Conference

การประชุมวิชาการงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสานครั้งที่ 1 "ภูมิปัญญาแห่งอีสาน" (ISBN: 9786162781322)
ชาติ
28 พฤศจิกายน 2013
อำเภอเมือง สกลนคร ประเทศไทย
-

Author

Output From Project

การประเมินแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

Outcome

  • เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร การใช้ประโยชน์ :นำไปใชนกาวางนโยบายกำหนดแผนงานขององค์การบริารส่วนจังหวัดสกลนครในปัถัดไป,25 ก.ค. 2013 - 12 ก.ย. 2014