Person Image

  Education

  • ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย, 2540
  • บธ.ม.การตลาด, มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต, ไทย, 2546
  • บธ.บ.การตลาด, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ไทย, 2551
  • บธ.ด. บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ไทย, 2565

  Expertise Cloud

  Marketing Network กลยุทธ์ทางการตลาด (Marketing Strategy) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Development) การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Planning) การวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงิน (Financial Feasibility Study) ความต้องการของผู้บริโภค (Consumers’ Demand) ช่องทางการจัดจำหน่าย (Marketing Channel) ตลาดส่งออก (Export Markets) ทัศนคติ (Attitude) ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and medium-sized enterprises : SMEs) ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and medium-sized enterprises: SMEs) พฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior)add valueAntidesma elutinosumBargaining powerBiscuit StickBusiness Development ProjectsCommunity enterprises ConsumerConsumer complaintConsumer perspectiveConsumer productConsumer Products Industry SectorConsumer protectionConsumersConsumers Demanddecision influential factorsDirectioneffectivenessefficiencyevaluationfinancial evidenceindigoIndigo Cotton FabricIndigo cotton FobricIndustrial BusinessKamar BandKeywords: Kamar bandLocal wisdomLocol wisdommanagementMaoMarket OrientatioMarketing ethicsMarketing ManagementMarketing PromotionOTOPPotentialProcessed Products from Nile-Tilapia FishProducersProductProduct DevelopmentProduct value-addedProduct volue-odded' Potentiol' community enterprlsesRelationship ManagementSakon Nakhon provinceSMEs Thailand NetworksSMEs:Small and Medium EnterprisesStrategic planการตลาดการบริหารการตลาดการบริหารความสัมพันธ์การประเมินการแปรรูปการพัฒนาการพัฒนาการตลาด (Marketing Products Development)การพัฒนาผลิตภัณฑ์การมีส่วนร่วมของผู้ขายการมุ่งเน้นตลาดการรับรู้คุณภาพในการให้บริการการวางแผนกลยุทธ์ครัวเรือนยากจนต้นแบบความคาดหวังความพึงพอใจเครือข่ายทางการตลาดจ.สกลนครจริยธรรมทางธุรกิจตัวแทนจำหน่ายธุรกิจอุตสาหกรรมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6ประสิทธิผลประสิทธิผลของการทำรายงานปัจจัยที่มีอิทธิพลผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ ๓ ดำ แห่งภูพาน (3-Blacks from the Phu-Phan)ผลิตภัณฑ์ OTOPผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นผ้าขาวม้าทอมือผ้าฝ้ายทอมือผู้บริโภคผู้บริโภค Business Ethicsผู้ผลิตแผนกลยุทธ์สกลนครโมเดลห่วงโซ่อุปทานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครอบจ.อุตสาหกรรมผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ

  Interest

  การตลาด, การจัดซื้อ, โลจิสติกส์

  Administrative Profile


  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 7-310/1 ชั้น 3 อาคาร 7

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 15 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 11 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
  • ทุนนอก 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 13 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 4 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 9 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 9 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 3 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 6 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 3 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 2 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Factors influencing university selection of Grade 12 students in the upper northeastern region of ThailandSukhawatthanakun K., Muangkot T., Wongpangson K., Kultangwattana W., Promnanuritte K.2010Kasetsart Journal - Social Sciences
  31(3),pp. 307-318
  0
  2The development of Nong Hani Chalennphrakiat Park for lotus species collection, ecological tourist attraction and local economic developmentKhrueakham A., Shatachote S., Sukhawatthanakun K., Pongkuleekarn S., Sreemart A.2010Social Sciences
  5(3),pp. 270-275
  1