Conference

Article
โครงการพัฒนาเครือข่ายเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบท (Home Stay)เพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนแบบยั่งยืน กรณีศึกษา : พื้นที่ตำบลป่งขาม อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร
Conference
การประชุมทางวิชาการเครือข่ายการวิจัยสถาบันอุดมศึกษา ปี 2551 “เทคโนโลยีสู่ชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ครั้งที่ 1
Class
ชาติ
Date
18 มกราคม 2008
Location
อำเภอเมือง ขอนแก่น ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Outcome

  • เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :พัฒนาชุมชนอำเภอบึงโขงหลง การใช้ประโยชน์ :นำไปใช้ในการวางแผนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรัษณ์เขตอำเภอบึงโขงหลง,22 ส.ค. 2013 - 22 ส.ค. 2013