Person Image

  Education

  • ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย, 2540
  • บธ.ม.การตลาด, มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต, ไทย, 2546
  • บธ.บ.การตลาด, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ไทย, 2551

  Expertise Cloud

  กลยุทธ์ทางการตลาด (Marketing Strategy) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Development) การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Planning) การวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงิน (Financial Feasibility Study) ความต้องการของผู้บริโภค (Consumers’ Demand) ช่องทางการจัดจำหน่าย (Marketing Channel) ตลาดส่งออก (Export Markets) ทัศนคติ (Attitude) ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and medium-sized enterprises : SMEs) ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and medium-sized enterprises: SMEs) พฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior)add valueAntidesma elutinosumBargaining powerBiscuit StickBusiness Development ProjectsCommunity enterprises ConsumerDirectioneffectivenessefficiencyevaluationfinancial evidenceindigoIndigo Cotton FabricIndigo cotton FobricKamar BandKeywords: Kamar bandLocal wisdomLocol wisdommanagementMaoMarketing PromotionOTOPPotentialProcessed Products from Nile-Tilapia FishProducersProductProduct value-addedProduct volue-odded' Potentiol' community enterprlsesSakon Nakhon provinceSMEs Thailand NetworksSMEs:Small and Medium EnterprisesStrategic planstrategieSupply chainuniversity selection behaviorการกระจายสินค้าการแก้ไขปัญหาความยากจนการจัดการทางการตลาดการตลาดการต่อรองราคาการประเมินการแปรรูปการพัฒนาการพัฒนาการตลาด (Marketing Products Development)การรับรู้คุณภาพในการให้บริการการวางแผนกลยุทธ์ครัวเรือนยากจนต้นแบบความคาดหวังความพึงพอใจจ.สกลนครจริยธรรมทางธุรกิจตัวแทนจำหน่ายนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6ประสิทธิผลประสิทธิผลของการทำรายงานปัจจัยที่มีอิทธิพลผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ ๓ ดำ แห่งภูพาน (3-Blacks from the Phu-Phan)ผลิตภัณฑ์ OTOPผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นผ้าขาวม้าทอมือผ้าฝ้ายทอมือผู้บริโภคผู้บริโภค Business Ethicsผู้ผลิตแผนกลยุทธ์แผนยุทธศาสตร์พลังสามประสานพันธมิตรทางการค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นเม่าราชการท้องถิ่นราชการท้องที่ศูนย์รวมจำหน่ายศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ (The Phu-Phan Royal Development Study Center)เศรษฐกิจสร้างสรรค์สกลนครโมเดลสินค้าแปรรูปจากพริก (Chilli Products)สินค้าแปรรูปจากพริก (Processed Chilli Products)หนองหารเฉลิมพระเกียรติหมากเม่าห่วงโซ่อุปทานแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครอบจ.อุตสาหกรรมผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ

  Interest


  Administrative Profile


  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 14 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 10 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
  • ทุนนอก 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 11 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 2 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 9 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 9 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 3 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 6 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 2 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 2 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก