารางการผลิตการจัดตารางผลิตการจัดสมดุลสายการผลิตการจัดสรรการตัดวัสดุสองมิติการตัดสินใจแบบหลายหลักเกณฑ์การติดตามสุขภาพเครื่องจักรการติดตามสุขภาพเครื่องจักร Lossการทดลองการปรับปรุงกระบวนการผลิตการปรับปรุงประสิทธิภาพการสูญเสียการหาตำแหน่งการหาพื้นที่จัดตั้งของเสียขีดจำกัดควบคุมบนขีดจำกัดควบคุมล่างเข้าก่อนออกก่อนความเร็วในการผลิตความสูญเปล่า 8 ประการความสูญเปล่าในกระบวนการผลิตคอขวดคู่แข่งขันเคมีนส์เครื่องจักรแบบขนานเครื่องจักรแบบขนาน การจัดตารางเวลาเครื่องปั้นดินเผาเครื่องมือควบคุมคุณภาพ 7 ชนิดจุดคุ้มทุนตัวแบบทางคณิตศาสตร์ตัวแบบทางคณิตศาสตร์ distribution planningเทคนิคการตั้งคำถามเทคนิคการลดความสูญเปล่าแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ประสิทธิภาพการทำงานประสิทธิภาพการผลิตปัญหาการจัดเส้นทางการเดินรถปัญหาการมอบหมายงานผลเฉลยที่ดีที่สุดผังโรงงานผ้าย้อมครามแผนผังก้างปลาแผนผังการไหลแผนภูมิกระบวนการผลิตแผนภูมิการปฏิบัติงานคน-เครื่องจักรแผนภูมิคน-เครื่องจักรแผนภูมิควบคุม Weight Controlแผนภูมิจาก-ไปแผนภูมิแสดงความสัมพันธ์ยางแท่งยาและเวชภัณฑ์ใดหมดอายุก่อนจ่ายออกไปก่อนรถตัดอ้อยรถรับส่งพนักงานรอบเวลาทำงานรอบเวลาทำงาน Production Planningรอบเวลาสั่งซื้อระบบลีนรับซื้ออ้อยรูปแบบทางคณิตศาสตร์รูปแบบวิธีการทางคณิตศาสตร์โรงงานยางอัดแท่งลานรับซื้ออ้อยลำดับการตัดวงจรการพัฒนาคุณภาพวางผังโรงงานวิธีการทางคณิตศาสตร์วิธีเพื่อนบ้านใกล้ที่สุดวิธีอาณาจักรมดเวลาการประมวลผลเวลาเตรียมการเวลามาตรฐานเวลาว่างเวลาสูญเปล่าเวลาสูญเปล่าในกระบวนการตัดเวลาเสร็จสิ้นรวมต่ำสุดเวลาเสร็จสิ้นรวมต่ำสุด Schedulingสินค้าคงคลังสินค้าหลายผลิตภัณฑ์หลักการ 4M1Eหลักการทำไมหลักการลดความสูญเปล่าหลักการลดความสูญเสียหอยขมอัตราผลตอบแทนโอกาสในการขายสูงสุดฮิวรีสติก

Interest


Resource

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
 • ทุนใน 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
 • ทุนใน 14 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 8 โครงการ)
 • ทุนนอก 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 35 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 3 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 32 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
 • Unknown 1 เรื่อง (Unknown 1 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 13 เรื่อง (เชิงวิชาการ 9 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 4 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

 • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก