Search Result of "indigo"

About 129 results
Img

งานวิจัย

การยกระดับผ้าฝ้ายย้อมครามอินทรีย์สู่ eco indigo products เพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ย้อมครามธรรมชาติ (2021)

หัวหน้าโครงการ:ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัลยาณี กุลชัย

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายภาคภูมิ ตันเตชสาธิต, อาจารย์, Imgผู้ช่วยศาสตราจารย์กัลยาณี กุลชัย, Imgผู้ช่วยศาสตราจารย์พีรชัย กุลชัย

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

Img

งานวิจัย

เครื่องต้นแบบสำหรับผลิตเนื้อครามจากน้ำคราม (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวศิริลักษณ์ พานโคกสูง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวญาณิศา คำลือ, Imgนายก้องภพ พงษ์สุวรรณ, Imgนายธรรมเจริญ ไชยแสนท้าว, Imgผศ.ดร.อมลิน ต้องกระโทก, Imgรศ.ดร.อัญชสา ประมวลเจริญกิจ

แหล่งทุน:คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Thermodynamics Study of Natural Indigo Adsorption on Silk Yarn

ผู้แต่ง:ImgDr.Paisan Kongkachuichay, Professor, ImgAroonsiri Shitangkoon, ImgSakowrath Hirunkitmonkon,

วารสาร:

Img Img

Img
Img

การประชุมวิชาการ

Indigo Dye Wastewater Treatment by Fenton Oxidation

ผู้แต่ง:ImgMr.ANURAK KHRUEAKHAM, ImgMs.Tassanee Chanphuthin,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img

งานวิจัย

การบำบัดน้ำเสียสีย้อมผ้าครามด้วยกระบวนการเฟนตัน (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายอนุรักษ์ เครือคำ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวทัศนีย์ จันภูถิ่น, Imgนายเสริมพงศ์ สายเรี่ยม

แหล่งทุน:ทุนวิจัยกองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
1234567