Person Image

  Education

  • ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย, 2540
  • บธ.ม.การตลาด, มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต, ไทย, 2546
  • บธ.บ.การตลาด, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ไทย, 2551
  • บธ.ด. บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ไทย, 2565

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของกันยารัตน์

  Policy

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย/บริหารของกันยารัตน์ 1 ปีล่าสุด

  Year Policy 3
  2013 เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :พัฒนาชุมชนอำเภอบึงโขงหลง การใช้ประโยชน์ :นำไปใช้ในการวางแผนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรัษณ์เขตอำเภอบึงโขงหลง,22 ส.ค. 2013 - 22 ส.ค. 2013
  2013 เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร การใช้ประโยชน์ :นำไปใชนกาวางนโยบายกำหนดแผนงานขององค์การบริารส่วนจังหวัดสกลนครในปัถัดไป,25 ก.ค. 2013 - 12 ก.ย. 2014
  2013 เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร การใช้ประโยชน์ :นำไปใช้ในการวางแผนการปะชาสัมพันธ์รับสมัครนิสิตใหม่ของมหาวิทยาลั,21 ม.ค. 2013 - 21 ม.ค. 2013

  Public

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะของกันยารัตน์ 3 ปีล่าสุด

  Year Public 6
  2014 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ศุนย์ศึกษาพัฒนาภูพาน การใช้ประโยชน์ :นำไปใช้ในการพัฒนาการผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากเม่าในพื้นที่ศูนย์ศึกษาพัฒนาภูพาน,30 ก.ค. 2014 - 30 ก.ค. 2014
  2013 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :กลุ่มอาีชีพบ้านเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร การใช้ประโยชน์ :นำไปใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพ และพัฒนาศักยภาพธุรกิจสู่อาเซียน,25 มิ.ย. 2013 - 26 มิ.ย. 2013
  2013 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สกลนคร การใช้ประโยชน์ :นำมาใช้ในการช่วยเหลือชุมชนในถิ่นธุรกันดารโดยร่วมกับโครงการจูงมือน้องน้อยบนดอยสูง,14 มี.ค. 2013 - 14 มี.ค. 2013
  2013 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :กลุ่มอาีชีพบ้านเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร การใช้ประโยชน์ :นำไปใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพ และพัฒนาศักยภาพธุรกิจสู่อาเซียน,25 มิ.ย. 2013 - 26 มิ.ย. 2013
  2013 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :กลุ่มอาีชีพบ้านเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร การใช้ประโยชน์ :นำไปใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพ และพัฒนาศักยภาพธุรกิจสู่อาเซียน,25 มิ.ย. 2013 - 26 มิ.ย. 2013
  2009 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร,หน่วยงานราชการในจังหวัดสกลนคร การใช้ประโยชน์ :ใช้ในการประชาสัมพันธ์พื้นที่อุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว และประชาสัมพันธ์พันธุ์บัวในอุทยานให้เป็นที่รู้จักทั่วไป,18 ส.ค. 2009 - 26 ส.ค. 2010