Conference

Article
แนวทางในการส่งเสริมการตลาด“ผ้าขาวม้า”เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดสกลนคร
Conference
การประชุมวิชาการงานเกษตรแฟร์ "ภูมิปัญญาแห่งอีสาน" ครั้งที่ 1 (ISBN: 9786162781322)
Class
ชาติ
Date
28 พฤศจิกายน 2013
Location
สกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Outcome

  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :กลุ่มอาีชีพบ้านเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร การใช้ประโยชน์ :นำไปใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพ และพัฒนาศักยภาพธุรกิจสู่อาเซียน,25 มิ.ย. 2013 - 26 มิ.ย. 2013