Search Result of "Direction"

About 123 results
Img

งานวิจัย

ลักษณะทิศทางลมที่มีผลจากโครงสร้างกายภาพภายในเมืองหลวงกรุงเทพมหานคร (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายกิตติชัย ดวงมาลย์, อาจารย์

แหล่งทุน:บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

Img
Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

CURRENT STATUS AND DIRECTION OFSUSTAINABLE CONSUMPTION AND PRODUCTION (SCP) IN THAILAND

ผู้แต่ง:ImgDr.Thumrongrut Mungcharoen, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img Img

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาภาวะผู้นำและทิศทางใหม่เพื่อการพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย (2004)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนกองทุนวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (7) ประชุมวิชาการ (3)

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนากระบวนการแช่แข็งแบบควบคุมทิศทางลมสำหรับผลไม้แช่แข็งคุณภาพสูง (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img

งานวิจัย

การวัดความยาวข้าวโพดฝักอ่อนแบบไม่กจำกัดทิศทางการจัดวางด้วยวิธีถดถอยซ้ำที่แข็งแกร่ง (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อมรฤทธิ์ พุทธิพิพัฒน์ขจร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน(เงินสนับสนุนโครงงานวิศวกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

ผลลัพธ์:วารสาร (3)

Img
Img
1234567