Conference

Article
แผนกลยุทธ์การจัดการห่วงโซ่อุปทานผลิตภัณฑ์จากเม่าในเขตจังหวัดสกลนคร
Conference
การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Class
ชาติ
Date
17 - 20 มีนาคม 2009
Location
-
DOI
-
Related Link
-

Author

Outcome

  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ศุนย์ศึกษาพัฒนาภูพาน การใช้ประโยชน์ :นำไปใช้ในการพัฒนาการผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากเม่าในพื้นที่ศูนย์ศึกษาพัฒนาภูพาน,30 ก.ค. 2014 - 30 ก.ค. 2014